Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Aleviku- ja külavanema statuut

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2013, 15

Aleviku- ja külavanema statuut

Vastu võetud 29.12.2011 nr 29
jõustumine 01.01.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Aleviku- või külavanem (edaspidi külavanem) on külaelanike esindaja, ühistegevuse eestvedaja ning kohaliku omavalitsuse koostööpartner külas, kes juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja küla ühistest seisukohtadest ja huvidest.

 (2) Külavanema volituste kestus ei ole piiratud vallavolikogu volituste kestusega.

 (3) Külavanem on usaldusamet, ülesandeid täidetakse vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel.

 (4) Külaelanik on isik, kellel on külas alaline elukoht või kinnisvara.

§ 2.  Külavanema kandidaadile esitatavad nõuded

 (1) Külavanemaks võib valida külaelaniku, kes on valimise hetkel vähemalt 18 aastane.

 (2) Külavanema kandidaadiks saab esitada külaelaniku, kes osaleb koosolekul ja on andnud kandideerimiseks oma nõusoleku.

§ 3.  Külavanema valimine

 (1) Külavanem valitakse külaelanike kokku kutsutud küla(-de) üldkoosolekul, mille toimumise aeg, koht ja päevakord on valla infolehes, veeblilehel ja vastava(te) küla(-de) teadetetahvlitel ette teatatud vähemalt kaks nädalat.

 (2) Külavanem valitakse külakoosolekul määratud tähtajaks.

 (3) Külavanem valitakse avalikul või salajasel hääletusel külaelanike poolt. Külavanema kandidaadi võib üles seada ja külavanema valimisel osaleda iga vähemalt 16 aastane külaelanik.

 (4) Omavahel tihedalt seotud külad võivad valida ühise külavanema.

 (5) Salajane hääletamine viiakse läbi, kui vähemalt üks külaelanik seda nõuab. Salajase hääletamise korraldamiseks valivad külaelanikud endi hulgast vähemalt kolmeliikmelise valimiskomisjoni. Hääled loetakse ja tulemused avalikustatakse koheselt.

 (6) Koosoleku alguses valitakse koosoleku juhataja ja protokollija. Igal külaelanikul on üks hääl. Külavanem valitakse poolthäälte enamusega. Koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Külavanema volitused algavad valituks osutumisest.

 (7) Üldkoosolek valib koos külavanemaga külavanema asetäitja. Külavanema asetäitja valitakse külavanema ettepanekul ja samas korras, mis külavanem.

 (8) Koosoleku juhataja esitab külavanema valimise kohta koostatud protokolli koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimislehega vallavalitsusele kümne (10) päeva jooksul koooleku toimumise päevast arvates.

 (9) Külavanema volitusi tõendab vallavalitsuse poolt välja antud tunnistus.

§ 4.  Külavanema asendamine

  Külavanemat asendab külavanema äraolekul või haigestumisel külavanema asetäitja. Külavanema asetäitjal on külavanema asendamise ajal kõik külavanema õigused ja kohustused.

§ 5.  Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
 1) esindada külaelanikke kohalikus omavalitsuses ja muudes asutustes oma volituste piires;
 2) kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada arutelusid külaelu probleemide lahendamiseks;
 3) taotleda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutusele võtmist vallavolikogus või vallavalitsuses;
 4) saada vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
 5) juhtida külaelanike ja küla(-de) territooriumil viibivate isikute tähelepanu heakorda, avalikku korda, keskkonnakaitset, loomapidamiseeskirja jms. puudutavatele probleemidele ja teha sellekohaseid märkusi;
 6) korraldada külas(-des) ühistegevust ja ärgitada külaelanikke koostööle;
 7) moodustada leibkondade esindajatest küla(-de) ümarlaud;
 8) arendada koostööd külade vahel.

§ 6.  Külavanema kohustused

  Külavanem on kohustatud:
 1) edastama külaelanike ühised soovid ja ettepanekud vallavolikogule või vallavalitsusele ja muudele asutustele;
 2) edastama külaelanikele omavalitsusest või mujalt tulnud külaelu puudutavat informatsiooni;
 3) teavitama omavalitsust külas(-des) tekkinud (sotsiaalsetest, keskkonna jt.) probleemidest;
 4) korraldama küla arengukava koostamist ja elluviimist;
 5) korraldama küla koosolekutel vastu võetud otsuste täitmist;
 6) olema kursis Väike-Maarja valla, Lääne-Viru maakonna ja üle - eestilist külaelu ja kodukandi liikumist puudutavate õigusaktidega, aktuaalsete probleemide ja üritustega;
 7) vähemalt üks kord aastas kokku kutsuma külaelanike koosoleku ja esitama külaelanikele aruande oma tegevuse kohta;
 8) tegelema küla mainekujundusega.

§ 7.  Külavanema volituste lõppemine

 (1) Külavanema volitused lõpevad:
 1) külavanema tagasiastumisega;
 2) tähtaja möödumisel;
 3) külavanema tagasikutsumisega.

 (2) Külavanema tagasikutsumiseks kutsutakse kokku küla(-de) koosolek, mille toimumise aeg, koht ja päevakord on valla infolehes, veeblilehel ja vastava(te) küla(-de) teadetetahvlitel ette teatatud vähemalt kaks nädalat.

 (3) Koosoleku alguses valitakse koosoleku juhataja ja protokollija. Igal külaelanikul on üks hääl. Koosolekul koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (4) Külavanema tagasikutsumine otsustatakse salajasel hääletamisel.

 (5) Hääletuse läbiviimiseks valivad külaelanikud endi hulgast vähemalt kolme liikmelise valimiskomisjoni.

 (6) Komisjon loeb hääled ja avalikustab tulemused koheselt.

 (7) Külavanem loetakse tagasi kutsutuks, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud vähemalt 16 aastastest külaelanikest. Koosolekul koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (8) Koosoleku juhataja edastab protokolli koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimislehega vallavalitsusele kolme (3) tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.

§ 8.  Külavanema kulude hüvitamine

 (1) Vallavalitsuse ülesannete täitmine külavanema poolt sätestatakse lepinguga.

 (2) Külavanemale kompenseeritakse külavanema kohustuste täitmisest tulenevad otsesed kulutused vallaeelarvest, mis on eelnevalt kooskõlastatud vallavalitsusega.

§ 9.  Määruse rakendamine

  Enne määruse jõustumist valitud külavanemate volitused kehtivad edasi.

§ 10.  Lõppsätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 29.08.2007 (jõustunud 01.09.2007) määrus nr 13 „Aleviku- ja külavanema statuut“

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

Olev Liblikmann
volikogu esimees