Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2016
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2014, 1

Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.11.2014 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse (edaspidi kultuurikeskus) tegevuse eesmärgid ja ülesanded, tegevuse korraldamise, majandamise ja asjaajamise alused.

§ 2.  Asutuse nimetus, asukoht ja tegevuskohad

 (1) Kultuurikeskuse ametlik ja täielik nimi on Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskus. Kultuurikeskuse ametlik nimi inglise keeles on Cultural Centre of Hiiu Municipality.

 (2) Kultuurikeskuse asukoht on Kärdla vallasisene linn, Hiiu vald, Hiiu maakond ja aadress Rookopli 18, Kärdla 92413, Hiiu vald, Hiiu maakond.

 (3) Kultuurikeskuse tegevuskohad on:
 1) Kärdla kultuurikeskus - Rookopli 18, Kärdla;
 2) Kõrgessaare vaba aja keskus - Tööstuse tee 25, Kõrgessaare.

§ 3.  Kultuurikeskus õiguslik seisund

 (1) Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskus on Hiiu Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatav asutus, mis osutab kultuuriteenuseid ning pakub vaba aja veetmise võimalusi

 (2) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses riigi ja Hiiu valla õigusaktidest, arengukavast ja põhimäärusest.

 (3) Kultuurikeskus on Kärdla Kultuurikeskuse ja Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse õigusjärglane.

 (4) Kultuurikeskuse tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

 (5) Kultuurikeskusel on oma arengukava.

§ 4.  Kultuurikeskuse sümboolika ja kodulehekülg

 (1) Kultuurikeskusel on oma nimega sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kultuurikeskuse juhataja (edaspidi juhataja) oma käskkirjaga.

 (2) Kultuurikeskusel on kodulehekülg aadressiga kultuurikeskus.hiiuvald.ee.

§ 5.  Asjaajamise alused

 (1) Kultuurikeskuse asjaajamise keel on eesti keel.

 (2) Kultuurikeskuse asjaajamise korraldust reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja käskkirjaga.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 6.  Kultuurikeskuse eesmärk ja ülesanded

 (1) Kultuurikeskuse eesmärgiks on valla elanikele vaba aja veetmise võimaluste loomine ning huvi-, kultuuri- ja sporditegevuse koordineerimine ja korraldamine.

 (2) Seatud eesmärkide saavutamiseks täidab kultuurikeskus järgmisi ülesandeid:
 1) kultuuri- ja spordiürituste, koolituste ning näituste korraldamine;
 2) spordi- ja huviringide tegevuse korraldamine;
 3) rahvakultuuri säilitamine ja edendamine;
 4) riiklike ja kohalike tähtpäevade tähistamise korraldamine;
 5) Hiiu valla mainekujundamisega seotud ürituste ja tegevuste korraldamine;
 6) harrastus- ja professionaalse kunsti ja kultuuri vahendamine;
 7) kinokultuuri edendamine;
 8) tervislike eluviiside propageerimine;
 9) õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ning konverentsi- ja kultuuriteenuse pakkumine;
 10) vabaaja- ja kultuuriprojektide koostamine, nende läbiviimiseks finantsvahendite taotlemine ning nende läbiviimise korraldamine;
 11) koostöö tegemine teiste kultuuri- ja spordiasutuste, haridusasutuste, noorsootööasutuste, erinevate ettevõtete, omavalitsuste ning muude asutuste ja vabaühendustega valla kultuuri-, spordi- ja huvitegevuste arendamisel.

3. peatükk JUHTIMINE JA HOOLEKOGU 

§ 7.  Kultuurikeskuse juhtimine

 (1) Kultuurikeskust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

 (2) Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab vallavanem.

 (3) Kultuurikeskuse tegevuse korraldamisel ja keskuse tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat hoolekogu ja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

 (4) Kultuurikeskuse koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

§ 8.  Juhataja

 (1) Juhataja:
 1) juhib kultuurikeskuse tegevust;
 2) vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 3) on tööandja õigust omavaks isikuks kultuurikeskuse töötajatele kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega;
 4) vastutab kultuurikeskuse vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
 5) esindab kultuurikeskust kõigis õigustoimingutes;
 6) korraldab koostööd teiste asutuste ja ühendustega;
 7) esitab sisulise tegevuse aastaaruande vallavalitsusele ja hoolekogule;
 8) esitab kultuurikeskuse tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
 9) esitab vallavalitsusele kultuurikeskuse eelarve eelnõu ja vastutab eelarve täitmise eest;
 10) esitab kehtestatud tähtaegadel aruanded teenuste osutamise ja riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta;
 11) esitab vallavalitsuse kultuuri- ja haridusosakonnale ettepanekuid valdkondlike õigusaktide väljatöötamiseks või muutmiseks;
 12) annab oma pädevuse piires käskkirju.

 (2) Juhataja äraolekul täidab juhataja ülesandeid juhataja käskkirjaga volitatud töötaja või vallavanema poolt käskkirjaga määratud isik.

§ 9.  Kultuurikeskuse hoolekogu

 (1) Kultuurikeskuse edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks, tegevuste ja arenguga seotud küsimuste koordineerimiseks ja nõustamiseks kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul kuni 7-liikmelise hoolekogu (edaspidi hoolekogu).

 (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
 1) vallavolikogu esindaja;
 2) vallavalitsuse esindaja;
 3) kaks Hiiu valla huviringide esindajat arvestades piirkondlikku esindatust;
 4) kaks kultuuri valdkonna esindajat;
 5) spordi valdkonna esindaja.

 (3) Hoolekogu pädevuses on:
 1) kultuurikeskuse tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine;
 2) ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja juhatajale töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
 3) kultuurikeskuse põhimääruse ja arengukava kooskõlastamine;
 4) kultuurikeskuse aastaaruande ja eelarveprojekti kooskõlastamine;
 5) muude oluliste küsimuste arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine juhatajale.

 (4) Hoolekogu töökorralduse põhimõtted on:
 1) hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku kultuurikeskuse juhataja, kes osaleb hoolekogu koosolekutel, kuid ei ole hoolekogu liige;
 2) hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija;
 3) hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord poolaastas ning koosolekud kutsub kokku hoolekogu esimees;
 4) hoolekogu teeb otsused poolthäälteenamusega. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest. Hoolekogu otsused protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees ja protokollija;
 5) hoolekogu võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma nõusoleku üle poole hoolekogu liikmetest.

4. peatükk VARA JA MAJANDUSTEGEVUS 

§ 10.  Kultuurikeskuse vara

 (1) Kultuurikeskusel on oma eelarve, mis on Hiiu valla eelarve osa.

 (2) Kultuurikeskuse eelarve tulud moodustuvad:
 1) riigi- ja vallaeelarvelistest eraldistest;
 2) füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt tehtud annetustest;
 3) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
 4) põhimääruses sätestatud majandustegevusest saadavast tulust.

 (3) Kultuurikeskuse juhataja esitab vallavalitsusele taotluse ruumide ja inventari kasutamise ning teenuste hinnakirja kehtestamiseks.

 (4) Kultuurikeskuse valduses olev vara on Hiiu valla omand.

 (5) Kultuurikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Hiiu valla vallavara valitsemise korrale.

§ 11.  Kultuurikeskus majandustegevus

 (1) Kultuurikeskusel on õigus osutada tasulisi teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele, korraldada tasulisi üritusi ja koolitusi vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

 (2) Kultuurikeskus kasutab oma vara ja rahalisi vahendeid heaperemehelikult kultuurikeskuse ülesannete täitmiseks ning halduskuludeks.

 (3) Kultuurikeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

 (4) Kultuurikeskuse eelarvedistsipliinist kinnipidamist ja finantstegevust kontrollib vallavalitsus.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 25. veebruar 2002 määrus nr 29 „Kärdla Kultuurikeskuse põhimäärus“ ja Kõrgessaare Vallavolikogu 11.august 2006 määrus nr 20 „Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse põhimäärus“.

 (2) Määrus jõustub 01.01.2015.a.

Jaanus Valk
Vallavolikogu esimees