Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Valla reservfondi kasutamise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2014, 32

Valla reservfondi kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.11.2014 nr 34

Määrus kehtestaks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse Jõelähtme valla eelarve reservfondi (edaspidi reservfond) kasutamist Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt ettenägematute kulude katteks.

  (2) Reservfondi suuruse otsustab Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) igaks eelarveaastaks eelarve vastuvõtmisel.

§ 2.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutab vallavalitsus sihtotstarbeliselt ootamatute ja üldjuhul ühekordsete ettenägematute kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha või eelarvesse planeerida sh:
  1) tulekahju, loodusõnnetuse või muu vääramatu jõu poolt tekitatud kahjude likvideerimise kuludeks;
  2) eelarveaasta jooksul objektiivsetel põhjustel suurenenud kuludeks (elekter, küte jms.);
  3) kulutusteks, mis tulenevad kaas- ja omafinantseerimise kohustusest, kui valla poolt esitatud finantseerimistaotluse rahuldamise summa on eelarves planeeritust suurem või on tehtud pärast eelarve vastuvõtmist;
  4) ühekordseteks toetusteks valla ja valla elanikega seotud kultuuri-, spordi mittetulundustegevuse vms. üritustele, programmidele ja projektidele;
  5) sotsiaalsfääri ja noorsootööga seotud erakorraliste kulude katteks;
  6) õigusabi ja kohtu otsuse alusel tekkinud kulude katteks;
  7) seadustest või muudest õigusaktidest tulenevateks täiendavateks kuludeks.

  (2) Reservfondi kasutamise väljamakseteks kuni 15 000 eurot otsustab vallavalitsus iseseisvalt. 15 000 eurot ületavate väljamaksete tegemise otsustab vallavalitsus vallavolikogu eelneval nõusolekul, v.a. juhul kui reservfondi arvelt tehakse kulutusi jõustunud ja Jõelähtme vallale kohustusliku kohtulahendi täitmiseks.

§ 3.   Taotluse esitamine ja raha eraldamine

  (1) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus, millele taotleja lisab seletuse ja põhjenduse taotletava summa kohta.

  (2) Vallavalitsuse pearaamatupidaja vaatab taotluse ja selle juurde kuuluvad materjalid läbi, hinnates koos vastavat valdkonda kureeriva abivallavanema, vallasekretäri või vallavanemaga taotletava eraldise põhjendatust ning vastavust käesolevas korras sätestatud tingimustele. Juhul kui esitatud materjalid on puudulikud määrab taotluse läbivaataja taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Vallavalitsusel on õigus:
  1) nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi;
  2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega;
  3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  (4) Reservfondist raha eraldamine või taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, mille eelnõu koostab vallavalitsuse pearaamatupidaja.

§ 4.   Reservfondi kasutamise aruandlus

  (1) Vallavalitsusel on õigus nõuda finantseeritavalt juriidiliselt või füüsiliselt isikult eraldatud summa sihipärase kasutamise kohta dokumente.

  (2) Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta majandusaasta aruande kinnitamisel ning vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2009 määrus nr 126 „Valla reservfondi kasutamise kord“.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json