Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2017, 3

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Vastu võetud 21.11.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kanepi valla ametiasutuse ametnikele (edaspidi ametnik) nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

  (2) Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud täpsemad nõuded ametnike eri-, kutse- ja ametialasele haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele sätestatakse ametikoha ametijuhendis, arvestades ametikoha eripära.

§ 2.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse või ametialane ettevalmistus.

  (2) Ametnik, kelle ametikohale on seaduse või muu õigusaktiga sätestatud haridus- või pädevusnõue, peab vastama seaduses või muus õigusaktis sätestatud nõuetele.

§ 3.   Nõuded töökogemusele

  Ametnikul on soovitav töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas.

§ 4.   Nõuded oskustele ja teadmistele

  Ametnik peab:
  1) omama üldisi teadmisi riigi põhikorrast;
  2) omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
  3) valdama eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses;
  4) tundma asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma;
  5) oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
  6) olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi vallavolikogu 21.02.2013 määrus nr 5 „Ametnike haridusele ja töökogemusele esitatavad nõuded“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json