Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2017, 7

Ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 28.11.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Kehtna Vallavalitsuses kui ametiasutuses (edaspidi ametiasutus) ametnike värbamise ja valiku nõuete rakendamise kord.

  (2) Määrus on rakendusakt avaliku teenistuse seaduse II peatüki „Teenistusse võtmine“ II jaos „Konkursi korras teenistusse võtmine“ sätestatule, mistõttu avaliku konkursi korraldamisel tuleb lähtuda üheaegselt avaliku teenistuse seaduse ja käesoleva määrusega sätestatust. Vallavalitsuse töötajate värbamisel ja valikul on määrus soovituslik.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Vaba ametikoha täitmisel konkursi korraldamiseks koostatakse konkursikuulutus, milles märgitakse:
  1) ametiasutuse ja ametikoha nimetus ning ametikoha asukoht;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldus;
  3) kandidaadile esitatavad nõuded;
  4) teenistustähtaeg;
  5) kandideerimisavalduse esitamise aeg ja esitatavate dokumentide loetelu;
  6) kontaktisiku andmed.

  (2) Kui avaliku teenistuse seaduses sätestatud alustel täidetakse vaba ametikoht sisekonkursi teel, saadetakse konkursikuulutus ametiasutuse kõikide ametnike ja töötajate, kes vastavad vabale ametikohale esitatud nõuetele, ametialaseks suhtlemiseks määratud e‑ posti aadressile.

  (3) Ametikoha avaliku konkursi korras täitmisel avaldatakse konkursikuulutus avaliku teenistuse kesksel veebilehel ja Kehtna valla veebilehel https://kehtna.kovtp.ee/ Konkursikuulutuse võib täiendavalt avaldada ka teistes ajakirjandusväljaannetes.

  (4) Avalik konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast, sisekonkurss konkursiteate ametiasutuse ametnike ja töötajate e-postile saatmisest.

§ 3.   Konkursikomisjon ja selle töökord

  (1) Konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) moodustab vallavanem. Komisjon peab olema vähemalt kolmeliikmeline ning komisjoni peab kuuluma mõlemast ühinenud vallast vähemalt üks liige. Komisjoni töösse peab kaasama vabale ametikohale valitava ametniku vahetu juhi.

  (2) Komisjoni moodustamisel määratakse komisjonile esimees, vajadusel aseesimees.

  (3) Komisjoni volitused algavad selle moodustamisele järgnevast tööpäevast ning lõpevad konkursi tulemuste kinnitamisel või konkursi luhtunuks tunnistamisel või luhtunuks lugemisel.

  (4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek on kinnine ning sellel võivad osaleda ainult komisjoni liikmed ning konkursile kutsutud isikud.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.

  (6) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollija valib komisjon oma liikmete hulgast. Protokoll peab vastama ametiasutuse asjaajamiskorraga protokollile sätestatud nõuetele.

  (7) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud lähtuma isikuandmete kaitse seadusest ning hoidma selle käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 4.   Valiku ja värbamise põhimõtted

  (1) Enne, kui kandidaatide ametikohale sobivust hindab komisjon, kontrollib ametiasutuse personalitöö eest vastutav ametnik (edaspidi personalispetsialist), kas kandideerimisdokumendid on esitatud konkursiteates märgitud tähtajal ning kas need vastavad konkursiteates sätestatud nõuetele. Puudustest teavitab personalispetsialist komisjoni.

  (2) Konkursil saavad osaleda kandidaadid, kes vastavad ametikohale esitatud nõuetele ja kelle e-posti teel või käsipostiga edastatud dokumendid on ametiasutusele esitatud konkursikuulutuses märgitud päeval kella17:00-ks. Posti teel laekunud dokumendid loetakse tähtajal esitatuks, kui ümbrikul on konkursikuulutuses märgitud tähtaja lõpptähtpäeva postitempli kuupäev.

  (3) Kandidaat, kelle dokumendid ei ole ametiasutusse saabunud määratud tähtajal, konkursil osaleda ei saa ning personalispetsialist tagastab kandidaadile dokumendid 3 tööpäeva jooksul.

  (4) Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore või kirjalikku kodutööd (essee etteantud teemal).

  (5) Taustauuringut võib teha kandidaadi nõusolekul või kandidaadi CV-s esitatud soovitajatega vesteldes. Taustauuringu viib läbi personalispetsialist või vaba ametikoha vahetu juht.

  (6) Hindamisel:
  1) analüüsitakse dokumentides esitatud teabe alusel kandidaadi vastavust teenistuskoha nõuetega;
  2) selgitatakse välja kandidaadi teadmised, kogemused ja oskused vestluse käigus või praktilise ülesande lahendamisel. Eelistatakse kandidaati, kelle andmed, saavutused, isiksuseomadused või näitajad vastavad enim teenistuskoha nõuetele.

  (7) Dokumendivoorus koostab komisjon teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastavatest kandidaatidest paremusjärjestuse, mis fikseeritakse komisjoni koosoleku protokollis. Paremusjärjestuse alusel kutsub komisjon kandidaadi vestlusvooru, kus kandidaadil on võimalik anda selgitusi dokumentides esitatud teabe kohta ning komisjonil on võimalik saada hindamiseks täiendavat teavet kandidaadi teadmiste ja kogemuste kohta vastavas töövaldkonnas.

  (8) Konkursi lõppedes esitab komisjon vallavanemale ühe isiku kandidaadi ametikohale nimetamiseks või esitab ametikohale sobivatest kandidaatidest paremusjärjestuse, et asutuse juhil oleks avaliku teenistuse seaduse § 18 lõikes 10 sätestatud alustel võimalik nimetada ametisse isik paremusjärjestuse alusel.

  (9) Kui komisjoni hinnangul teenistuskoha nõuetele vastavat kandidaati konkursi korras ei leitud, loobub komisjon avaliku teenistuse seaduse § 19 lõikes 1 sätestatud alustel kandidaadi vallavanemale esitamisest.

  (10) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi konkursiga seotud asjaolude ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 5.   Valiku tegemine

  (1) Konkursi võitnud isiku valikul võetakse arvesse kandidaadi haridust, teadmisi, oskusi, töökogemusi ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateavet.

  (2) Ametikohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

  (3) Vallavanem võib 150 kalendripäeva jooksul ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha teenistusse asumise ettepaneku konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub teenistusse asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku teenistusse võtmise või teenistuja vabastatakse teenistusest katseaja jooksul.

§ 6.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) vallavanem loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumise otsustab vallavanem kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

  (3) Vallavanem võib 120 kalendripäeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada ametikohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 7.   Konkursiga seonduva informatsiooni avaldamine ja edastamine

  (1) Konkursiteate koostamise vajadusest ning konkursiteatesse märgitavatest andmetest teavitab personalispetsialisti vaba ametikoha vahetu juht.

  (2) Konkursiteate avaliku teenistuse seaduse ja käesoleva määrusega sätestatud ajal ja viisil avaldamise eest vastutab personalispetsialist.

  (3) Komisjoni ettepaneku (nii ametisse kinnitamiseks kui ka paremusjärjestuse) edastab personalispetsialistile komisjoni esimees komisjoni koosolekule järgneval tööpäeval. Personalispetsialist edastab avaliku teenistuse seadusega sätestatud ajal ja korras kandidaadile teate konkursi vooru edasipääsemise või konkursitulemuste kohta.

  (4) Konkursi kohta annab informatsiooni konkursiteates märgitud kontaktisik. Üldjuhul määratakse konkursi kontaktisikuks personalispetsialist, vajadusel võib vallavanem selleks määrata teisi ametiisikuid.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Pärast valiku tegemist korraldab ametiasutus ametniku ametikohale nimetamise kooskõlas ametiasutuse palgajuhendiga.

  (2) Määrust ei rakendata kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel Kehtna Vallavolikogu poolt ametisse nimetavate või valitavate ametnike suhtes.

  (3) Tunnistatakse kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 20. septembri 2017. a määrus nr 8 „Ametnike värbamise ja valiku korra kehtestamine“ (RT IV, 22.09.2017, 23) ja Kehtna Vallavalitsuse 21. septembri 2017. a määrus nr 5 „Ametnike värbamise ja valiku kord“ (RT IV, 30.09.2017, 15).

  (4) Määrus jõustub 5. detsembril 2017. a.

Indrek Kullam
Vallavanem

Veljo Väärsi
Kehtna vallasekretär

/otsingu_soovitused.json