Teksti suurus:

Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2020, 28

Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele

Vastu võetud 23.11.2017 nr 2
RT IV, 02.12.2017, 25
jõustumine 05.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2020RT IV, 18.12.2020, 2121.12.2020

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Haljala Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) ametnike nõuded haridusele töökogemusele, teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

  (2) Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud täpsemad nõuded ametnike eri-, kutse- ja ametialasele haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele sätestatakse ametniku ametijuhendis, arvestades ametikoha eripära.

§ 2.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus. Ametnik, kelle ametikohale on muu õigusaktiga sätestatud haridus- või pädevusnõue, peab vastama õigusaktis sätestatud nõuetele.

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 18.12.2020, 21 - jõust. 21.12.2020]

  (3) Struktuuriüksuse juhil peab olema vähemalt kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase.

  (4) Vallasekretäri kvalifikatsiooninõuded määratakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lg 2.

  (5) Teenistuskohal on lisaks vajaliku haridustaseme olemasolule nõutav eesti keele oskus ning tööks vajalik arvuti kasutamise oskus, riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus.

  (6) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid ei kohaldata ametnikule, kes määruse jõustumise ajal on ametnikuna teenistuses ja jätkab teenistust nimetatud ametikohal.

§ 3.   Nõuded töökogemusele ja võõrkeelte oskusele

  (1) Struktuuriüksuse juhil ja ametnikul on soovituslikult töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses antud teenistuskoha valdkonnas vähemalt üks aasta.
[RT IV, 18.12.2020, 21 - jõust. 21.12.2020]

  (2) Struktuuriüksuse juhil peab olema vähemalt üheaastane varasem juhtimiskogemus.
[RT IV, 18.12.2020, 21 - jõust. 21.12.2020]

  (3) Nõuded keelteoskusele kehtestatakse kooskõlas ametikoha tegeliku eesmärgi ja sellest tulevate eeldatavate vajadustega.

§ 4.   Nõuded oskustele ja teadmistele

  Ametnik peab:
  1) omama üldisi teadmisi riigi põhikorrast;
  2) omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
  3) valdama eesti keelt seaduses ja seaduse alusel sätestatud ulatuses;
  4) tundma asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma;
  5) oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
  6) olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json