Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Haljala Vallavalitsuse põhimäärus

Haljala Vallavalitsuse põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2019, 12

Haljala Vallavalitsuse põhimäärus

Vastu võetud 23.11.2017 nr 1
RT IV, 02.12.2017, 26
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.09.2019RT IV, 25.09.2019, 201.11.2019, osaliselt 28.09.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja avaliku teenistuse seaduse § 14 lg 3 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Haljala Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuur ning teenistuskorraldus.

§ 2.   Asutuse liik ja nimi

  (1) Ametiasutus on Haljala valla (edaspidi vald) asutus, kelle peamine ülesanne on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ning seaduste alusel antud õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

  (2) Ametiasutuse ametlik nimi on Haljala Vallavalitsus.

  (3) Ametiasutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

§ 3.   Ametiasutuse staatus ja esindamine

  Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid oma ülesandeid täites esindab ametiasutus valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

§ 4.   Ametiautuse asukoht

  Ametiasutuse asukoht ja aadress on Mere 6, Võsu alevik, Haljala vald, 45501 Lääne-Viru maakond.

§ 5.   Aruandekohustuslikkus

  Ametiasutus on aruandekohustuslik Haljala Vallavalitsuse kui omavalitsusüksuse täitevorgani ees, kes suunab ja koordineerib ametiasutuse tegevust ja teostab õigusaktidega sätestatud korras asutuse üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 6.   Ametiasutuse pitsatid

  (1) Ametiasutuses on kasutusel väikese riigivapi kujutisega pitsat ja Haljala valla vapi kujutisega pitsat.

  (2) Riigivapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „HALJALA VALD“.

  (3) Vallavapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on Haljala valla vapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „HALJALA VALLAVALITSUS“ ja sõõri alumisel äärel sõnaühend „LÄÄNE-VIRU MAAKOND“.

  (4) Ametiasutus võib kasutusele võtta muid seaduse või ametiasutuse asjaajamiskorraga ette nähtud pitsateid.

  (5) Pitsatite kasutamine reguleeritakse õigusaktide ja ametiasutuse asjaajamiskorraga.

§ 7.   Ametiasutuse eelarve ja arvelduskonto

  (1) Ametiasutusel on oma eelarve Haljala valla eelarves.

  (2) Ametiasutusel on oma arvelduskonto. Ametiasutusel võib olla kasutusel mitu arvelduskontot erinevates pangaasutustes.

§ 8.   Ametiasutuse asjaajamiskeel ja dokumentide vormistamine

  (1) Ametiasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Ametiasutuse õigusaktid ja muud haldusdokumendid vormistatakse seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega ettenähtud korras.

2. peatükk AMETIASUTUSE TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 9.   Valitsemisala

  Ametiasutuse valitsemisalas on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja eriseadustega kohaliku omavalitsuse üksusele ja ametiasutusele pandud ülesannete täitmine, valla elanikele avalike teenuste osutamine ning valla elanike seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine.

§ 10.   Ametiasutuse ülesannete täitmine

  (1) Ametiasutuse ülesanne on seadustes, ametiasutuse põhimääruses ja teistes õigusaktides sätestatud pädevuse piires korraldus-, arendus- ja planeerimistoimingute ning järelevalvetoimingute tegemine, lähtudes Haljala valla arengukavas toodud eesmärkidest.

  (2) Ametiasutus täidab muid Haljala Vallavolikogu ja Haljala Vallavalitsuse õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 11.   Ametiasutuse põhiülesanded

  Ametiasutuse põhiülesanded on:
  1) valla territooriumil seaduste ja seaduste alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja avalike teenuste osutamine, lähtudes valla elanike õigustatud huvist;
  2) vallavolikogu ja vallavalitsuse asjaajamise korraldamine, organite pädevusse kuuluvate õigus- ja haldusaktide, istungite, koosolekute ja nõupidamiste ettevalmistamine ning dokumentide vormistamine;
  3) omavalitsusüksuse toimimiseks ning omavalitsusorganite tegevuseks organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine;
  4) vallas täpse, õigeaegse ja õigusaktidele vastava asjaajamise korraldamine;
  5) valla suhete korraldamine avalikkusega;
  6) ametiasutuse hallatavate asutuste tegevuse korraldamine ning juhendamine.

3. peatükk AMETIASUTUSE JUHTIMINE 

§ 12.   Vallavanem

  (1) Ametiasutuse juht on Haljala vallavanem (edaspidi vallavanem), kes korraldab ametiasutuse teenistust.

  (2) Vallavanema valimist ning õiguslikku seisundit reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja Haljala valla põhimäärus.

  (3) Kui vallavanem ei saa haiguse või muu takistuse tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita, täidab ametiasutuse juhi ülesandeid tema poolt määratud vallavalitsuse ametnik.
[RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 28.09.2019]

§ 13.   Vallavanema pädevus ja ülesanded ametiasutuse juhtimisel

  (1) Vallavanem:
  1) juhib ametiasutust ning tagab ametiasutuse eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise;
  2) esindab ametiasutust kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ning asutuste ja organisatsioonide ees ning annab volitusi ametiasutuse esindamiseks.

  (2) Vallavanem korraldab ametiasutuse tegevust õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmisel, juhib ametiasutuse teenistust ning täidab ametiasutuse ametnike ning töötajate suhtes avaliku teenistuse seaduse alusel ametisse nimetamise õigust omava isiku ja töölepingu seaduse alusel tööandja ülesandeid.

  (3) Vallavanem annab ametiasutuse juhtimisel ja ametiasutuse töö korraldamiseks teenistusalaseid käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (4) Vallavanema ülesanded:
  1) koostab ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamise eelnõu ning esitab selle kinnitamiseks vallavolikogule;
  2) kehtestab seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevalt ametiasutuse tööd reguleerivad eeskirjad, juhised ja korrad (teenistusalased aktid) ning tagab ametiasutuse ametnike ja töötajate informeerimise vastavatest aktidest;
  3) kehtestab käskkirjaga ametnike arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra;
  4) kinnitab ametnike ametijuhendid, nimetab ametniku konkursi korras ametikohale ning sõlmib töötajatega töölepingud ja täidab teisi õigusaktidega asutuse juhi või tööandja pädevusse antud ülesandeid;
  5) sõlmib ametiasutuse pädevusse kuuluvates ülesannetes Haljala valla nimel lepingud või volitab selleks vajadusel teisi ametnikke, töötajaid või isikuid;
  6) koostab ametiasutuse eelarve eelnõu ning korraldab ametiasutuse eelarve täitmist;
  7) kinnitab vallaeelarvest lähtuvalt ametiasutuse arved välja arvatud arved milliste osas võib vallavanema poolsel kinnitamisel rakenduda toimingupiirang korruptsioonivastase seaduse §-st 11 tulenevalt;
  8) korraldab ametiasutuse valduses oleva vallavara valitsemise kooskõlas Haljala Vallavolikogu kehtestatud Haljala vallavara eeskirjaga;
  9) otsustab ametiasutuse ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimise või teenuste tellimise kooskõlas riigihangete seadusega;
  10) moodustab vajadusel käskkirjaga nõuandva õigusega komisjone ja töörühmi ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  11) otsustab ametiasutuse pädevusse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ametiasutuse ametnikele;
  12) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, nende alusel antud õigusaktide ning vallavolikogu või valitsuse otsuste või korraldustega.

  (5) Vallavanem annab vallavolikogule ja valitsusele aru ametiasutuse tegevusest ning vastutab seadustega, seaduste alusel antud riiklike õigusaktidega ja vallavolikogu ning valitsuse õigusaktidega ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmise eest.

4. peatükk AMETIASUTUSE STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 14.   Ametiasutuse struktuuri põhialused

  (1) Ametiasutuse põhiülesannete täitmiseks on ametiasutuses spetsiifilisi ülesandeid täitvad osakonnad.
[RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]

  (2) Valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestab Haljala Vallavolikogu vallavanema ettepanekul.

§ 15.   Ametiasutuse osakonnad

  (1) Ametiasutuses on viis osakonda:
[RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]
  1) majandus- ja planeerimisosakond;
  2) sotsiaalosakond;
  3) rahandusosakond;
  4) vallakantselei;
  5) haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Teeninduskeskuse ametnikud ja teenistujad kuuluvad ametiasutuse osakondade koosseisu.

§ 16.   Osakonna tegevuse põhialused

  (1) Ametiasutuse osakond on ametiasutuse struktuurüksus, mille ülesandeks on kindlaks määratud elualal seadustega kohaliku omavalitsuse üksuse või ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

  (2) Osakond juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, sh Haljala Vallavolikogu ja Haljala Vallavalitsuse õigusaktidest, Haljala valla põhimäärusest ning ametiasutuse põhimäärusest.

  (3) Majandus- ja planeerimisosakonda juhib majandus- ja hankejuht, vallakantseleid vallasekretär, rahandusosakonda finantsjuht, sotsiaalosakonda sotsiaaltöö juht ning haridus- ja kultuuriosakonda haridusjuht.
[RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]

  (4) Osakonnale pandud ülesandeid täidavad vastavate osakondade teenistujad, kes:
  1) valmistavad ette osakonna tegevusvaldkonnaga seonduvad õigus- ja haldusaktide eelnõud;
  2) annavad vastavalt õigusaktide ja ametijuhenditega antud pädevusele haldusakte ning vastavad ametijuhendiga sätestatud pädevusest lähtuvalt ametiasutuse nimel ametiasutusele saadetud kirjadele või koostavad kirjade kavandid;
  3) esitavad õigusaktidest ja ametijuhenditest tulenevalt andmed riiklikesse registritesse ja valla registritesse või andmekogudesse ning väljastavad registritest teavet;
  4) vaatavad läbi ning teevad ettepanekuid ja annavad arvamusi riiklike õigusaktide eelnõude ning riiklike, maakondlike ja valdkondlike arengudokumentide kohta;
  5) korraldavad vastavalt oma pädevusele riigihangete seadusest tulenevaid toiminguid;
  6) täidavad vastavalt antud volitusele haldusjärelevalve ja kohtuvälise menetleja ülesandeid;
  7) täidavad muid osakonna tegevusega seonduvaid vallavanema ja vahetu ülemuse antud ülesandeid.

§ 17.   Osakonnajuhataja

  (1) Osakonnajuhataja (majandus- ja hankejuht, vallasekretär, finantsjuht, sotsiaaltöö juht ja haridusjuht) juhib osakonda kui ametiasutuse struktuurüksust.
[RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]

  (2) Osakonnajuhataja vahetu juht on vallavanem.

  (3) Osakonnajuhataja:
  1) juhib osakonna tööd ning tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
  2) korraldab osakonna pädevuses olevate õigus- ja haldusaktide koostamist;
  3) annab alluvatele ametnikele ja töötajatele juhiseid ja korraldusi;
  4) kontrollib temale alluvate ametnike ja töötajate teenistuskohustuste täitmist;
  5) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid;
  6) esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ja annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi vallavanemale ning Haljala Vallavolikogule ja Haljala Vallavalitsusele;
  7) teeb vallavanemale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töö- ning palgakorralduse kohta;
  8) teeb ettepanekuid osakonna pädevuses olevate ülesannete täitmiseks vajaliku raha planeerimiseks ning vastutab vastavalt kehtivatele õigusaktidele eelarveraha sihtotstarbelise kasutamise eest;
  9) võib teha Haljala Vallavalitsusele ettepanekuid komisjonide ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
  10) täidab muid ametijuhendiga või vallavanema antud ülesandeid.

  (4) Osakonnajuhataja asendaja määratakse ametijuhendi või vallavanema käskkirjaga.

§ 18.   Majandus- ja planeerimisosakond

  (1) Majandus- ja planeerimisosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab valla majandusliku tegevuse ja elukeskkonna arendamisega seonduvaid tegevusi.

  (2) Osakonna põhiülesanded on valla ruumiline planeerimine, vallas ehituse ja planeerimisega seotud ülesannete täitmine, heakorra, keskkonnakaitse ja jäätmemajanduse korraldamine, energeetika ja teede, tehnovõrkude ja -rajatiste ning vastavate infosüsteemide kasutamise korraldamine, kodanikualgatusliku töö koordineerimine ja soodustamine, valla põhiliste arengusuundade väljatöötamine, valla arengukavade ja planeeringute koostamise korraldamine ning valla ettevõtluskeskkonna arendamine.
[RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]

  (3) Põhiülesannete täitmiseks osakond:
  1) osaleb valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös teiste osakondadega;
  2) korraldab valla üldplaneeringu koostamise ja järelevalve;
  3) tagab planeeringute ja ehitusprojektide läbivaatamise ning neile seisukohtade andmise;
  4) koostab projekteerimistingimuste eelnõud, vormistab ja väljastab ehitusseadustiku alusel väljastatavad load;
  5) esitab andmeid riiklikusse ehitisregistrisse, vajadusel väljastab sealt andmeid ning peab ehitiste ja planeeringute toimikuid;
  6) täidab seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ehitusjärelevalve ülesandeid;
  7) korraldab nii kodanike kui ka ettevõtetega suhtluse, info vahetuse ja vajadusel nõustamise;
  8) korraldab valla varaga seotud ehitustegevust ja järelevalvet;
  9) korraldab valla ruumilise planeerimisega seotud tegevusi, edastab andmed kohanimeregistrisse;
  10) korraldab vallale vajalike teemakaartide koostamist ja tellimist;
  11) teeb omandi- ja maareformiga seonduvaid toiminguid;
  12) korraldab teenindusmaade määramist, maa kasutusse ja rendile andmist ning võõrandamist ja hoonestusõiguse seadmist;
  13) peab maamaksuarvestust ja sellealast andmebaasi;
  14) kogub informatsiooni munitsipaalmaa ja selle kasutamise kohta;
  15) korraldab valla heakorra tagamisega seotud tegevusi;
  16) korraldab vallale kuuluvate ja avalikuks kasutamiseks mõeldud teede, haljasalade, parkide, kalmistute hoolduse ning ehitus- ja remonttööd ning teostab õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise üle järelevalvet;
  17) edastab andmed riiklikule teeregistrile ning peab kohalike teede nimekirja;
  18) korraldab liiklust valla territooriumil ning korraldab liiklusohutusalast selgitus- ja kasvatustööd;
  19) korraldab heakorraalaseid konkursse;
  20) korraldab jäätmekäitlust ning jäätmevaldajate registri pidamist;
  21) korraldab seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud keskkonnakaitselisi tegevusi;
  22) tagab kehtestatud koormiste täitmise;
  23) korraldab veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenused ning selleks vajalike hoonete, rajatiste ja seadmete ehitamise ning haldamise;
  24) korraldab tänavavalgustuse ning selleks vajalike hoonete, rajatiste ja seadmete ehitamise ja haldamise;
  25) esindab vallavalitsust elektrivarustuse- ja elektrisidealases tegevuses;
  26) korraldab tuletõrje- ja päästeteenistusalast ning kodanikekaitsealast tegevust vallas;
  27) korraldab omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist;
  271) korraldab valla arengu seisukohalt vajalike projektitaotluste koostamise, juhtimise ja nõustamise;
[RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]
  272) korraldab mittetulundusliku tegevusega seotud taotluste menetluse ja lepingute sõlmimise;
[RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]
  28) täidab muid seadustes või õigusaktides sätestatud osakonna tegevusvaldkondadega seotud ülesandeid.

§ 19.   Sotsiaalosakond

  (1) Sotsiaalosakond on ametiasutuse struktuurüksus, mis korraldab ja kontrollib vallas sotsiaalhoolekande- ja lastekaitsealast tegevust.

  (2) Osakonna põhiülesanneteks on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamine või määramine, piiratud teovõimega isikute suhtes eestkostja ülesannete täitmine, lastekaitsealase tegevuse korraldamine ja õigusaktidega sätestatud ulatuses tervisekaitse ning tervishoiukorralduse reguleerimine.

  (3) Põhiülesannete täitmiseks osakond:
  1) osaleb valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös teiste osakondadega;
  2) tagab sotsiaalhoolekande seadusega sätestatud sotsiaalteenuste osutamise;
  3) määrab ja maksab sotsiaaltoetusi vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele;
  4) korraldab sotsiaaleluruumide kasutusele andmist ning kontrollib eluruumide kasutamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
  5) osutab vältimatut sotsiaalabi;
  6) täidab eestkosteasutuse ülesandeid;
  7) abistab erivajadustega inimesi abivahenditega varustamisel;
  8) kogub, analüüsib ja edastab sotsiaalhoolekandealaseid statistilisi andmeid;
  9) teeb ettepanekuid liikumisvõimaluste tagamiseks liikumispuudega inimestele;
  10) esitab andmed riiklikusse sotsiaalregistrisse, analüüsib registri alusel andmeid;
  11) aitab kaasa riiklike sotsiaalprogrammide teostamisele ning töötab välja, korraldab ja koordineerib kohalikke sotsiaalhoolekande ning lapsi arendavaid ka kaitsvaid programme;
  12) informeerib elanikke sotsiaalküsimustes, teeb koostööd ühiskondlike organisatsioonidega ja ühingutega;
  13) korraldab nii kodanike kui ka ettevõtetega suhtluse ja vajadusel nõustamise;
  14) korraldab vajadusel lapse perekonnast eraldamise ning teeb kohtule ettepanekuid vanemate hooldusõiguse piiramiseks või hooldusõiguse täielikuks äravõtmiseks;
  15) täidab seadusliku esindaja (eestkostja) ülesandeid, korraldab eestkoste seadmise;
  16) korraldab vajadusel lapse asenduskoduteenusele suunamise, jälgib asenduskoduteenusel viibivate laste arengut ja heaolu;
  17) korraldab lapse hooldamise perekonnas, kelle liikmete hulka laps ei kuulu;
  18) aitab kaasa lapsendamise korraldamisele;
  19) teostab järelevalvet koolikohustuse täitmise üle ning selgitab välja koolikohustuse täitmata jätmise põhjused;
  20) rakendab meetmeid koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes;
  21) teeb lastekaitsealast selgitustööd;
  22) korraldab päevakeskuse haldamise ja tegevuse koordineerimise;
  23) täidab muid seadustes või õigusaktides sätestatud osakonna tegevusvaldkondadega seotud ülesandeid.

§ 20.   Rahandusosakond

  (1) Rahandusosakond on ametiasutuse struktuurüksus, mis korraldab ja kontrollib ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste finantsjuhtimisalast tegevusest, vallaeelarve koostamist ja täitmist ning peab arvestust valla vara kasutamise kohta ja korraldab selle kasutamist.

  (2) Osakonna põhiülesanded on valla eelarvestrateegia ning vallaeelarve eelnõu koostamine, vallaeelarve täitmise korraldamine, valla asutuste raamatupidamise korraldamine, finantsmajanduse valdkonda kuuluvate strateegiliste dokumentide koostamine ning finantsmajanduslike küsimuste lahendamine.

  (3) Põhiülesannete täitmiseks osakond:
  1) osaleb valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös teiste osakondadega;
  2) koostab valla eelarvestrateegia eelnõu;
  3) analüüsib valla eelarve tulu ja kulu ning koostab nende kohta andmestiku;
  4) analüüsib kohalike maksude vajalikkust ning teeb ettepanekuid nende kehtestamiseks;
  5) koordineerib vallaeelarve koostamist;
  6) koostab ja esitab vallavalitsusele kui täitevorganile vallaeelarve eelnõu;
  7) jälgib vallaeelarve täitmist, koostab majandusaasta aruande ning esitab selle õigusaktidega sätestatud asutustele ja organitele;
  8) esitab oma pädevuse piires seisukohad kõigis Haljala Vallavalitsuse ja Haljala Vallavolikogu istungitel menetletavates finantsküsimustes;
  9) jälgib investeeringuteks mõeldud raha kasutamist;
  10) analüüsib vallaeelarve olukorda ning teeb ettepanekuid valla raha ja vara efektiivsemaks kasutamiseks;
  11) valmistab ette vallale laenude võtmise, jälgib laenude tagasimakseid;
  12) tagab valla asutuste raamatupidamise;
  13) korraldab seaduses ettenähtud korras ning vastavalt vallaeelarvele valla asutuste ja teiste kulustruktuuride finantseerimise ja kontrollib raha kasutamist;
  14) täidab lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi vastavalt vallaeelarvele;
  15) korraldab valla asutustele raamatupidamis- ja eelarvealase informatsiooni esitamise;
  16) vaatab läbi valla finantstegevusega seotud avaldused;
  17) korraldab valla vara arvestust ning vara kasutamist;
  18) valmistab volikogu alalistele komisjonidele ette vajalikud finantsalased materjalid;
  19) täidab muid seadustes või õigusaktides sätestatud osakonna tegevusvaldkondadega seotud ülesandeid.

§ 21.   Vallakantselei

  (1) Vallakantselei on ametiasutuse struktuurüksus, mis korraldab ametiasutuse ja Haljala valla omavalitsusorganite ning nende tööorganite asjaajamist ja õigusalast teenindamist ning teabe nõuetekohast avalikustamist.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks vallakantselei:
  1) osaleb valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös teiste osakondadega;
  2) koostab asjaajamise nõuetekohaseks korraldamiseks ning dokumentide pidamiseks, kasutamiseks ja säilitamiseks vajalike õigusaktide eelnõud;
  3) peab dokumendiregistrit ning tagab ametiasutuse ning kohaliku omavalitsuse organite dokumentide õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava dokumendiringluse ning asjaajamise, samuti järelevalve asjaajamisnõuetest kinni pidamisel;
  4) juhendab ja nõustab ametiasutuse teenistujaid, vallavalitsuse ja vallavolikogu ning nende komisjonide liikmeid ja vajadusel hallatavate asutuste juhte asjaajamise korraldamisel;
  5) korrastab ametiasutuses säilitamisele kuuluvad dokumendid, tagab dokumentide (sh arhivaalide) nõuetekohase säilitamise ja korraldab säilitamisele mittekuuluvate dokumentide hävitamise;
  6) tagab kohaliku omavalitsuse organite istungite ettevalmistamise, protokollimise ning õigusaktide ja protokollide nõuetekohase avalikustamise;
  7) annab seisukoha vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide õiguspärasuse kohta;
  8) koostab valla nimel sõlmitavate lepingute lepingudokumendid või annab lepingudokumentide eelnõudele nende õiguspärasuse kohta arvamuse;
  9) nõustab õigusalaselt vallavalitsuse ja vallavolikogu ning nende komisjonide liikmeid ning ametiasutuse ametnikke ja töötajaid;
  10) tagab Haljala valla elanike arvestuse pidamise ja kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate pereregistri kannete ja toimingute tegemise;
  11) koordineerib ja korraldab ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide personalitööd;
  12) koordineerib ametiasutuse teenistujate täienduskoolituse kava koostamist ja rakendamist, asutusesiseste ürituste korraldamist ning külaliste vastuvõtmist;
  13) korraldab asjaajamises vajaminevate materjalide ning kantseleitarvete soetamise;
  14) korraldab ametiasutuse arvutisüsteemide ja võrkude töö toimimist;
  15) korraldab ametiasutuses kasutatavate infosüsteemide haldamist;
  16) tagab vajadusel infotehnoloogiaalase toe ametiasutusele ja hallatavatele asutustele;
  17) haldab koostöös teiste osakondadega Haljala valla veebilehte;
  18) täidab muid seadustes või õigusaktides sätestatud osakonna tegevusvaldkondadega seotud ülesandeid.

§ 211.   Haridus- ja kultuuriosakond
[RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]

  (1) Haridus- ja kultuuriosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ja koordineerib vallas haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd ning nendesse valdkondadesse kuuluvate küsimuste lahendamist.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks haridus- ja kultuuriosakond:
  1) osaleb valla arengukava väljatöötamisel ja selle elluviimises koostöös teiste osakondadega;
  2) koostab või korraldab haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste õigus- ja haldusaktide koostamist;
  3) koordineerib oma tegevusvaldkondasid ning planeerib nende arendustegevust;
  4) juhendab ja koordineerib Haljala Vallavalitsuse hallatavate haridus-, kultuuri-, spordi ja noorsootööasutuste tegevust;
  5) teostab teenistuslikku järelevalvet asutuste ja nende juhtide tegevuse õiguspärasuse, otstarbekuse ja sihipärasuse üle ning teeb asutuse juhtidele ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks;
  6) koostab statistilisi aruandeid, peab tegevuseks vajalikke andmekogusid ja koostab otsuste tegemiseks ülevaateid, korraldab küsitlusi ja teeb uuringuid;
  7) teeb ettepanekuid haridus-, kultuuri-, spordi ja noorsootööasutuste asutamiseks, nende tegevuse ümberkorraldamiseks või -kujundamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
  8) teeb hariduse-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö tegevusvaldkondades ettepanekuid tegevuse korraldamiseks ja arendamiseks raha planeerimisel ning valla asutuste töötajate motiveerimiseks;
  9) analüüsib valla haridusasutuste õppe- ja kasvatustöö tingimuste vastavust kehtestatud nõuetele;
  10) jälgib valla haridusasutuste andmete esitamist ning muutmist Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  11) nõustab haridusasutusi, õpilasi ja lapsevanemaid koolikorralduslikes ja haridusalastes küsimustes;
  12) lahendab asutuste ning nende juhtide tegevuse õigusvastasuse ja ebaotstarbekuse kohta esitatud kaebusi;
  13) koostöös ametiasutuse teiste osakondadega korraldab õpilastransporti, lähtudes seadustest, Haljala Vallavolikogu kehtestatud põhimõtetest, vallaeelarve võimalustest ja ametiasutuses kokkulepitud põhimõtetest;
  14) korraldab koolikohustuslike laste arvestuse pidamist;
  15) korraldab koostöös ametiasutuse teiste osakondadega valla esindusüritusi ja külaliste vastuvõtmist;
  16) koordineerib üleriigiliste, maakondlike ja ülevallaliste ürituste ja projektide korraldamist ja nendes osalemist;
  17) koordineerib noorsootöö korraldamist vallas;
  18) teavitab avalikkust otsustest ja arengutest oma tegevusvaldkondades;
  19) korraldab valla suhtekorraldusalast tegevust ja valla ajalehe väljaandmist;
  20) täidab muid seadustes või õigusaktides oma tegevusvaldkondadega seotud ülesandeid.
[RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]

§ 22.   Teeninduskeskus

  Teeninduskeskuses:
  1) toimub rahvastikuregistri toimingute ja kannete tegemine;
  2) kirjade, avalduste ja muude dokumentide vastuvõtmine;
  3) maksete vastuvõtmine;
  4) esmatasandi sotsiaalhoolekande korraldamine ja kodanike nõustamine sotsiaalabi küsimustes;
  5) piirkondlik kinnisvarahaldus ja heakorra tagamine;
  6) kodanike nõustamine asjaajamisel;
  7) vahendatakse infot vallavalitsusele.

5. peatükk VALLAVANEMALE VAHETULT ALLUVAD TEENISTUSKOHAD 
[Kehtetu - RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]

§ 23.   Abivallavanem
[Kehtetu - RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]

§ 24.   Kogukonna- ja arendusnõunik
[Kehtetu - RT IV, 25.09.2019, 2 - jõust. 01.11.2019]

6. peatükk TEENISTUSKORRALDUS 

§ 25.   Ametiasutuse teenistuse korraldamise üldised alused

  (1) Töö- või teenistussuhe ametiasutuse ülesannete täitmiseks on avalik teenistus.

  (2) Teenistuskohad jagunevad ameti- ja töökohtadeks ning teenistuskohale nimetatud või tööle võetud isikud ametnikeks ning töötajateks.

  (3) Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu (jaotuse ameti- ja töökohtadeks) ja liigituse (ameti- ja töökohtade nimetuse, teenistuskohtade tähtaja ja koormuse) kehtestab Haljala Vallavolikogu otsusega.

§ 26.   Ametnik

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu ülesandeid, on ametiasutuse ametnik ning ametiasutuse avaliku võimu ülesannete täitmiseks on tal vallaga avalik-õiguslik teenistus- ja usaldussuhe.

  (2) Ametniku õiguslikku seisundit (nõudeid, õigusi ja kohustusi) reguleerib avaliku teenistuse seadus.

  (3) Ametniku teenistusülesanded kehtestatakse vastava ametikoha ametijuhendiga. Ametijuhendi kehtestab vallavanem käskkirjaga.

  (4) Ametniku nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt vallavanem käskkirjaga.

§ 27.   Töötaja

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu teostamist toetavaid ülesandeid, on ametiasutuse töötaja ning ametiasutuse selliste ülesannete täitmiseks, mis ei ole seotud avaliku võimu teostamisega, on isikul Haljala vallaga eraõiguslik töösuhe.

  (2) Töösuhteid reguleeritakse lähtuvalt töölepingu seadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, sh osaliselt avaliku teenistuse seadusest.

  (3) Töölepingu töötajaga sõlmid, muudab ja lõpetab vallavanem.

§ 28.   Ametniku ja töötaja kohustused ja õigused

  Ametnikul ja töötajal on:
  1) kohustus anda kõigile ametiasutuse ametnikele ja töötajatele ning omavalitsusorganite liikmetele ja omavalitsusüksuse tööorgani liikmetele juhiseid oma pädevuses olevates küsimustes;
  2) saada ametiasutuse teistelt ametnikelt ja töötajatelt ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatelt tööks vajalikku informatsiooni;
  3) teha vahetule juhile ja vallavanemale ettepanekuid töös tekkinud küsimuste lahendamiseks ning komisjonide ja töögruppide moodustamiseks;
  4) kaasata ametiasutuse teiste osakondade ametnikke ja töötajaid ning spetsialiste väljastpoolt ametiasutust oma töös tekkivate küsimuste lahendamisele.

§ 29.   Konkursi korraldamise kohustus teenistuskohtade täitmiseks

  (1) Teenistuskohtade koosseisus märgitud vaba ametikoht täidetakse tulenevalt avaliku teenistuse seadusest konkursi korras.

  (2) Ametiasutuse ametnike värbamise ja valiku täpsema korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Konkursi korraldamise nõuetekohase täitmise eest vastutab vallavanem.

§ 30.   Teenistusse võtmise üldised tingimused

  (1) Ametnikuna võib teenistusse võtta isiku, kes vastab avaliku teenistuse seaduse §-s 14 sätestatud nõuetele.

  (2) Ametnikuna ei või teenistusse võtta isikut, kelle suhtes kehtib vähemalt üks avaliku teenistuse seaduse §-s 15 sätestatud piirangutest.

§ 31.   Palgakorraldus

  (1) Ametiasutuse ametnikul on õigus saada palka vastavalt avaliku teenistuse seaduses ja töötajal saada töötasu vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

  (2) Ametnikule palga ja töötajale töötasu määramine ja maksmine toimub vastavalt ametiasutuse palgajuhendile. Palgajuhendi kehtestab Haljala Vallavolikogu.

  (3) Ametniku palk avalikustatakse vastavalt avaliku teenistuse seadusele, töötaja töötasu ei avalikustata.

§ 32.   Hindamine

  (1) Vähemalt üks kord aasta hinnatakse ametniku töötulemusi, ametialast arengut ja koolitusvajadust.

  (2) Hindamiseks peab vallavanem ametnikuga vestluse. Vestluse tulemused vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Ametniku arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra kehtestab vallavanem käskkirjaga.

7. peatükk FINANTSTEGEVUS JA VARA 

§ 33.   Ametiasutuse finantseerimine

  Ametiasutuse tegevust finantseeritakse Haljala valla eelarvest.

§ 34.   Finantstegevus

  (1) Ametiasutus korraldab vallaeelarve täitmist õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ametiasutuse kaudu on korraldatud kõikide ametiasutuse hallatavate asutuste raamatupidamine.

§ 35.   Vara kasutamine

  (1) Ametiasutus valitseb ametiasutuse valduses ja kasutuses olevat vallavara õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ametiasutuse varade arvestust korraldatakse raamatupidamise siseeeskirjaga kehtestatud korras.

8. peatükk AMETIASUTUSE HALLATAVAD ASUTUSED JA TEENITUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 36.   Ametiasutuse hallatavad asutused

  Vallas teenuste osutamiseks moodustatud asutused, mis ei teosta avalikku võimu, on ametiasutuse hallatavad asutused.

§ 37.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Ametiasutuse ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet Haljala Vallavalitsus (Haljala valla täitevorgan).

  (2) Ametiasutuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kontrolli (teenistuslik järelevalve) Haljala Vallavalitsus, kaasates selleks ametiasutuse.

  (3) Teenistuslik järelevalve hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse üle algatab Haljala Vallavalitsus. Haljala Vallavalitsus võib teha ametiasutuse ametnikele ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

9. peatükk AMETIASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 38.   Ametiasutuse tegevuse ümberkorraldamine või ümberkujundamine

  (1) Ametiasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsustab Haljala Vallavolikogu.

  (2) Ametiasutuse ümberkorraldamine seisneb ametiasutuse ühinemises või jagunemises.

  (3) Ametiasutused ühinevad või jagunevad järgmiselt:
  1) ametiasutuse ühendatakse üheks ametiasutuseks, kusjuures ühendatavad ametiasutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus ametiasutus;
  2) ametiasutus liidetakse teise ametiasutusega ja liidetav ametiasutus lõpetab tegevuse;
  3) ametiasutus jaotatakse vähemalt kaheks ametiasutuseks ja jagunev ametiasutus lõpetab tegevuse;
  4) ametiasutus eraldatakse teisest ametiasutusest, selle tulemusena moodustatakse uus ametiasutus ja säilib esialgne ametiasutus.

  (4) Ametiasutuse ümberkujundamine on ametiasutuse muutmine millekski muuks asutuseks kui kohaliku omavalitsuse asutus.

  (5) Ametiasutus korraldatakse või kujundatakse ümber Haljala Vallavolikogu otsuse alusel Haljala Vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 39.   Ametiasutuse tegevuse lõpetamine

  (1) Ametiasutuse tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Ametiasutuse tegevus lõpetatakse valitsuse kehtestatud korras.

10. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 40.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018. a.

/otsingu_soovitused.json