SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2020, 25

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord

Vastu võetud 26.11.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Käesolev määrus reguleerib Rapla valla raske ja sügava puudega lastele osutatava lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuse taotlemise tingimusi, korda ning rahastamist.

§ 2.   Teenuseid saama õigustatud isikud

  Teenuste sihtgrupp on raske ja sügava puudega lapsed vanuses 0–17 (k.a), kes vajavad puudest tulenevate sotsiaalsete, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist, järelevalvet, motiveerimist, hoidmist või toetava teenusena transporditeenust.

§ 3.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenus on lapsevanema, füüsilisest isikust eestkostja või lepingu alusel hoolduspere vanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

  (2) Teenuse eesmärk on toetada lapsevanema, füüsilisest isikust eestkostja või lepingu alusel hoolduspere vanema toimetulekut või töötamist ja võimaldada hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega.

§ 4.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenus on ühe lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul. Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema.

  (2) Teenuse eesmärk on toetada lapsevanema, füüsilisest isikust eestkostja või lepingu alusel hoolduspere vanema toimetulekut või töötamist, lapse ea- või võimetekohast arengut ja vajadusel sooritada hooldustoiminguid. Teenust pakkudes tuleb sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks või leevendamiseks tagada lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused ning vähendada lapsevanema, füüsilisest isikust eestkostja või lepingu alusel hoolduspere vanema hoolduskoormust, andes neile võimalusi tööhõives osalemiseks.

§ 5.   Transporditeenus

  (1) Transporditeenuse eesmärk on toetada raske või sügava puudega lastel lapsehoiu- või tugiisikuteenust.

  (2) Teenuse osutajaks on lapsehoiu- või tugiisikuteenuse pakkuja.

  (3) Teenus sisaldab:
  1) lapse vastuvõtmist saatjalt ja üleandmist saatjale;
  2) lapse sõidukisse ja sõidukist maha aitamist;
  3) lapse ja vajadusel abivahendi (nt ratastool) kinnitamist turvavööga;
  4) muid teenuseosutajaga kokkulepitud tingimusi.

§ 6.   Teenuste rahastamine

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud teenuseid rahastatakse:
  1) Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest;
  2) valla eelarvelistest vahenditest;
  3) lapsevanema, füüsilisest isikust eestkostja või lepingu alusel hoolduspere vanema vahenditest (omaosalus).

  (2) Teenuste osutamist Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatakse ainult nendele lastele, kellel on tuvastatud raske või sügav puue, kelle seaduslik esindaja on esitanud vallavalitsusele taotluse ja kelle teenusevajadus on fikseeritud sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris juhtumiplaani tegevuskavas.

  (3) Lõikes 1 nimetatud rahastuse proportsioonide rakendamise otsuse langetab hoolekandekomisjon iga lapse puhul eraldi.

§ 7.   Teenuste taotlemise ja määramise tingimused ja kord

  (1) Teenuseid on õigus taotleda raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem ja füüsilisest isikust eestkostja) või hoolduspere lepingu alusel last hooldaval isikul (edaspidi taotleja), kelle enda ja lapse tegelik elukoht on Rapla vald.

  (2) Teenuse vajadust hindab sotsiaal/lastekaitsetöötaja iga lapse puhul eraldi ja fikseerib lapse juhtumiplaani tegevuskavas.

  (3) Otsuse teenuse saamiseks või selle määramata jätmisest langetab hoolekandekomisjon 30 päeva jooksul, arvates taotluse saamisest.

  (4) Sotsiaal/lastekaitsetöötaja teavitab taotlejat otsusest ning kui lapsel on õigus teenust saada, suunab teenuseosutaja juurde. Kui teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaal/lastekaitsetöötaja lapse abistamiseks teisi meetmeid.

  (5) Keelduva otsuse korral on taotlejal õigus otsuse peale esitada vaie 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamisest, esitades vaide vallavalitsusele. Vaide lahendab vallavalitsus hiljemalt 30 päeva jooksul.

  (6) Teenuse saamise õigus tekib pärast teenuse osutamise otsustamist ja teenuse osutamise lepingu sõlmimist.

§ 8.   Määruse rakendamine

  Määrus rakendatakse arvates 1. jaanuarist 2021.

Margus Jaanson
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json