HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kose valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2022, 2

Kose valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord

Vastu võetud 24.11.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2 ning „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 1 punkti 2 ja lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab koolieelse lasteasutuse kulude katmisel lapsevanema poolt kaetava osa määra (edaspidi kohatasu) Kose Vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutus) ühe lapse kohta kuus, soodustused kohatasu määramisel ning kohatasu maksmise korra.

  (2) Lasteasutuse direktor teavitab lapse seaduslikku esindajat (edaspidi lapsevanem) kohatasu suurusest lapse lasteasutusse vastuvõtmisel ja kohatasu muutumisel.

§ 2.   Kohatasu

  (1) Kohatasu ühes kuus ühe lapse eest, kelle enda ja kelle ühe vanema elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kose vald, on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääraga ning moodustab sellest 10 %.

  (2) Lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukohaks ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kose vald, on kohatasu 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (3) Kohatasu arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit.

§ 3.   Soodustused kohatasu määramisel

  Kui ühest perest käib lasteasutuses samaaegselt kaks või enam last, on pere teise ja iga järgneva lapse kohatasu 50% esimese lapse eest makstavast kohatasu summast.

§ 4.   Kohatasu maksmise kord

  (1) Kohatasu rakendatakse üldjuhul 12 kuul aastas.

  (2) Kohatasu makstakse olenemata asjaolust, kas laps käib lasteasutuses või mitte v.a vallavalitsuse poolt antud korralduse alusel lasteasutuse suletud perioodi eest.

  (3) Lapse ajutine puudumine (terviseseisundi tõttu, perekondlikel põhjustel vm puudumine) lasteaiast ei vabasta lapsevanemat kohatasu maksmisest.

  (4) Lapse pikemaajalisel (üle ühe kalendrikuu) tõendataval puudumisel haiguse tõttu, vabastatakse lapsevanem avalduse alusel kohatasu maksmisest.

  (5) Kohatasu makstakse Kose Vallavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 15.12.2016 määrus nr 128 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2023.

Merle Pussak
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json