HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse, maksmise ja soodustuse andmise kord

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2022, 10

Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse, maksmise ja soodustuse andmise kord

Vastu võetud 24.11.2022 nr 14

Määrus kehtestatakse Tapa Vallavolikogu 29.08.2018 määruse nr 33 „Tapa Muusika- ja kunstikooli põhimäärus“ § 25 lg 5 ja 28.03.2018 määruse nr 13 „Tapa valla Spordikooli põhimäärus“ § 19 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib õppetasu suurust, maksmise ning soodustuse andmise korda Tapa valla munitsipaalhuvikoolides: Tapa Muusika- ja Kunstikoolis ning Tapa valla Spordikoolis.

§ 2.   Õppetasud

  (1) Õppetasu suurus Tapa Muusika- ja Kunstikoolis on ühe õppuri kohta järgmine:
  1) muusikaosakonna põhiõppe õppesuund 35 eurot kuus;
  2) muusikaosakonna huviõppe õppesuund kaks erialatundi nädalas 35 eurot kuus;
  3) muusikaosakonna huviõppe õppesuund üks erialatund nädalas 30 eurot kuus;
  4) muusikaosakonna vabaõppe õppesuund üks eriala nädalas 40 eurot kuus;
  5) muusikaosakonna lisa-aasta, kui õpilane jätkab samal erialal 30 eurot kuus;
  6) muusikaosakonna lisapilli õpetus (ühe pilli kohta) 15 eurot kuus;
  7) muusikaosakonna eelkool 20 eurot kuus;
  8) muusikaosakonna eelklass rühmatunnina 20 eurot kuus;
  9) muusikaosakonna eelklass rühmatunni ja pillitunniga 30 eurot kuus;
  10) muusikaosakonna täiskasvanuõpe (üks 45 minutiline tund nädalas) 60 eurot kuus;
  11) kunstiosakonnas üks tund nädalas 25 eurot kuus;
  12) kunstiosakonnas kaks tundi nädalas 30 eurot kuus.

  (2) Õppetasu suurus Tapa valla Spordikoolis on ühe õppuri kohta ühes treeningrühmas osalemisel 20 eurot kuus.

§ 3.   Õppetasu maksmine

  (1) Õppetasu maksab õppur või tema seaduslik esindaja eelneva kuu eest Tapa Vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel õppeperioodi jooksul igakuiselt arvel näidatud tähtajaks.

  (2) Õppuri mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel väljaarvamise ajaks tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 4.   Õppetasu soodustuse andmine

  (1) Õppetasu soodustust antakse õppuritele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.

  (2) Õppetasu maksmisest võib ajutiselt vabastada õppuri, kes on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam). Õppuri puudumisest tervislikel põhjustel on vanem kohustatud teavitama huvikooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 5 päeva jooksul tervislike põhjuste tekkimisest.

  (3) Õppetasu maksmisest võib osaliselt (kuni 50%) vabastada õppuri, kellele huvikool ei saa ajutiselt pakkuda planeeritud õppemahtu.

  (4) Kui Tapa valla huvikoolides õpib ühest perest kolm või enam last, tasutakse kolmanda õppuri eest 50%, neljanda õppuri eest 40% ja viienda ning iga järgneva õppuri eest 30% õppetasu maksumusest. Õppuri seaduslikul esindajal tuleb esitada Tapa Vallavalitsusele vastav taotlus iga õppeaasta 15. septembriks.

  (5) Õppetasu maksmisest võib täies ulatuses vabastada toimetulekuraskustes olevast perest õppuri. Toimetulekuraskuseks loetakse, kui perekonnale jääb pärast kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendium, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jms)põhjendatud elamiskulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku toimetulekupiiri. Taotlus tuleb esitada Tapa Vallavalitsusele järgmiselt:
  1) 15. september, mille alusel on õppetasust vabastamise periood september-detsember;
  2) 15. jaanuar, mille alusel on õppetasust vabastamise periood jaanuar-mai.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja 3 sätestatud juhtudel otsustab õppetasu soodustuse andmise huvikooli direktor käskkirjaga.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 ja 5 sätestatud juhtudel otsustab õppetasu soodustuse andmise haridus- ja sotsiaalosakonna ettepaneku alusel Tapa Vallavalitsus.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

  (2) Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 29.10.2018 määrus nr 38 „Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse maksmise kord“.

  (3) Tapa Vallavolikogu 29.10.2018 määruse nr 38 „Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse ja maksmise kord“ alusel Tapa Vallavalitsuse poolt antud huvikooli õppetasu maksmisest vabastused kehtivad korraldustes märgitud tähtajani.

Alari Kirt
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json