Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Alutaguse valla teede kord

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2022, 22

Alutaguse valla teede kord

Vastu võetud 24.11.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja p 37, ehitusseadustiku § 94 ning § 97 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Alutaguse valla teede korra (edaspidi kord) eesmärgiks on koos riigi ja kohaliku omavalitsuse vastavate õigusaktidega sätestada valla haldusterritooriumil asuvate kohalike teede suhtes esitatavad nõuded, tee omaniku ja liikleja õigused ja kohustused, reguleerida teehoiu, tee kasutuse ja kaitse korraldamist ning lumetõrje teostamist erateedel.

  (2) Kord laieneb avalikuks kasutamiseks määratud erateedele.

  (3) Kord on kohustuslik täitmiseks kõigile valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning kinnis- ja vallasvara omanikele või valdajatele. Vallavalitsusel puudub kohustus korraldada täiendavaid teehooldetöid teenuse osutamise võimaldamiseks.

  (4) Teede ehitamist, teehoidu ja –hoolet ning kasutamist korraldab Alutaguse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Korda kohaldatakse kooskõlas Alutaguse valla heakorraeeskirjaga ja Alutaguse vallavara valitsemise korraga.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatud mõistete defineerimisel lähtutakse ehitusseadustikus, liiklusseaduses ja teistes valdkonna õigusaktides sisalduvatest mõistest.

2. peatükk TEE AVALIKUKS KASUTAMISEKS MÄÄRAMINE 

§ 3.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused

  (1) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks, lähtudes avalikust huvist ning eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele.

  (2) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks, kui tee avalikes huvides omandamine ei ole võimalik, on raskendatud või ebaotstarbekas või on muul põhjusel välistatud.

  (3) Pinnasteid üldjuhul avalikuks kasutamiseks ei määrata.

  (4) Erateed saab määrata avalikuks kasutamiseks, kui on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
  1) eratee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatavast tervikteest;
  2) eratee on ainukeseks mõistlikuks juurdepääsuks avaliku huviga või avaliku kasutusega kinnistule, sh kallasrajale;
  3) erateel kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;
  4) eratee on ühendustee tähtsusega avalikult kasutatavate teede vahel;
  5) eratee on vajalik teenindamaks avalikku objekti, mis eeldab ligipääsu mootorsõidukiga;
  6) eratee teenindab rohkem kui kolme katastriüksust;
  7) esinevad muud asjaolud, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et eratee avalikuks kasutamiseks määrata.

  (5) Eratee avalikku kasutusse võtmisega ei tohi tekitada vallale põhjendamatuid kohustusi.

§ 4.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetlemine

  (1) Eratee avalikuks kasutuseks määramise menetluse algatab vallavalitsus omal initsiatiivil või huvitatud isiku taotluse alusel.

  (2) Eratee avalikuks kasutuseks määramine võib toimuda:
  1) kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmise teel, mis on haldusaktiga seatav avalik-õiguslik kitsendus, mille kohta ei kanta märget kinnistusraamatusse, kuid kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes;
  2) kokkuleppel teealuse maa kinnisasja omanikuga, kusjuures sõlmitakse isiklik kasutusõigus, mille kohane märge kantakse kinnistusraamatusse ja kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes.

  (3) Kui käesoleva määruse § 3 lõikes 4 toodud tingimustele vastava tee osas on moodustatud omaette katastriüksus, tuleb eelistada isikliku kasutusõigusele või sundvalduse seadmisele eratee katastriüksusest moodustatud kinnistu omandamist vastavalt vallavara valitsemise korrale.

§ 5.   Teele numbri ja nime andmine

  (1) Uuele kohalikule teele antakse unikaalne seitsmekohaline number, kus esimesed kolm numbrit on tee alguspunkt, Alutaguse valla EHAK kood 130, neljas number on piirkonna tähis ning viies, kuues ja seitsmes number on tee number:
  1) Alajõe piirkonnas 1301XXX
  2) Iisaku piirkonnas 1302XXX
  3) Illuka piirkonnas 1303XXX
  4) Mäetaguse piirkonnas 1304XXX
  5) Tudulinna piirkonnas 1305XXX
  6) RMK metsateed 1307XXX

  (2) Enne Alutaguse valla moodustamist teeregistrisse kantud teedel kehtib endine numeratsioon.

  (3) Teele numbri andmisel määratakse teel nimi kohanimeseaduses sätestatud korras.

§ 6.   Tee tähistamine

  (1) Teeregistris olev tee peab olema tähistatud kohaliku tee nimega.

  (2) Teed, mis on tähistatud liiklusmärgiga „Asula“, lisatakse märgile asustusüksuse nimi.

§ 7.   Tee avaliku kasutamise muutmine ja lõpetamine

  (1) Kui käesoleva määruse § 3 lõikes 4 toodud alused on ära langenud ja eratee kasutamisele puudub avalik huvi, tunnistab valitsus oma varasema korralduse või volikogu oma varasema otsuse eratee avalikuks kasutamiseks määramise kohta kehtetuks või annab valitsus korralduse teeregistrisse muudatuste sisseviimiseks.

  (2) Pärast varasema korralduse või otsuse kehtetuks muutmist või teeregistri andmete muutmiseks antud korralduse vastuvõtmist lõpetatakse lihtkirjalik eratee avaliku kasutamise leping, isiklik kasutusõigus või sundvaldus teealuse maa kasutamiseks.

  (3) Tee avalikuks kasutamiseks määramisel, nimekirjast kustutamisel või tee ruumikuju muutmisel kaasatakse menetlusse puudutatud isikuid.

3. peatükk TEE EHITAMINE, TEEHOID JA -HOOLE 

§ 8.   Avalikult kasutatava tee ehitamine

  Avalikult kasutatava tee ja avalikkusele ligipääsetava eratee ehitamine toimub vastavalt ehitusseadustikus sätestatule.

§ 9.   Juurdepääsuks kasutatava eratee ja mahasõidu ehitamine

  (1) Juurdepääsuks kasutatava eratee ja avalikult kasutatavalt teelt uue mahasõidu ehitamine või olemasoleva rekonstrueerimine on lubatud kinnistule ehitatava hoone või rajatise ehitusprojekti alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetamata juhtudel peab kinnistu omanik oma tegevuse kooskõlastamiseks esitama vallavalitsusele taotluse, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust ja asendiplaani.

  (3) Vallavalitsus võib jätta taotluse kooskõlastamata, kui:
  1) tee ei vasta tuleohutuse nõuetele;
  2) ristumiskohas valla teega puudub ohutuks väljasõiduks vajalik külgnähtavus (ei ole võimalikult täisnurga all);
  3) on kavandatud ebapiisav pöörderaadius;
  4) on kavandamata meetmed teekraavis takistamatu veevoolu tagamiseks (truup);
  5) puuduvad kommunikatsioonide valdajate või teiste maaomanike kooskõlastused.

§ 10.   Teehoid

  (1) Teehoiuna käsitatakse teetöö kavandamist, tee projekteerimist, ehitamist ja remontimist, tee ja teekaitsevööndi hooldamist, teekasutuse korraldamist ning tee haldamisega seotud muud tegevust.

  (2) Avalikult kasutatavate teede teehoidu korraldab vallavalitsus.

  (3) Teetööde teostamise ajal tagab liiklusohutuse tööde tegija.

§ 11.   Teehoiukava

  (1) Teehoiukava koostatakse järgmise eelarveaasta investeerimisobjektide kohta.

  (2) Teehoiukava on valla eelarve osa.

  (3) Teehoiukava koosneb:
  1) kavandatavate ehitusobjektide nimekirjast teede lõikes;
  2) teetööde kulude prognoosarvestusest.

§ 12.   Tee seisund ja seisundinõuded

  Tee seisunditasemed ja üldised seisundinõuded tulenevad ehitusseadustiku alusel kehtestatud määrusest „Tee seisundinõuded“.

§ 13.   Avalikult kasutatavate teede ja tänavate seisunditasemed

  (1) Kattega maantee nõutav seisunditase on 1.

  (2) Kattega tänava nõutavad seisunditasemed on:
  1) kvartalisisene tänav, väljak, parkimisplats 1;
  2) kõrvaltänav 2.

  (3) Kruusatee nõutavad seisunditasemed on:
  1) maantee 1;
  2) tänav 2.

  (4) Pinnasteele kehtivad asjakohased kruusatee seisundinõuded.

  (5) Tänavate seisunditasemete määramise aluseks on vallavalitsuse poolt kinnitatud tänavate nimekiri.

§ 14.   Talvised seisunditasemed

  (1) Valla maanteede ja avalikus kasutuses olevate erateede talvine seisunditase on 1.

  (2) Erateedele ja majapidamiste juurdesõiduteedele talvist seisunditaset ei määrata, kuid peab olema tagatud, et tee on sõidukitele ja jalakäijatele läbitav (lumekihi kriitiline paksus ei tohi ületada 1. seisunditaseme nõudeid) ja ohutu.

  (3) Iisaku ja Mäetaguse alevikus ning Kiikla, Kuremäe, Kurtna, Pagari ja Tudulinna küla keskuses olevate teede ja tänavate talvine seisunditase on 2.

§ 15.   Lume- ja libedusetõrje tavaoludes

  (1) Lumetõrjet teostatakse:
  1) valla maanteedel ja tänavatel ajavahemikul kell 7.00 - 21.00. Tee vastavus seisundinõuetele tagatakse peale lumesadu 4 tunni jooksul. Öötundidel sadanud lumi koristatakse hiljemalt kell 7.00.
  2) erateedel ja majapidamiste juurdesõiduteedel ajavahemiku 10.00- 20.00. Tee vastavus nõuetele tagatakse peale lumesadu 6 tunni jooksul. Öötundidel sadanud lumi koristatakse hiljemalt kell 10.00.

  (2) Libedusetõrjet tehakse Mäetaguse ja Iisaku alevikus ning Kiikla ja Kuremäe küla keskuses vastavalt ilmaoludele hiljemalt 4 tunni jooksul libeduse tekkimisest. Lisaks tehakse vajadusel tänavatel ja teedel, kus on kinnisõidetud lumi, jääkonarused täiendavalt teepinna tasandamist.

§ 16.   Tasuta lumetõrje erateedel

  (1) Tasuta lumetõrje teostatakse erateel, mis viib majapidamisteni, mida kasutatakse rahvastikuregistri andmetel aastaringselt alalise elukohana.
  1) Elukoharegistreeringu teostamisel pärast jooksva aasta 1. oktoobrit, tuleb tasuta lumetõrje teostamiseks vallavalitsust kirjalikult teavitada.

  (2) Lumetõrjet alustatakse lumekihi paksusest alates 10 cm.

  (3) Tasuta lumetõrje ei sisalda libedustõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist, lume laadimist ja äravedu.

  (4) Juhul, kui eratee omanik ei soovi lumetõrje teostamist temale kuuluval teel, tuleb sellest vallavalitsust kirjalikult teavitada.

  (5) Erateed ja majapidamiste juurdesõiduteedel, mis on tähistatud keelava liiklusmärgiga „Erateel sõidu keeld“, toimub talihoole ainult omaniku poolt vallavalitsusele esitatud kirjaliku avalduse alusel, mis edastatakse vallavalitsusele jooksva aasta 1.oktoobriks.

  (6) Lumetõrjet ei teostata:
  1) õuealal ja hoovides;
  2) erateel, mille pikkus avalikult kasutatavalt teelt on alla 30 m;
  3) lähemalt kui 10 meetrit tõkkepuust või väravatest;
  4) teel, kus see ei ole tehniliselt võimalik;
  5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmanda isiku vara;
  6) kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata;
  7) üldplaneeringuga määratud hooajalise kasutusega elamumaa aladel.

  (7) Vallavalitsus võib keelduda tasuta lumetõrje teostamisest, kui:
  1) teeservad ja -kraavid on tähistamata viisil, mis tagab tee asukoha määratavuse pimeda ajal lumekihi paksusest hoolimata;
  2) teeservad on takistusest (puud, põõsad, piiritähised, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) puhastamata või takistused on märgistamata viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal lumekihi paksusest hoolimata;
  3) tee kohal on puude oksad madalamal kui 4 meetrit ja teeservades lähemal kui 1,5 meetrit;
  4) tee kõrval ei ole ruumi, kuhu lund lükata;
  5) tee laius (alla 3 meetri) ja kurvikõverad ei võimalda lumetõrjetehnika liikumist ning lumetõrje ohutut tegemist.

  (8) Eratee tasuta lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab vallavalitsuse määratud teenistuja.

  (9) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada selleks mittevastavate erateede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Vastavate mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonna halba tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

  (10) Eratee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutavad taotleja ja tee omanik. Kui kahju tekkimise põhjustas eratee seisundi mittevastavus käesoleva määruse või muude õigusaktide nõuetele (nt ebatasane tee, rööpad, vajumised), siis kahjud hüvitamisele ei kuulu.

§ 17.   Lumetõrje rasketes ilmaoludes

  (1) Rasketes ilmaoludes hoitakse valla tee (v.a. kergtee) sõidukitele ja jalakäijatele läbitav vähemalt ühes sõidusuunas kella 7.00 kuni 20.00.

  (2) Tee, mida läbib ühistransport, sh koolibuss, tagatakse tee läbitavus arvestades sõiduplaane.

  (3) Vastav seisunditase tagatakse pärast raskeid ilmaolusid põhjustanud ilmastikutingimuste lõppemist:
  1) valla teel hiljemalt 6 tunni jooksul;
  2) erateedel ja majapidamiste juurdesõiduteedel hiljemalt 10 tunni jooksul.

  (4) Talihoolde teostaja korraldab võimalusel lumevangi jäänud sõidukite, eelkõige operatiivautode ja busside abistamise vahetult sündmuskohal.

  (5) Vallavalitsuse kriisikomisjoni kutsutakse hädaolukorra seaduse tähenduses kokku, kui raskete ilmaoludega võib kaasneda reaalne oht liiklejate elule või varale või ei ole tagatud elutähtsa teenuse toimepidevus. Hädaolukorras või eriolukorras lähtutakse teehoiu korraldamisel hädaolukorra seadusest ja kriisikomisjoni korraldustest.

4. peatükk TEE KASUTAMINE JA KAITSE. AJUTISED LOAD 

§ 18.   Tegevus avalikul teel ja selle kaitsevööndis

  (1) Tee kaitsevööndi laius on üldjuhul 10 meetrit äärmise sõiduraja välimisest servast.

  (2) Avalikult kasutataval teel ja selle kaitsevööndis ei tohi
  1) lõhkuda teekatet;
  2) sulgeda ja halvendada liiklustingimusi s.o paigutada teele ja teekaitsevööndisse töövahendeid, materjale (sh ehitus- ja metsamaterjale) jms;
  3) projekteerida ja ehitada teele ja teekaitsevööndisse mistahes hooneid või muid rajatisi;
  4) rajada täiendavaid maha- ja pealesõiduteid;
  5) sõita ja manööverdada teemulde nõlvadel ning külgkraavides;
  6) ummistada sildade, truupide avasid, teekraave ning takistada vee ärajuhtimist teemaalt;
  7) jätta tee kaitsevööndisse järelevalveta kariloomi;
  8) sõita põllutööde tegemisel ümberpööramiseks maaharimismasinatega põllult välja teele;
  9) maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke ja muid liikluskorraldusvahendeid;
  10) paigaldada teabe- ja reklaamivahendeid;
  11) teostada erakorralisi, suuregabariidilisi ja raskeid vedusid (metsa- ja ehitusmaterjalid).

  (3) Kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda ja teed kasutada liiklusväliseks otstarbeks ainult tee omaniku kirjalikul nõusolekul.

  (4) Külgnähtavuse tagamiseks on kinnistu omanik kohustatud jälgima, et kinnistul asuvad puud ja põõsad või nende oksad ei ulatuks teemaale, ei varjaks liikluskorraldusvahendeid ning ei takistaks liiklemist teel ning vajadusel korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist ning raiet.

  (5) Tee kaitsevööndi maa kinnisasja omanik on kohustatud lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku rajatise. Kinnisasja omanik peab võimaldama paigaldada tee kaitsevööndisse tee korrashoiuks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teed, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu kinnisasjale.

  (6) Ümbersõite võib rajada avarii või loodusõnnetuse korral. Kinnisasja omanikule hüvitatakse kaasnev kahju.

§ 19.   Liikluskorraldus

  (1) Vallavalitsus täidab avalikult kasutatava tee omaniku õigusi ja kohustusi liikluse korraldamisel kohalikel teedel vastavalt Liiklusseaduses sätestatule.

  (2) Liikluse korraldamise ning liikluskorraldusvahendite õige paigutuse ja korrasoleku tagab teeomanik.

  (3) Liikluskorraldusvahendit ei tohi kahjustada ega liiklejate eest varjata.

§ 20.   Piirangute kehtestamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus kehtestada teele alalisi või ajutisi massi- ja/või kiirusepiiranguid arvestades tee kandevõimet, muid teed ja liiklust mõjutavaid tegureid (pinnase sulamine, kestvad vihmasajud jmt), samuti liiklusohutust kui veokite liiklus võib teed kahjustada või muuta liiklemise ohtlikuks.

  (2) Vallavalitsus kinnitab alalise massi- ja kiirusepiiranguga teede/tänavate nimekirjad.

  (3) Ohuolukordade tekkimisel on vallavalitsuse poolt määratud teenistujal õigus operatiivselt kehtestada piiranguid ja korraldada ajutiste liiklusmärkide paigaldamist.

§ 21.   Liiklus massipiiranguga teel

  (1) Vallavalitsusel on õigus lubada alalise massipiiranguga teel piirangut ületavate veokite liiklemist ajal kui tee seisukord seda võimaldab.

  (2) Veo korraldaja esitab vallavalitsusele hiljemalt 10 tööpäeva enne kavandatavat vedu kirjaliku loataotluse.

  (3) Vallavalitsus või ametnik vaatab esitatud loataotluse läbi 3 tööpäeva jooksul ja väljastab loa.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda vedusid korraldavalt isikult tagatisraha ettemaksuna tee ja teekaitsevööndi taastamise ulatuses enne tee kasutamist, kui võib eeldada tee taastamise vajadust peale tee kasutamist (näiteks metsamaterjali välja- ja äravedu ning muud suuremahulised eriveosed).

  (5) Tagatisraha nõuet rakendatakse metsatehnika, metsamaterjali, hakkepuidu ning tee ehitusega seotud tehnika ja materjali vedudel.

  (6) Tagatisraha suurused:
  1) kattega teel 200 €/km;
  2) kruusateel või paekivikillustiku kattega teel 100 €/km.

  (7) Tagatisraha tagastatakse ajutise veoloa omanikule 14 päeva jooksul pärast tee ülevaatuse akti allkirjastamist.

  (8) Tagatisraha ei kuulu tagastamisele, kui vedude korraldaja ei taasta teed ja teekaitsevööndit vedudele eelnenud seisundisse kokkulepitud tähtaja jooksul. Sellisel juhul vallavalitsus tellib tee ja teekaitsevööndi korrastustööd. Juhul kui tagatisraha ei kata tee ja teekaitsevööndi taastamistööde tegelikku maksumust, nõuab vallavalitsus puudujääva osa sisse vedude korraldajalt.

  (9) Juhul kui veose lähte- ja sihtkoht asub massipiiranguga tee ääres asuval kinnistul, võib kinnistu omanik eeldusel, et tema elukoht on rahvastikuregistri järgi sealsamas, teostada majapidamise jaoks vajalikud ühekordsed veod ilma kirjaliku loata ja tagatisrahata, informeerides eelnevalt sellest vallavalitsust e-posti või telefoni teel (teataja, tee nimi, vedaja, auto registrimärk, veose iseloom, sihtpunkt).

5. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 22.   Järelevalve eeskirja rikkumise eest

  Korra 4.peatükis kehtestatud nõuete järgimise üle teostavad järelevalvet vastavalt oma pädevuse piires vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Illuka Vallavolikogu 29.09.2011 määrus nr 22 „Erateedel lumetõrje teostamise korra kinnitamine“.

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marek Kullamägi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json