SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2022, 35

Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.06.2020 nr 112
RT IV, 09.07.2020, 6
jõustumine 12.07.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2020RT IV, 05.01.2021, 2108.01.2021
24.11.2022RT IV, 02.12.2022, 801.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Sünnitoetus ja ranitsatoetus on Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt makstavad sissetulekutest sõltumatud sotsiaaltoetused, mille eesmärgiks on katta osaliselt kulusid, mis tekivad peredele seoses lapse sünni ja esmakordselt kooli minekuga.

  (2) Määrusega reguleeritakse Viljandi valla eelarvest sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

§ 2.   Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse suurus

  (1) Sünnitoetuse suurus on 700 eurot.
[RT IV, 02.12.2022, 8 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Ranitsatoetuse suurus on 100 eurot.

§ 3.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust on õigus saada lapse vanemal (edaspidi taotleja), kelle elukohana on vähemalt viimased 12 kuud enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris (edaspidi rahvastikuregister) Viljandi vald ning vastsündinu elukoht on registreeritud Viljandi valda.

  (2) Sünnitoetust võib maksta ka lapsendajale, eestkostjale või hoolduspere vanemale juhul, kui lapsendamine, eestkoste seadmine või asendushooldusele suunamine toimub enne lapse 6-kuuseks saamist ja varem ei ole sama lapse eest valla eelarvest sünnitoetust makstud ning taotleja vastab korra § 3 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

  (3) Sünnitoetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse vallavalitsusele kolme kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest.

  (4) Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse lastekaitsespetsialist või sotsiaaltöö spetsialist (edaspidi ametnik) vaatab taotluse läbi 10 (kümme) tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse laekumisest ja teeb otsuse sünnitoetuse maksmiseks/mittemaksmiseks.

  (5) Sünnitoetus makstakse ühes osas ja kantakse taotluses märgitud arvelduskontole.

  (6) Toetuse mittemaksmisest teavitab ametnik taotlejat kirjalikult. Teavitusele lisatakse põhjendus.

  (7) Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu eest.

  (8) Sünnitoetust ei maksta:
  1) kui laps on riiklikul ülalpidamisel;
  2) kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teisest omavalitsusest sama lapse eest;
  3) kui laps sündis surnult.

  (9) Sünnitoetust võib erandkorras määrata korras ettenägemata juhtudel ametniku ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.   Ranitsatoetus

  (1) Ranitsatoetust on õigus saada 1. klassi astuvallapsel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on 1. juuni seisuga Viljandi vald.

  (2) Toetuse saamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse hiljemalt 31. augustiks koos kinnitusega, et laps asub õppima taotluse esitamise aastal 1. klassi.

  (3) Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse vastava valdkonna ametnik (edaspidi ametnik) vaatab taotluse läbi 10 (kümme) tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse laekumisest ja teeb otsuse ranitsatoetuse maksmiseks/mittemaksmiseks.

  (4) Ranitsatoetus makstakse taotluses märgitud arveldusarvele.

  (5) Toetuse mittemaksmisest teavitab ametnik taotlejat kirjalikult. Teavitusele lisatakse põhjendus.

  (6) Ranitsatoetuse saamise aluse äralangemisel või taotluses toodud andmete muutumisel tuleb sellest teavitada vallavalitsust esimesel võimalusel.

  (7) Ranitsatoetust võib erandkorras määrata korras ettenägemata juhtudel ametniku ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

§ 5.   Rakendamine

  Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse taotluse vormid kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json