HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saare valla lasteaed Siilike põhimäärus

Väljaandja:Saare Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2013, 24

Saare valla lasteaed Siilike põhimäärus

Vastu võetud 08.12.2010 nr 7
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.201227.08.2012

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Saare Vallavolikogu 19.12.2000 otsuse nr 53 „Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimi

  Lasteasutuse nimi on Saare valla lasteaed Siilike.

§ 2.   Lasteasutuse asukoht ja teeninduspiirkond

 
  1) Lasteasutuse asukoht on Voore küla Saare vald Jõgevamaa.
  2) Lasteasutuse aadress on Voore keskus 6 Voore küla Saare vald 49324 Jõgevamaa.
  3) Lasteasutuse tegevuskohad on Voore külas Voore keskus 6 ja Kääpa külas Siili kinnistu.
  4) Lasteaia teeninduspiirkond on Saare valla haldusterritoorium.
  5) Väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul.

§ 3.   Lasteasutuse liik ja haldusala

  (1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (2) Saare valla lasteaed Siilike (edaspidi lasteaed) on Saare Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest, oma põhimäärusest ning Saare Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest.

§ 4.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi vallavalitsus.

§ 5.   Lasteaia sümboolika

  (1) Lasteaial võib olla oma sümboolika, milleks on logo.

  (2) Lasteaed esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse sümboolika registreerimiseks, millele on lisatud kavandid koos kirjeldustega.

  (3) Vallavalitsus vormistab sümbolite registreerimise oma korraldusega.

§ 6.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava.

  (2) Arengukavas määratakse lasteaia arendamise põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

  (3) Hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu poolt heaks kiidetud arengukava kinnitab vallavolikogu.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR 

§ 7.   Lasteaia struktuur

  (1) Lasteaia õppe-kasvatustegevuse struktuuriüksusteks on rühmad, mis on moodustatud vastavalt teenuse osutamise vajadustele ja pidaja võimalustele:
  1) lasteaiarühmad:
kolme kuni viieaastastele lastele;
viie kuni kuueaastastele lastele;
kuue kuni seitsmeaastastele lastele;
  2) liitrühm kahe kuni seitsmeaastastele lastele.

  (2) Sobitusrühma, erivajadustega laste rühma ja liitrühma moodustamise otsustab vajadusel vallavalitsus lasteaia direktori ettepanekul.

3. peatükk LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 8.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteaia pedagoogid, kaasates lapsevanemaid.

  (3) Lasteaia õppekava kinnitab lasteaia direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (4) Õppekava läbinuile väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 9.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Rühmade õpetajad koostavad igaks õppeaastaks lasteaia õppekava ja tegevuskava alusel oma rühma tegevuskava.

  (2) Lasteaia tegevus- ja päevakavad, sealhulgas rühmade tegevus- ja päevakavad kinnitab direktor.

  (3) Lapse arengu jälgimiseks ning õppe- ja kasvatustöö hindamiseks peab lasteaia iga rühm päevikut.

  (4) Lasteaia ja vanema koostöö korraldamiseks peetakse lastevanemate üldkoosolekuid, rühmakoosolekuid, lapse õpetaja ning vanema vahel arenguvestlusi.

  (5) Lasteaed annab lasteaiast lahkuvale lapsele kaasa tema arengumapi (lapse tööd, arengutabelid, arenguvestluse materjal, lapsega läbiviidud vestlused jms).

§ 10.   Töökorraldus

  (1) Lasteaia lahtioleku aja, aastaringse või hooajalise tegutsemise ja selle erisused otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Lasteaia ajutise sulgemise ruumide remondiks, personali puhkuse ajaks või muudel põhjustel otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul või hoolekoguga kooskõlastades.

4. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Lapsed

  (1) Laste lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (2) Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 12.   Vanemad

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda sobivate tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates igakülgselt kaasa nende tingimuste loomisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavate küsimuste korral hoolekogu, direktori või vallavalitsuse poole.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
  3) informeerima õpetajat või lasteaia direktorit lapse puudumisest ja tervisehäiretest;
  4) tegema lasteaia pedagoogidega koostööd lapse arengu toetamiseks, osalema arenguvestlusel, kus selgitab pere seisukohad ja ootused lapse arengule;
  5) katma õigeaegselt täies ulatuses lapse toidukulu ja muud kulud vallavalitsuse kehtestatud määras ja korras.

5. peatükk LASTEAIA PERSONALJA JUHTIMINE 

§ 13.   Lasteaia personal

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ( direktor, õpetajad, logopeed), tervishoiutöötaja ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Personali koosseisu määrab lasteaia direktor, lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust, kooskõlastades koosseisud vallavalitsusega.

  (3) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse.

  (4) Personali töötasustamise alused kinnitab vallavolikogu.

  (5) Töölepingud personaliga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles direktor.

§ 14.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töösisekorra eeskirja, töölepingute ja ametijuhenditega.

  (2) Personalil on õigus:
  1) saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta;
  2) pöörduda kõigi tööalaste küsimuste ja probleemide lahendamiseks direktori poole;
  3) võtta osa atesteerimisest;
  4) taotleda täienduskoolitust;
  5) teha ettepanekuid lasteaia tööd ja arengut puudutavates küsimustes;

  (3) Personal on kohustatud:
  1) tagama lasteaias tervisliku ja turvalise kasvukeskkonna ning hoolitsema lapse tervise eest tema lasteaias viibimise ajal;
  2) mitte avalikustama lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta;
  3) andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui kahtlustatakse lapse kehalist, emotsionaalset või seksuaalset väärkohtlemist;
  4) tagama lasteaia vara sihipärase kasutamise ning säilimise;
  5) jälgima lasteaia territooriumi, ruumide ja sisseseade seisukorda, töökaitse- ja tuleohutus vahendite korrasolekut. Puuduste ilmnemisel tuleb koheselt rakendada ohutusabinõusid.

  (4) Pedagoogid on kohustatud:
  1) looma tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks, hoolitsema laste tervise ja elu eest lasteaias;
  2) nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate koduste koolieelikute vanemaid nende soovil õppe-ja kasvatusküsimustes;
  3) osalema pedagoogilise nõukogu koosolekutel.

§ 15.   Direktor

  (1) Lasteaia tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (3) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (4) Lasteaia direktor:
  1) kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab ja esitab hoolekoguga kooskõlastatult lasteaia eelarve projekti valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) tegutseb lasteaia nimel ja esindab lasteaeda ilma täiendavate volitusteta suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  5) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
  6) korraldab lasteasutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  7) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingud lasteaia personaliga;
  8) annab välja oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  9) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
  10) peab arvestust lapse lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale;
  11) tagab personali ohutud töötingimused ja korraldab töökaitsealase instrueerimise;
  12) kehtestab sisehindamise korra ja kinnitab selle käskkirjaga;
  13) kinnitab sisehindamise aruande peale selle kooskõlastamist hoolekogu ja vallavalitsusega;
  14) vastutab raamatupidamisele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  15) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;

  (5) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 16.   Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on planeerida, analüüsida ja hinnata õppe- ja kasvatustegevust ning teha direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks.

§ 17.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ning vallavalitsuse esindaja.

  (3) Vanemate esindaja valitakse lastevanemate rühmakoosolekul hääletamise teel. Kandidaadiks üles seatud võib olla iga lapsevanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (4) Lasteaia õpetajate esindajaks võib olla lasteaia iga õpetaja. Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu liige. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (5) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates. Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (6) Hoolekogu koosseis kinnitatakse kaheks aastaks . (jõustus 27.08.2012)

  (7) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;

  (8) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (9) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (10) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (11) Hoolekogu koosolekust etteteatamise aeg hoolekogu liikmetele ja lasteaia direktorile on vähemalt seitse kalendripäeva.

  (12) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab lasteaia direktor koostöös vallavalitsusega.

6. peatükk RAHASTAMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 18.   Vara

  (1) Lasteasutuse valduses olev vara on Saare valla omand.

  (2) Lasteaia valduses oleva vallavara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (3) Lasteaia vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.

§ 19.   Eelarve

  (1) Lasteaia eelarve kinnitab vallavolikogu valla eelarve koosseisus.

  (2) Lasteasutuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel. Osa lasteasutuse muudest kuludest katavad vanemad vallavolikogu poolt kehtestatud määras.

§ 20.   Asjaajamine ja aruandlus

  1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning asjaajamise keel on eesti keel.
  1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning asjaajamise keel on eesti keel.
  2) Lasteaia asjaajamine reguleeritakse asjaajamiskorras, mille kinnitab direktor oma käskkirjaga.
  3) Lasteasutus täidab kohustuslikke õppe-ja kasvatustegevuse alaseid dokumente haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBEKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 21.   Lasteaia ümberkorraldamine ja ümberkujundamine

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber vallavalitsus vallavolikogu otsusel seadusega ette nähtud korras.

  (2) Ümberkorraldamise või ümberkujundamise tulemusel moodustatud lasteasutusele taotletakse koolitusluba.

§ 22.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Vallavalitsus on kohustatud algatama lasteaia tegevuse lõpetamise, kui:
  1) lasteaial puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
  2) vallavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteaia edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

  (2) Lasteaia tegevuse lõpetamise korral tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011. aastal.

/otsingu_soovitused.json