Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Saka raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2013, 28

Saka raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 16.09.2009 nr 52
KO 2009, 140, 1885

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja Kohtla valla Saka raamatukogu põhimääruse alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Saka raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

 (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (3) Eriteenused (printimine jne) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Kohtla Vallavalitsus.

 (4) Arvutite kasutamist raamatukogus reguleerib «Kohtla valla avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri» (Kohtla Vallavolikogu 21.08.2003.a. määrus nr.15 ).

 (5) Avaliku internetipunkti kasutamine on tasuta.

§ 2.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugeja käesoleva eeskirja tähenduses on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugejaks registreerimiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument.

 (2) Eelkooliealisi lapsi registreeritakse lugejaks vanema (eeskostja või hooldaja) nõusolekul.

 (3) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood või sünniaeg;
 3) elukoha aadress;
 4) telefoninumber.
Lugeja andmed kantakse kohe raamatukogusüsteemi URRAM andmebaasi. Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutaval raamatukogu töötajal. Andmeid kasutatakse lugejale raamatukoguteenuste osutamisel, s.h. meeldetuletuste jm teadete edastamiseks, raamatukogu tegevuse analüüsiks, seostamata andmeid konkreetse isikuga.

 (4) Lugeja tutvub raamatukogu kasutamise eeskirjaga, et olla teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.

 (5) Lugejate ümberregistreerimist teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukogusse. Lugejaandmed kontrollitakse ja vajadusel tehakse parandused. Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama oma andmete muutumisest, mis vajadusel muudetakse.

§ 3.  Teavikute laenutamine ja kasutamine

 (1) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 päevaks. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikute laenutamisele on raamatukogul õigus tagastustähtaega lühendada . Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada, kui neil ei ole nõudlust

 (2) Teavikute tagastustähtaega on võimalik pikendada enne tagastustähtaja saabumist kohapeal, telefoni ja e-posti teel.

 (3) Väärtuslikumaid teatmeteoseid koju ei laenutata.

 (4) Lugejat, kes ei ole teaviku tagastamistähtaega pikendanud ega tagastanud teavikuid kuue kalendrikuu jooksul, loetakse pikaajaliseks võlglaseks.

 (5) Pikaajalistele võlglastele ei laenutata jooksval ja eelmisel aastal ilmunud ning enimnõutud teavikuid.

 (6) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest (RVL).

§ 4.  Lugeja õigused

 (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

 (2) Raamatukogu on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

 (3) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teistelt raamatukogudelt

 (4) Lugeja soovil pannakse lugeja teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda.

§ 5.  Lugeja vastutus

 (1) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikuid ei tohi rikkuda. Lugeja kohustub kontrollima teaviku saamisel selle korrasolekut ja avastatud rikkumistest teatama raamatukogu töötajale. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenas.

 (2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega). Erandkorras võib lugeja teaviku asendada ka teise teavikuga, mille raamatukogu töötaja on samaväärseks tunnistanud.

 (3) Juhul, kui lugeja rikutud või kaotatud teavikut ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Lapse tekitatud kahju tasuvad lapsevanemad.

 (4) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.

§ 6.  Raamatukogu sisekord

 (1) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.

 (2) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid.

 (3) Keelatud on:
 1) sisenemine alkoholi- või muus joobes;
 2) loomad ning lehkavate ja määrivate esemete kaasavõtmine;
 3) söömine, joomine, suitsetamine.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1.oktoobril 2009.a.

Arno Rossman
Volikogu esimees