Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Saue valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2017, 20

Saue valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 20.12.2012 nr 31
RT IV, 03.01.2013, 71
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.06.2017RT IV, 14.07.2017, 917.07.2017

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 2 ja Saue Vallavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 25 „Saue valla põhimäärus“ § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Määruse eesmärgiks on tunnustusavalduste andmise kaudu avaldada tunnustust Saue vallale olulistele isikutele.

 (2) Määrus sätestab Saue valla tunnustusavalduste liigid ja kirjelduse ning reguleerib nende taotlemise ja kätteandmise korda.

§ 2.  Tunnustusavalduste liigid ja kirjeldus

 (1) Saue valla tunnustusavaldused on:
 1) Saue valla vapimärk;
 2) Saue valla aukiri;
 3) Saue valla tänukiri;
 4) auhind „Saue valla aasta tegu“.

 (2) Saue valla vapimärk (edaspidi vapimärk) on Saue valla vapi kujuline rinnamärk, mille esiküljel on rohelise-valge-rohelise taustaga kilbile paigutatud Saue valla vapp. Vapimärk on valmistatud hõbedast, vapikilp on emaileeritud. Vapimärgi täpse kujunduse joonisena kinnitab Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus)

 (3) Saue valla aukiri (edaspidi aukiri) vormistatakse A4 formaadis kvaliteetpaberil ning sellel on kujutatud Saue valla vapp. Aukirja täpse kujunduse kinnitab Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (4) Saue valla tänukiri (edaspidi tänukiri) vormistatakse A4 formaadis kvaliteetpaberil ning sellel on kujutatud Saue valla vapp. Tänukirja täpse kujunduse kinnitab Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (5) „Saue valla aasta tegu“ on auhind, mille saajale antakse austav tiitel koos aukirja ja Saue valla meenega. Auhind antakse, et väärtustada vallale olulise tähtsusega ettevõtmist ning tunnustada selle eestvedajat.

 (6) Aukirjaga või tänukirjaga tunnustuse avaldamisel võib aukirjale või tänukirjale lisada Saue valla meene, mis on Saue valla vapi kujutisega esemeline kingitus.

§ 3.  Saue valla vapimärk

 (1) Vapimärk antakse füüsilisele isikule järgmistel juhtudel:
 1) Saue valla elanikule, kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi vallas oma ala spetsialistide hulgas;
 2) ettevõtjale või ettevõtte või asutuse juhile, kes on edukalt arendanud ettevõtlust ja Saue valla majanduselu ning pakkunud tööd Saue valla elanikele, isiklike ja ettevõtete juubelite puhul;
 3) välisriigi kodanikule, kes on programmide, projektide, aktsioonide kaudu kaasa aidanud Saue valla sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule arengule;
 4) Eesti Vabariigi kodanikele ja ametiisikutele, kes on oma isikliku tegevusega kaasa aidanud Saue valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule;
 5) muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

 (2) Vapimärgid on nummerdatud. Koos vapimärgiga antakse isikule aukiri.

 (3) Vapimärke antakse kaks korda aastas: iseseisvuspäevaks, 24. veebruariks ja Jaan Teemanti sünniaastapäevaks, 24. septembriks.
[RT IV, 14.07.2017, 9 - jõust. 17.07.2017]

 (4) Vapimärki võib ühes aastas anda kuni seitsmele isikule. Vapimärgi andmise otsustab Saue Vallavolikogu (edaspidi volikogu).
[RT IV, 14.07.2017, 9 - jõust. 17.07.2017]

 (5) Vapimärgi koos aukirjaga annab tunnustatavale pidulikult kätte volikogu esimees või teda asendav isik.
[RT IV, 14.07.2017, 9 - jõust. 17.07.2017]

 (6) Ühele isikule antakse vapimärk ainult üks kord.

 (7) Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

 (8) Vapimärki kantakse üldjuhul pidulikel sündmustel rinnal vasakul küljel.

§ 4.  Saue valla aukiri

 (1) Saue valla aukiri (edaspidi aukiri) antakse:
 1) vapimärgi saajale;
 2) auhinna „Saue valla aasta tegu“ saajale;
 3) Saue valla elanikule, kes on oma töös saavutanud valla või maakonna tasandil silmapaistvaid tulemusi;
 4) Saue valla elanikule, kes on oma õpingutes saavutanud silmapaistvaid tulemusi;
 5) Saue valla elanikule, kes on rahvusvahelisel konkursil või võistlusel saavutanud silmapaistva tulemuse;
 6) Saue valla elanikule, kes on edukalt esinenud Saue valla korraldatud konkursil või esindanud Saue valda edukalt väljaspool valda;
 7) muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

 (2) Aukirju võib anda kuni kolm korda aastas – 24. veebruariks, iseseisvuspäevaks, 21. novembriks, Saue valla omavalitsuse staatuse taastamise aastapäevaks või muu olulise tähtpäeva või sündmuse puhul.

 (3) Aukirja andmise otsustab volikogu.

 (4) Aukirjaga tunnustuse avaldamisel võib aukirjale lisada Saue valla meene. Meene valib aukirja andmise otsustaja Saue valla meenete nimekirjast.

 (5) Aukirja koos meenega annab tunnustatavale pidulikult kätte volikogu esimees või teda asendav isik iseseisvuspäeva või Saue valla omavalitsuse staatuse taastamise aastapäeva või muu olulise sündmuse tähistamiseks korraldataval üritusel.

§ 5.  Saue valla tänukiri

 (1) Saue valla tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse:
 1) Saue valla mittetulundusühingute, seltside, laulukooride, muusikaansamblite, spordiseltside, näitemänguseltside, kodukaunistamise seltside, külaseltside jm eestvedajatele, isiklike või vastavate ühingute jm juubelite puhul, edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate konkursside ja võistluste puhul;
 2) Saue valla poolt isikule, ettevõttele või kollektiivile kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust;
 3) muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

 (2) Tänukirja andmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega või volikogu oma otsusega. Tänukirja võib anda mitu korda aastas vastavalt vajadusele.

 (3) Tänukirjaga tunnustuse avaldamisel võib tänukirjale lisada Saue valla meene. Meene valib tänukirja andmise otsustaja Saue valla meenete nimekirjast.

 (4) Volikogu poolt antava tänukirja koos meenega annab tunnustatavale üle volikogu esimees või teda asendav isik.

 (5) Vallavalitsuse poolt antava tänukirja koos meenega annab tunnustatavale üle vallavanem või teda asendav isik.

§ 6.  Auhind „Saue valla aasta tegu“

 (1) Auhind „Saue valla aasta tegu“ (edaspidi auhind) antakse isikule, ettevõttele või kollektiivile, kelle eestvedamisel on vallas aset leidnud ettevõtmine või sündmus, mis aasta jooksul on vallale ja valla elanikele olnud olulise tähtsusega ning mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust.

 (2) Auhinna andmiseks viib vallavalitsus läbi avaliku konkursi, millele võivad auhinna saajate kandidaate esitada kõik Saue valla elanikud ja Saue vallas asuvad juriidilised isikud koos põhjendusega, miks see ettevõtmine või sündmus on olnud oluline Saue valla jaoks.

 (3) Auhinna saaja valivad esitatud kandidaatide hulgast välja Saue valla elanikud.

 (4) Konkursi täpsed tingimused, kandidaatide esitamise korra ja tähtajad, hääletamise korra ja tähtajad ning konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus.

 (5) Auhind antakse konkursi võitjale üle iseseisvuspäeva tähistamiseks korraldataval üritusel.

§ 7.  Tunnustusavalduste taotlemine

 (1) Isikule tunnustusavalduse andmiseks ettepaneku tegemiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane motiveeritud avaldus:
 1) vapimärgi taotlemisel hiljemalt 31. detsembriks või 31. juuliks;
[RT IV, 14.07.2017, 9 - jõust. 17.07.2017]
 2) aukirja või volikogu tänukirja taotlemisel hiljemalt 45 kalendripäeva enne tunnustusavalduse kätteandmist;
 3) vallavalitsuse tänukirja taotlemisel hiljemalt kaks nädalat enne kätteandmist;
 4) auhinna kandidaati esitamisel konkursi tingimustes määratud tähtajaks.

 (2) Taotluse tunnustusavalduse andmiseks võib esitada:
 1) volikogu esimees või vallavanem;
 2) vallavolikogu liige või vallavolikogu komisjoni liige;
 3) vallavalitsuse liige või vallaametnik;
 4) valla hallatavate asutuste juht, hoolekogu või nõukogu;
 5) vallaelanik;
 6) Saue vallas asuv juriidiline isik.

 (3) Vallavalitsus registreerib esitatud taotlused ning kontrollib esitatud taotluste nõuetele vastavust ja õigsust.

 (4) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (5) Puuduste esinemisel taotluses informeerib vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 kalendripäeva.

 (6) Vallavalitsus lõpetab menetluse tunnustusavalduse andmiseks, kui taotleja ei kõrvalda taotluses esinevaid puudusi tähtajaks või vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise.

 (7) Ettepaneku alusel tunnustusavalduse andmata jätmist ei pea põhjendama.

§ 8.  Määruse rakendamine

 (1) Vallavalitsus kinnitab tunnustusavalduse taotlemiseks avalduse vormi.

 (2) Vallavalitsus korraldab tunnustusavalduste ja nendega koos antavate meenete valmistamise ning kätteandmise.

 (3) Vallavanem kinnitab Saue valla meenete nimekirja, mis sisaldab meenete kirjeldust ja rahalisi väärtusi. Meenete nimekirjast on aukirja või tänukirja andmise otsustajal võimalik valida tunnustatavale aukirja või tänukirjaga koos antav meene.

 (4) Vallakantselei peab arvestust tunnustusavalduse saajate kohta ja täidab tunnustusavalduste saajate registrit.

 (5) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.