Teksti suurus:

Saue valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2013, 76

Saue valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 20.12.2012 nr 25
jõustumine 01.01.2013

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2013. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Kassatagavara

  Kinnitada Saue valla 2013. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 100 000 eurot.

§ 3.  Aasta alguse vaba jääk

  2013. eelarveaasta alguse vabade vahendite jääk on 1 200 000 eurot.

§ 4.  Volituste andmine vallavalitsusele.

 (1) Saue Vallavalitsusel lisada eelarve tuludesse ja kuludesse eelarveaasta jooksul laekuvad sihtotstarbelised eraldised, informeerides sellest volikogu.

 (2) Saue Vallavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

 (3) Saue vallavalitsusel sõlmida mittetulundusühingute, sihtasutuste, avalik õiguslike juriidiliste isikute ja äriühingutega sihtfinantseerimise lepingud Saue valla 2013. aasta eelarvega neile eraldatud vahendite kasutamise kohta.

§ 5.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Mati Tartu
Saue Vallavolikogu esimees

Lisa Saue valla 2013. aasta eelarve