HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Avinurme Lasteaed Naerulind põhimäärus

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2014, 6

Avinurme Lasteaed Naerulind põhimäärus

Vastu võetud 23.11.2011 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Avinurme Lasteaed Naerulind põhimäärus sätestab asutuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded, struktuuri ja juhtimise põhimõtted, õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste,lastevanemate ja lasteaia töötajate õigused ja kohustused, hoolekogu liikmete valimise korra ja volituste kestuse.

§ 2.  Lasteaia nimi ja asukoht

 (1) Avinurme Lasteaed Naerulind on Avinurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaallasteaed, mis juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest, oma põhimäärusest ning Avinurme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest.

 (2) Lasteaia nimi on Avinurme Lasteaed Naerulind (edaspidi lasteaed).

 (3) Lasteaia aadress on Põllu tn 1 , Avinurme alevik, Avinurme vald 42101, Ida-Virumaa.

§ 3.  Lasteaia teeninduspiirkond

 (1) Lasteaia teeninduspiirkond on Avinurme valla haldusterritoorium.

 (2) Väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul.

 (3) Laste lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

 (4) Lapse vastuvõtt lasteaeda toimub lapsevanema avalduse alusel.

§ 4.  Õppeaasta kestus ja lasteaia tööaeg

 (1) Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril.

 (2) Lasteaia õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

 (3) Lasteaia lahtioleku aja, aastaringse või hooajalise tegutsemise ja selle erisused otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

 (4) Lasteaia ajutise sulgemise ruumide remondiks, personali puhkuse ajaks või muudel põhjustel otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul või hoolekoguga kooskõlastades.

§ 5.  Lasteaia õiguslik seisund ja tegevuse eesmärk

 (1) Lasteaia põhieesmärk on luua kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle registreeritud elukoht on Avinurme valla haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteaias.

 (2) Lasteaia tegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba.

 (3) Lasteaial on kodukord, mille kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu heakskiidul.

 (4) Lasteaial on oma eelarve, mis on vallavolikogu poolt kinnitatud valla eelarve üks osa.

 (5) Lasteaed registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris ning andmed lasteaia kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 6.  Arengukava

 (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava.

 (2) Arengukavas määratakse lasteaia arendamise põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

 (3) Hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu poolt heaks kiidetud arengukava kinnitab vallavalitsus.

§ 7.  Lasteaia põhiülesanded

  Lasteaia põhiülesanneteks on:
 1) luua tingimused ja võimalused alushariduse omandamiseks arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
 2) luua tingimused ja võimalused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
 3) hoida ja tugevdada lapse tervist;
 4) toetada lapse emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
 5) teha koostööd lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel lapsevanema või lapse muu seadusliku esindajaga (edaspidi vanem), sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, vallavalitsuse, teiste koolieelsete lasteasutuste ja muude organisatsioonidega;
 6) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

§ 8.  Lasteaia sümboolika

 (1) Lasteaial võib olla oma sümboolika, milleks on lipp ja/või logo.

 (2) Lasteaed esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse nime ja sümboolika registreerimiseks, millele on lisatud kavandid

 (3) Vallavalitsus vormistab nime ja sümbolite registreerimise oma korraldusega.

 (4) Lasteaia sümbolite kasutamise korra kinnitab vallavalitsus oma korraldusega direktori ettepanekul.

§ 9.  Asjaajamise alused

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning asjaajamise keel on eesti keel.

 (2) Lasteaia asjaajamine reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kinnitab direktor oma käskkirjaga.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR 

§ 10.  Lasteaia struktuur

 (1) Lasteaia õppe-kasvatustegevuse struktuuriüksusteks on rühmad, mis on moodustatud vastavalt teenuse osutamise vajadustele ja pidaja võimalustele:
 1) sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele;
 2) lasteaiarühmad kolme kuni viieaastastele lastele, viie kuni kuueaastastele lastele, kuue kuni seitsmeaastastele lastel;
 3) liitrühm kahe kuni seitsmeaastastele lastele.

 (2) Sobitusrühma ja liitrühma moodustamise otsustab vajadusel vallavalitsus lasteaia direktori ettepanekul.

3. peatükk LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS 

§ 11.  Õppekava

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteaia pedagoogid, kaasates lapsevanemaid.

 (3) Lasteaia õppekava kinnitab lasteasutuse direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (4) Õppekava läbinuile väljastab lasteaed sellekohase koolivalmiduskaardi.

§ 12.  Õppe- ja kasvatuskorraldus

 (1) Õppetöö lasteaias toimub 01. septembrist kuni 31. augustini.

 (2) Rühmade õpetajad koostavad igaks õppeaastaks lasteaia õppekava ja tegevuskava alusel oma rühma tegevuskava.

 (3) Lasteaia tegevus- ja päevakavad, sealhulgas rühmade tegevus- ja päevakavad kinnitab lasteaia direktor.

 (4) Lapse arengu jälgimiseks ning õppe- ja kasvatustöö hindamiseks peab lasteaia iga rühm päevikut.

 (5) Lasteaia ja vanema koostöö korraldamiseks peetakse lastevanemate üldkoosolekuid, rühmakoosolekuid, lapse õpetaja

 (6) Lasteaed annab lasteaiast lahkuvale lapsele kaasa tema arengumapi.

4. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.  Laste õigused

  Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 14.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, idates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
 4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 5) esitada ettepanekuid lasteaia töö korraldamiseks.

 (2) Vanem on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) informeerima õpetajat või lasteaia direktorit lapse puudumisest ja tervisehäiretest;
 4) tooma lasteaeda ainult terve lapse;
 5) õigeaegselt katma täies ulatuses lapse toidukulu ja muud kulud kehtestatud määras ja korras;
 6) tulema lapsele õigeaegselt järele ja seda mitte alkoholi ja/või narkojoobes.

5. peatükk LASTEAIA JUHTIMINE JA PERSONAL 

§ 15.  Juhtimine

 (1) Lasteaia tööd juhib direktor. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

 (2) Direktor kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (3) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Lasteaia direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 (4) Oma ülesannete täitmiseks õigusaktidega ettenähtud korras lasteaia direktor:
 1) kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
 2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 3) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse
 4) tegutseb lasteaia nimel ja esindab lasteaeda ilma täiendavate volitusteta suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 5) sõlmib lasteaia nimel eesmärkide saavutamiseks ja täitmiseks vajalikke lepinguid lasteaia kinnitatud eelarve raames;
 6) korraldab lasteasutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
 7) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud lasteaia personaliga;
 8) annab välja oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 9) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
 10) peab arvestust lapse lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale;
 11) tagab personali ohutud töötingimused ja korraldab töökaitsealase instrueerimise;
 12) kehtestab sisehindamise korra ja kinnitab selle käskkirjaga;
 13) koostab lasteaia eelarve projekti ning esitab selle vallavalitsusele;
 14) peab üks kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

 (5) Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

§ 16.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad kaks õpetajate esindajat, iga rühma kaks vanemate esindajat ja üks valla esindaja.

 (3) Vanemate esindaja valitakse lastevanemate rühmakoosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev vanem.

 (4) Lasteaia õpetajate esindajaks võib olla lasteaia iga õpetaja. Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosoleku hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu liige. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks suulise nõusoleku.

 (5) Vallavalitsuse esindaja määratakse lasteaia hoolekogusse vallavalitsuse korraldusega.

 (6) Vanemate volitus lasteia hoolekogus kestab kuni liikme lapse nimetatud rühmast või lasteaiast väljaarvamiseni.Uus liige valitakse nimetatud rühma vanemate poolt.

 (7) Valla esindaja ja õpetajate esindaja volitused kestavad kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni

 (8) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

 (9) Hoolekogul on õigus esitada lastevanemate rühmakoosolekutele, pedagoogilisele nõukogule või vallavalitsusele esildis valitud esindaja tagasikutsumiseks, juhul kui valitud esindaja ei osale hoolekogu töös või selguvad muud põhjused, miks esindaja pole lasteaia hoolekokku sobilik.

 (10) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) teeb ettepaneku lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta vallavalitsusele;
 7) otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (11) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (12) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (13) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 (14) Hoolekogu koosolekust etteteatamise aeg hoolekogu liikmetele ja lasteaia direktorile on vähemalt seitse kalendripäeva

 (15) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees (asetäitja) vähemalt kolme liikme, lasteaia direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

 (16) Hoolekogu koosolekust võtab vajadusel osa lasteaia direktor. Osavõtu vajaduse otsustab hoolekogu.

 (17) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kolm liiget, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul asetäitja. Hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel. Hoolekogu enamuse otsusel võib hääletamine olla salajane. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl. Häälte võrdsel jagunemisel salajasel hääletamisel, jääb otsus vastu võtmata ja vajadusel viiakse läbi uus hääletamine.

 (18) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollid on avalikud ja digitaalselt kättesaadavad lasteaia kodulehel.

 (19) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab lasteaia direktor koostöös vallavalitsusega.

§ 17.  Lasteaia personal

 (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Personali koosseisu määrab lasteaia direktor, lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust, kooskõlastades koosseisud enne vallavolikogu poolt kinnitamist vallavalitsusega.

 (3) Pedagoogilise personali kvalifikatsioon peab vastama haridus- ja teadusministeeriumi poolt kehtestatud nõuetele.

 (4) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine direktorile, hoolekogule ning pidajale.

 (5) Pedagoogide andmed kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi

 (6) Pedagoogide, direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning eripedagoogi vabade ametikohtade täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi. Konkursi läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

 (7) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine haridus- ja teadusministri määruse alusel.

 (8) Personali töötasustamise alused kinnitab vallavolikogu.

 (9) Pedagoogidega, tervishoiutöötajaga ja lasteasutuse majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud direktor.

§ 18.  Personali ülesanded

 (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

 (2) Pedagoogid nõustavad lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (3) Muu personal tagab lasteaia majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja häireteta töö.

 (4) Personali muud tööülesanded sätestatakse töölepinguga.

§ 19.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Personalil on õigus:
 1) saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta;
 2) pöörduda kõigi tööalaste küsimuste ja probleemide lahendamiseks direktori poole;
 3) võtta osa atesteerimisest;
 4) taotleda täienduskoolitust;
 5) teha ettepanekuid lasteaia tööd ja arengut puudutavates küsimustes;
 6) saada korralist puhkust kooskõlas seadusandlusega.

 (2) Personal on kohustatud:
 1) tagama lastele turvalise kasvukeskkonna;
 2) mitte avalikustama lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta;
 3) andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui kahtlustatakse lapse kehalist, emotsionaalset või seksuaalset väärkohtlemist;
 4) tagama asutuse vara säilimise ning säästliku kasutamise;
 5) jälgima lasteaia territooriumi, ruumide ja sisseseade seisukorda, töökaitse- ja tuleohutus vahendite korrasolekut. Puuduste ilmnemisel tuleb koheselt teavitada direktorit.

6. peatükk LASTEAIA VARA 

§ 20.  Vara

 (1) Lasteaia vara moodustavad talle Avinurme vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt lasteasutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara, mille kasutamist kontrollib vallavalitsus.

 (2) Lasteasutuse valduses olev vara on Avinurme valla omand.

 (3) Lasteaia vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 26.05.1998.a.määrus nr 12 " Avinurme lasteaia põhimääruse kinnitamine "

§ 22.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.detsembril 2011.a.

Aivar Saarela
volikogu esimees