HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2014, 15

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.05.2011 nr 3
jõustumine 10.06.2011

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõigete 6 ja 7 ning § 10 lõike 1 ning § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule ning 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud ning kelle elukoht asub Räpina vallas ja Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele, kes elab Räpina vallas, põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Räpina vald, on elukohajärgseks munitsipaalkooliks Räpina valla munitsipaalkool.

 (2) Elukohajärgse munitsipaalkooli määramisel haridusliku erivajadusega õpilasele lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 lõikest 1 ja § 49 lõikest 1 ning kooli võimalustest ning õppekavast.

 (3) Vaba õppekoha olemasolul võetakse põhikooli vastu:
 1) õpilasi, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Räpina vald;
 2) koolikohustuslikust east nooremaid lapsi vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõikele 5.

§ 3.  Esimesse klassi vastuvõtmise avalduse esitamine

 (1) Esimesse klassi vastuvõtmisel katseid ei korraldata.

 (2) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab Räpina valla munitsipaalkooli direktorile avalduse ning Räpina Vallavolikogu 26.01.2011 määruses nr 1 ja Räpina Vallavolikogu 23.02.2011 määruses nr 4 nõutavad dokumendid lapse kooliminekule eelneva õppeaasta 25. maiks.

 (3) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks avaldusele ka nõustamiskomisjoni soovituse või koolieelse lasteasutuse, kus laps õpib, hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

 (4) Avaldused vaatab läbi elukohajärgse munitsipaalkooli direktor.

 (5) Kui rahvastikuregistri andmetel on veel Räpina vallas elavaid koolikohustuslike lapsi, kelle seaduslik esindaja ei ole vastavat avaldust Räpina valla munitsipaalkooli direktorile esitanud, teeb kool koostööd valla lastekaitseinspektoriga, et aidata tagada laste koolikohustuse täitmise õigeaegset alustamist.

 (6) Õpilaste kooli nimekirja arvamise otsuse teeb direktor lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.

§ 4.  Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õppima asuva õpilase lapsevanem soovitud kooli direktorile taotluse.

 (2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise lähtudes haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.

 (3) Kui rahvastikuregistri ja EHIS-e andmetel on 10. septembri seisuga Räpina vallas elavaid koolikohustuslikke lapsi, kelle seaduslik esindaja ei ole lapse haridustee jätkamiseks kooli valinud, võtab Räpina valla lastekaitseinspektor lapse seadusliku esindajaga ühendust, et leida lahendus lapse kooli kohustuste täitmiseks.

§ 5.  Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise jätkamine

  Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku elukohajärgne munitsipaalkool koolikohustuse täitmiseks on täiskasvanute gümnaasium või kutseharidust pakkuv õppeasutus.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10. juunil 2011.

Teet Helm
vallavanem

Kalle Laht
vallasekretär