HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vastseliina Lasteaia toidupäeva maksumuse kehtestamine

Väljaandja:Vastseliina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2014, 19

Vastseliina Lasteaia toidupäeva maksumuse kehtestamine

Vastu võetud 09.12.2010 nr 5
jõustumine 01.01.2011

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3, halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1, Vastseliina vallavolikogu 26.05.2010.a määrusega nr 1-1.1/16 kinnitatud „Vastseliina valla põhimääruse” § 37 lg 1 ja Vastseliina Lasteaia hoolekogu 17.11.2010.a koosoleku protokollilise otsuse ning Vastseliina Lasteaia juhataja Helgi Tauts 22.11.2010.a taotluse nr 5-10/14 ja Vastseliina Lasteaia juhataja poolt koostatud toidukorra maksumuse arvestuse alusel


1. Kehtestada Vastseliina Lasteaia toidupäeva maksumuseks 2.07 eurot, millest:


1.1. 1.28 eurot kuulub tasumisele lapsevanema (eestkostja) poolt;
1.2. 0.79 eurot kaetakse Vastseliina Lasteaia majanduskuludest ja palgafondist.


2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.


3. Tunnistada kehtestuks Vastseliina Vallavalitsuse 03.12.2007.a määrus nr 2-1.1/16 „Vastseliina Lasteaia toidupäeva maksumuse kehtestamine“


4. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011. a.

Raul Tohv
Vallavanem

Piret Otsatalu
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json