KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Jõgeva linna kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2014, 22

Jõgeva linna kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 25.10.2010 nr 4

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 3 ja „Hädaolukorra seaduse“ § 5 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Jõgeva linna kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil.

 (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (3) Komisjoni moodustab Jõgeva Linnavalitsus, kehtestades komisjoni põhimääruse ja kinnitades komisjoni koosseisu.

 (4) Komisjoni põhimääruse eelnõu ja komisjoni koosseis kooskõlastatakse Lõuna-Eesti Päästekeskusega (edaspidi päästeasutus).

§ 2.  Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
 1) jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise korraldust, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elutähtsate teenuste toimepidavuse tagamise ning hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist omavalitsusüksuses;
 2) vaatab läbi komisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa;
 3) analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust enda territooriumil;
 4) teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, Lõuna-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta omavalitsusüksuses;
 5) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;
 6) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel;
 7) teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras;
 8) otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise;
 9) kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega hädaolukorra lahendamise õppuse aja, õppuse korraldaja ja hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse;
 10) peab arvestust omavalitsusüksuse territooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid;
 11) tegeleb hädaolukorras abistamist vajavate inimeste väljaselgitamise ja nende abistamise koordineerimisega;
 12) koordineerib hädaolukorrajärgsete taastamistööde kulude ja omavalitsuse territooriumil tekkinud kahjude arvestuse pidamist;
 13) annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid Jõgeva linna õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda;
 14) tulenevalt hädaolukorra riskianalüüsist korraldab omavalitsuse territooriumil ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist;
 15) esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses või hädaolukorra likvideerimisel silmapaistnud töötajaid ja Jõgeva linna elanikke;
 16) teeb Jõgeva Linnavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 17) teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutustega ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega;
 18) valmistab ette ja koordineerib Jõgeva linna tegevust evakuatsiooni läbiviimisel;
 19) kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani;
 20) kinnitab ja esitab komisjoni iga-aastase tegevuse kokkuvõtte regionaalsele kriisikomisjonile;
 21) moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra;
 22) täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.  Komisjoni esimees

  Komisjoni esimees on Jõgeva linnapea.

§ 4.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab linnapea ettepanekul linnavalitsus oma korraldusega.

 (2) Komisjoni liikmele määratakse asendusliige juhuks, kui ta ei saa komisjoni tööst osa võtta.

 (3) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl ja kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt teavitama nende muutustest.

§ 5.  Komisjoni esimehe pädevus

 (1) Esindab komisjoni riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

 (2) Koostab komisjoni iga-aastase tööplaani ning esitab selle kalendriaasta viimasel koosolekul komisjonile kinnitamiseks.

 (3) Kutsub kokku komisjoni koosoleku.

 (4) Kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

 (5) Esitab ühe kuu jooksul peale kalendriaasta lõppu aruande komisjoni tööst Lõuna-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile.

 (6) Korraldab koostöös päästeasutusega komisjoni liikmetele kriisireguleerimisalast koolitust.

§ 6.  Komisjoni töökorraldus

 (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (2) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

 (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

 (5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

 (6) Komisjoni koosoleku toimumise aeg, päevakord ja komisjoni koosolekule kutsutavate isikute nimekiri tehakse komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele teatavaks vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist. Komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumisel võib käesolevas lõikes sätestatut mitte arvestada, kui seda ei võimalda kujunenud olukord.

 (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

 (8) Hääletamine komisjonis on avalik.

 (9) Komisjoni otsustused võetakse vastu kohalolijate poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

 (10) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjon edastab koosolekute protokollid maavanemale ja päästeasutusele.

§ 7.  Komisjoni asjaajamine ja teenindamine

  Komisjoni asjaajamise ja tehnilise teenindamise tagab linnavalitsus.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2010. a.

Kalmer Lain
Linnapea

Rein Traks
Linnasekretär