Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2014, 52

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Vastu võetud 19.12.2013 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 6 ja § 11 alusel.

§ 1.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Teede ja tänavate sulgemise maksu (edaspidi maks) maksavad füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi sulgeja) demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa (edaspidi maa-ala) sulgemine.

  (2) Maa-ala sulgemine ning teede ja tänavate sulgemisloa (edaspidi sulgemisluba) väljastamine toimub teede ja tänavate sulgemise eeskirjas sätestatud alustel ja korras.

§ 2.   Maksustamisperiood

  Maksustamisperiood on ajavahemik maa-ala sulgemise päevast alates kuni selle piiranguteta taasavamiseni. Maa-ala loetakse piiranguteta taasavatuks, kui sellel on taastatud sulgemisele eelnenud olukord ja liiklemine maa-alal saab toimuda ilma ehitus- või remonttöödest tulenevate piiranguteta.

§ 3.   Maksumäär

  (1) Maksumäärad diferentseeritakse sõltuvalt maa-ala kategooriast järgmiselt:
  1) I kategooria teed ja tänavad (v.a jalgteed või jalgratta- ja jalgteed) – maksumäär 600 eurot päevas;
  2) II kategooria teed ja tänavad (v.a jalgteed või jalgratta- ja jalgteed) - maksumäär 300 eurot päevas;
  3) III kategooria teed ja tänavad (v.a jalgteed või jalgratta- ja jalgteed) - maksumäär 200 eurot päevas;
  4) IV kategooria teed ja tänavad (v.a jalgteed või jalgratta- ja jalgteed) - maksumäär 100 eurot päevas;
  5) I kuni IV kategooria teede ja tänavate jalgteed või jalgratta- ja jalgteed – maksumäär 100 eurot päevas;
  6) väljakud, pargid, puhkealad - maksumäär 0,5 eurot iga ruutmeetri eest päevas.

  (2) Pärnu linna teede ja tänavate kategooriad on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (3) Tee või tänava sulgemisel arvestatakse maksumäär lõigu kohta, olenemata lõigu pikkusest, ristmikust järgmise lähima ristmikuni. Ristmiku sulgemisel arvestatakse maksumäär ristmikku läbivate teede ja tänavate maksumäärade summana.

§ 4.   Maksumäära parandustegurid

  Maksumäärasid korrigeeritakse lähtuvalt konkreetsetest asjaoludest järgmiste parandusteguritega:
  1) sulgemine koos avaliku liiniveoliikluse ümbersuunamisega – 2,0;
  2) tee või tänava osaline sulgemine, kui sõidukitele liikluseks avatuks jääva tee või tänava laius on kuni pool vastavast teest ja jalakäijatele avatuks jääva tee või tänava laius on 0,7 meetrit – 0,5;
  3) sulgemine pühapäeval ja riiklikul pühal – 0,5;
  4) lõigu sulgemisel ristmike vahekauguse korral alla 50 meetri – 0,5;
  5) taastamata teekatte tõttu piiratud tingimustel liikluseks avamine perioodil 01.12 kuni 15.05 ja aastaringselt esimesed 10 päeva – 0,3.

§ 5.   Maksusumma arvutamine

  (1) Maksusumma määratakse lähtudes suletavast maa-alast, maa-ala sulgemise kestvusest ja maksumääradest ning maksumäära korrigeerimiseks sätestatud parandusteguritest.

  (2) Juhul, kui käesoleva määruse § 4 sätestatud maksumäära korrigeerimise aluseks olevaid asjaolusid on rohkem kui üks, siis vastavad parandustegurid korrutatakse.

  (3) Maksusumma arvutab maksuhaldur sulgemisloa taotluse alusel, mis on maksudeklaratsiooniks maksukorralduse seaduse § 85 tähenduses. Sulgemisloa taotlus peab sisaldama maksusumma arvutamiseks järgmisi andmeid:
  1) maksumaksja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress;
  2) andmed suletava maa-ala kohta;
  3) sulgemise alguse ja lõpukuupäev, kuni 24 tunnise sulgemise korral sulgemise alguse ja lõpu kellaaeg;
  4) andmed sulgemisel käesoleva määruse § 4 ja § 10 sätestatud asjaolude esinemise kohta;
  5) sulgemise põhjus.

  (4) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega.

  (5) Sulgemisloa taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 6.   Maksuteade

  (1) Tasumisele kuuluva maksusumma määramiseks väljastab maksuhalduri õigusi teostav ametiisik maksuteate, milles on märgitud:
  1) maksuhalduri nimetus ja aadress;
  2) maksuteate koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  3) maksuteate kuupäev;
  4) maksumaksja nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoha aadress;
  5) maksuteate faktiline ja õiguslik alus;
  6) maksmisele kuuluv maksusumma;
  7) maksusumma tasumise tähtpäev ja pangakonto, kuhu maksusumma tasutakse;
  8) maksuteate vaidlustamise viide;
  9) maksusumma tasumata jätmisega kaasnevad sanktsioonid ning muud tagajärjed, sealhulgas sunniraha või asendustäitmise kulude tasumise võimaliku kohustuse kohta.

  (2) Maksuteade toimetatakse maksumaksjale kätte 7 päeva jooksul arvates sulgemisloa väljastamisest maksukorralduse seaduses sätestatud korras posti teel või elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

  (3) Maksuteate muutmine või kehtetuks tunnistamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 7.   Maksusumma tasumine

  (1) Maksumaksja on kohustatud tasuma maksusumma maksuteates märgitud Pärnu linna arvelduskontole 30 päeva jooksul maksuteate kättetoimetamisest.

  (2) Kui maksumaksja ei ole tasunud maksu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse maksu tasumise tähtpäevale järgnevast päevast alates kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intressi arvutamisel võetakse aluseks maksukorralduse seaduses sätestatud määr.

  (3) Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja kohaldatakse karistusi vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 8.   Maksusumma tagastamine

  (1) Maksumaksjal on õigus nõuda ettenähtust suurema maksusumma tasumisel enammakstud maksusumma tagastamist. Tagastamine toimub tagastusnõude alusel.

  (2) Tagastusnõude täitmise taotlus koos põhjendusega tuleb esitada maksuhaldurile kirjalikult koos maksumaksja pangakonto andmetega maksukorralduse seaduses sätestatud korras ja tähtajal.

  (3) Tagastusnõue täidetakse 30 päeva jooksul arvestades tagastusnõude taotluse saamisest.

  (4) Enam tasutud maksusummast arvestatakse maha maksuvõlg, mida nõutakse maksumaksjalt sama või muu maksuobjekti eest.

§ 9.   Maksusoodustused

  (1) Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib erandjuhul otsustada maksusoodustuse andmise suure tähtsusega avalikest huvidest lähtuvate ehitus- ja remonttööde puhul kuni 40 %.

  (2) Maksusoodustuse saamiseks tuleb sulgejal või ehitus- ja remonttööde puhul tööde tellijal vähemalt 35 päeva enne planeeritavat sulgemist esitada linnavalitsusele Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistuse (edaspidi finantsjuhtimisteenistus) kaudu sulgemisloa taotlus, millele on lisatud maksusoodustuse taotlemise selgitus.

  (3) Maksusoodustuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab linnavalitsus korraldusega 35 päeva jooksul. Linnavalitsus peab maksusoodustust andvas korralduses avalikku huvi põhjendama.

  (4) Maksusoodustust ei anta maksukohustuslasele, kes on maksusoodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Pärnu linna kohalike maksude osas maksuvõlg või kellel on tähtajaks täitmata Pärnu linnaga sõlmitud võlaõiguslikest lepingust tulenevad rahalised kohustused.

§ 10.   Maksuvabastused

  Sulgeja on maksu maksmisest vabastatud järgmistel juhtudel:
  1) avariitööde teostamiseks esimese 24 tunni jooksul;
  2) tasuta avalike ürituste korraldamiseks;
  3) sulgemiseks kell 22:00 kuni 06:00;
  4) sulgemiseks muinsuskaitseseaduse § 41 ja § 42 sätestatud asjaoludel;
  5) Pärnu linna eelarvest finantseeritavate ehitus- ja remonttööde teostamiseks;
  6) kui suletav maa-ala on antud tasulise kasutuslepinguga sulgeja kasutusse.

§ 11.   Maksu haldamine

  (1) Maksu maksuhaldur on linnavalitsus. Maksuhalduri ülesandeid täidavad finantsjuhtimisteenistus ja Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond (edaspidi majandusosakond).

  (2) Finantsjuhtimisteenistuse juhataja on volitatud rakendama kõiki maksukorralduse seadusega maksuhaldurile sätestatud maksuhalduri õigusi. Majandusosakonna liikluse spetsialist on volitatud rakendama maksukorralduse seaduse § 90 ja § 91 sätestatud maksuhalduri õigusi maksudeklaratsiooni puudusi puudutavas osas.

§ 12.   Vaidemenetlus

  Maksuhalduri maksuteate või muu haldusakti või toimingu peale on maksumaksjal õigus esitada vaie linnavalitsusele maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

§ 13.   Vastutus

  Vastutus määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seadusest.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a määrus nr 44 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine”.

  (2) Linnavalitsusel korraldada vajadusel 01. jaanuariks 2014. a teede ja tänavate sulgemise eeskirja muutmine.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Krista Nõmm
Volikogu esimees

Lisa 1 Teede kategooriad

Lisa 2 Teede ja tänavate sulgemisloa taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json