ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pühalepa valla sotsiaalkorteri kodukord

Väljaandja:Pühalepa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2014, 78

Pühalepa valla sotsiaalkorteri kodukord

Vastu võetud 23.11.2011 nr 5
jõustumine 28.11.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.201201.02.2012

Määrus kehtestatakse Pühalepa Vallavolikogu 28.oktoobri 2008 määruse nr 47 „Pühalepa valla sotsiaaleluruumide taotlemise, eraldamise ja kasutamise kord“ § 6 lg 4 alusel

§ 1.   Üldsätted

  Kodukord reguleerib Pühalepa valla sotsiaalkorteri (edaspidi sotsiaalkorteri) üürilepingu alusel kasutavate isikute (edaspidi üürnike) vahelisi suhteid sotsiaalkorteri ja neid ümbritseva territooriumi kasutamisel ja korrashoiul, samuti üürnike suhteid omavahel ning üürnike ja Hellamaa Perekeskuse (edaspidi Perekeskus) kui sotsiaalkorteri haldaja vahel.

§ 2.   Üürniku õigused

  Sotsiaalkorteri üürnikul on õigus:
  1) igapäevaste probleemide lahendamiseks pöörduda sotsiaalkorteri administraatori poole;
  2) pöörduda küsimuste, kaebuste ja ettepanekutega Perekeskuse juhataja poole abi saamiseks või lahenduste leidmiseks;
  3) kasutada kaasatoodud isiklikke korralikke riideid ja esemeid (televiisor, raadio, kell, nõud, voodipesu jms.). Mööbli kaasatoomiseks on vajalik eelnev kokkulepe Perekeskuse juhatajaga. Perekeskuse juhatajal on õigus keelduda mittesobiva mööbli vastuvõtmisest. Soovitav on koostada kaasatoodud esemetest nimekiri, millele annab allkirja tutvumise kohta ka sotsiaalkorteri administraator;
  4) kutsuda enda juurde külalisi või ise külla minna;
  5) kasutada vajaduse korral Perekeskuse poolt osutatavaid teenuseid vastavalt kehtestatud hinnakirjale;
  6) olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega.

§ 3.   Üürniku kohustused

  Sotsiaalkorteri üürnik on kohustatud:
  1) hoidma puhtust ja korda talle üürileantud eluruumis, sotsiaalkorteri üldkasutatavates ruumides ja territooriumil;
  2) hoidma ja kasutama säästlikult sotsiaalkorteri vara, ruume, sisseseadet, kasutamiseks antud varustust, riideid ja muid esemeid. Nende tahtlik rikkumine, omastamine, sotsiaalkorterist väljaviimine või müümine on keelatud;
  3) asjade või esemete kadumisel teatama sellest koheselt sotsiaalkorteri administraatorile või Perekeskuse juhatajale;
  4) täitma tuleohutusnõudeid;
  5) teatama administraatorile või Perekeskuse juhatajale kui ta ei ööbi sotsiaalkorteris;
  6) hoiduma tegudest, mis kahjustavad sotsiaalkorteri mainet;
  7) täitma kõiki Perekeskuse juhataja ja sotsiaalkorteri administraatori seaduslikke korraldusi;
  8) lubama Perekeskuse töötajatel viia läbi eluruumi üldkoristust sagedusega üks kord kolme kuu jooksul.
[ - jõust. 01.02.2012]

§ 4.   Sotsiaalkorteris on keelatud:

  Sotsiaalkorteri üürnikul on keelatud:
  1) suitsetamine. Suitsetada tohib ainult sotsiaalkorteri välisterritooriumil selleks ettenähtud kohtades;
  2) hoida ja pidada lemmikloomi ja -linde;
  3) sotsiaalkorteri vara viimine ühest ruumist teise või korterist välja ilma loata;
  4) lärmakas käitumine ja rõvetsemine nii sotsiaalkorteris kui ka sotsiaalkorteri ümbruses, teiste üürnike, naaberkorterite elanike ja Perekeskuse töötajate tülitamine ning muud tegevused, mis rikuvad rahu ja korda;
  5) öörahu ajal, kell 23.00 kuni 6.00, koosviibimiste korraldamine, valju muusika kuulamine, raadio või televiisori valjuhäälse heli kuulamine, uste paugutamine ja muu selline öörahu rikkuv tegevus;
  6) narkootiliste ainete sissetoomine, levitamine, hoidmine ja tarvitamine;
  7) alkohoolsete jookide kuritarvitamine;
  8) ohtlike ainete ja esemete, külm- või tulirelvade (ka isevalmistatud) toomine ruumidesse, nende hoidmine ja kasutamine;
  9) lahkuda korterist ilma teatamata kauemaks kui üks päev.

§ 5.   Vastutus

  (1) Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab üürnik isiklikult.

  (2) Kodukorra teadlikul rikkumisel üürniku poolt rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid:
  1) suuline märkus;
  2) pöördumine politsei poole korra kindlustamiseks;
  3) ettepanek vallavalitsusele üürilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks;
  4) ettepanek vallavalitsusele üürilepingut mitte pikendada lepingu tähtaja möödumisel.

  (3) Kodukorra rikkumisel, mis tulenes üürniku tervisliku seisundi järsust halvenemisest või probleemidest üürniku vaimse seisundiga, kohaldatakse esmaabi kohalekutsumist või toimetamist ravile raviasutusse.

§ 6.   Lõppsätted

  Määrus jõustub 28. novembril 2011.

/otsingu_soovitused.json