SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hellamaa Perekeskuse sotsiaalmaja kodukord

Väljaandja:Pühalepa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2014, 79

Hellamaa Perekeskuse sotsiaalmaja kodukord

Vastu võetud 26.11.2008 nr 4
jõustumine 01.12.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.201201.02.2012

Määrus kehtestatakse Pühalepa Vallavolikogu 28.oktoobri 2008 määruse nr 47 „Pühalepa valla sotsiaaleluruumide taotlemise, eraldamise ja kasutamise kord“ § 6 lg 4 alusel

§ 1.   Üldsätted

  Kodukord reguleerib Hellamaa Perekeskuse sotsiaalmaja (edaspidi sotsiaalmaja) üürilepingu alusel kasutavate isikute (edaspidi üürnike) vahelisi suhteid sotsiaalmaja ja seda ümbritseva territooriumi kasutamisel ja korrashoiul, samuti üürnike suhteid omavahel ning üürnike ja Hellamaa Perekeskuse kui sotsiaalmaja haldaja vahel.

§ 2.   Üürniku õigused

  Sotsiaalmaja üürnikul on õigus:
  1) igapäevaste probleemide lahendamiseks pöörduda sotsiaalmaja administraatori poole;
  2) pöörduda küsimuste, kaebuste ja ettepanekutega Hellamaa Perekeskuse juhataja poole abi saamiseks või lahenduste leidmiseks;
  3) kasutada kaasatoodud isiklikke korralikke riideid ja esemeid (televiisor, raadio, kell, nõud, voodipesu jms.), mööbli kaasatoomiseks on vajalik eelnev kokkulepe Hellamaa Perekeskuse juhatajaga. Perekeskuse juhatajal on õigus keelduda mittesobiva mööbli vastuvõtmisest. Soovitav on koostada kaasatoodud esemetest nimekiri, millele annab allkirja tutvumise kohta ka sotsiaalmaja administraator;
  4) kutsuda enda juurde külalisi või ise külla minna;
  5) kasutada vajaduse korral Hellamaa Perekeskuse poolt osutatavaid teenuseid vastavalt kehtestatud hinnakirjale;
  6) olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega.

§ 3.   Üürniku kohustused

  Sotsiaalmaja üürnik on kohustatud:
  1) hoidma puhtust ja korda talle üürileantud eluruumis, sotsiaalmaja üldkasutatavates ruumides ja territooriumil;
  2) hoidma ja kasutama säästlikult sotsiaalmaja vara, ruume, sisseseadet, kasutamiseks antud varustust, riideid ja muid esemeid. Nende tahtlik rikkumine, omastamine, sotsiaalmajast väljaviimine või müümine on keelatud;
  3) asjade või esemete kadumisel teatama sellest koheselt sotsiaalmaja administraatorile või Perekeskuse juhatajale;
  4) täitma tuleohutusnõudeid;
  5) teatama administraatorile või Perekeskuse juhatajale kui ta ei ööbi sotsiaalmajas;
  6) hoiduma tegudest, mis kahjustavad sotsiaalmaja mainet;
  7) täitma kõiki Perekeskuse juhataja ja sotsiaalmaja administraatori seaduslikke korraldusi:
  8) lubama Perekeskuse töötajatel viia läbi eluruumi üldkoristust sagedusega üks kord kolme kuu jooksul.
[ - jõust. 01.02.2012]

§ 4.   Sotsiaalmajas on keelatud:

  Sotsiaalkorteri üürnikul on keelatud:
  1) suitsetamine, suitsetada tohib ainult sotsiaalmaja välisterritooriumil selleks ettenähtud kohtades;
  2) hoida ja pidada lemmikloomi ja -linde;
  3) sotsiaalmaja vara viimine ühest ruumist teise või majast välja ilma loata;
  4) lärmakas käitumine ja rõvetsemine nii sotsiaalmajas kui ka sotsiaalmaja ümbruses, teiste üürnike ja Perekeskuse töötajate tülitamine ning muud tegevused, mis rikuvad rahu ja korda;
  5) öörahu ajal, kell 23.00 kuni 6.00, koosviibimiste korraldamine, valju muusika kuulamine, raadio või televiisori valjuhäälse heli kuulamine, uste paugutamine ja muu selline öörahu rikkuv tegevus;
  6) narkootiliste ainete sissetoomine, levitamine, hoidmine ja tarvitamine;
  7) alkohoolsete jookide kuritarvitamine;
  8) ohtlike ainete ja esemete, külm- või tulirelvade (ka isevalmistatud) toomine ruumidesse, nende hoidmine ja kasutamine;
  9) lahkuda majast ilma teatamata kauemaks kui üks päev.

§ 5.   Vastutus

  (1) Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab üürnik isiklikult.

  (2) Kodukorra teadlikul rikkumisel üürniku poolt rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid:
  1) suuline märkus;
  2) pöördumine politsei poole korra kindlustamiseks;
  3) ettepanek vallavalitsusele üürilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks;
  4) ettepanek vallavalitsusele üürilepingut mitte pikendada lepingu tähtaja möödumisel.

  (3) Kodukorra rikkumisel, mis tulenes üürniku tervisliku seisundi järsust halvenemisest või probleemidest üürniku vaimse seisundiga, kohaldatakse esmaabi kohalekutsumist või toimetamist ravile raviasutusse.

§ 6.   Lõppsätted

  Määrus jõustub 01.detsembril 2008.

/otsingu_soovitused.json