Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Loksa Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2014, 81

Loksa Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 30.12.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 33 lg 1, Loksa linna põhimääruse § 39 lg 1, Loksa Linnavolikogu 12.12.2013 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Loksa linnas“ § 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) sotsiaalhoolekande komisjoni (edaspidi komisjon) eesmärgiks on riigi poolt omavalitsusüksustele sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks eraldatud vahendite, samuti linna eelarveliste sotsiaal- ja tervishoiualaste vahendite kasutamiseks esitatud taotluste ja avalduste läbivaatamine ja lahendamine.

  (2) Komisjon moodustatakse ja tema tegevus lõpetatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (3) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja muudab linnavalitsus.

  (4) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Loksa linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesandeks on:
  1) sotsiaaltoetuste saamiseks esitatud avalduste ja taotluste läbivaatamine ning linnavalitsusele ettepaneku tegemine toetuste määramiseks;
  2) vajadusel arvamuse andmine linnavalitsusele sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda puutuvates küsimustes;
  3) toetuste ja teenuste määramise, maksmise ning muu abi andmisega seotud vaidluste lahendamisel arvamuse andmine;
  4) ööpäevaringset hooldamist vajavate ja linna eelarvest kaasfinantseeritavate isikute hoolekandeasutusse paigutamise avalduste läbivaatamine ning linnavalitsusele ettepanekute tegemine.
  5) arvamuse andmine vanemliku hoolitsuseta lapse eraldamiseks kodust ja perekonnast.

§ 3.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) kaasata oma tegevusse spetsialiste;
  2) saada linnavalitsuse teenistujate ja linnavalitsuse hallatavatelt asutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni;
  3) vajadusel kutsuda komisjoni koosolekule sotsiaalabi taotlev isik;
  4) teha linnavalitsuse kaudu järelpärimisi haridus- ja hoolekandeasutustele;
  5) anda arvamus komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvate linnavolikogu või linnavalitsuse õigusaktide eelnõude kohta.

§ 4.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni esimees määratakse linnavalitsuse korraldusega.

  (2) Komisjoni sekretär ja komisjoni aseesimees valitakse komisjoni koosolekul.

  (3) Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kuus.

  (4) Komisjoni koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku esimees või aseesimees.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

  (6) Komisjoni koosolekud on kinnised, kui komisjon ei otsusta teisiti.

  (7) Komisjoni töö põhimõtteks on erapooletus ja konfidentsiaalsus ning lähtumine isiku huvidest.

  (8) Komisjon lähtub oma otsuste tegemisel sotsiaaltoetuste andmise korrast Loksa linnas.

  (9) Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (10) Üksikküsimustes võib komisjon teha otsuse e-posti teel tehtud küsitluse alusel, kui on saadud 2/3 komisjoni liikmete poolthääli. Otsus fikseeritakse järgmise koosoleku protokollis.

  (11) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (12) Komisjon teeb vastuvõetud otsuste alusel linnavalitsusele ettepaneku avalduse rahuldamiseks või tagasilükkamiseks.

  (13) Komisjon teeb linnavalitsuse korraldusega eraldatud toetuste andmise või andmata jätmise taotlejale kirjalikult teatavaks 5 tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmise päevast.

  (14) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõpevad linnavalitsuse vastava korralduse teatavaks tegemise hetkest.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
linnapea

Karin Kask
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json