Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Loksa linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2017, 22

Loksa linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 29.12.2016 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja veeseaduse § 32 lg 5 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Loksa linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi: eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad seoses reovee kohtkäitluse, kogumismahutitest äraveo ning ühiskanalisatsiooni purgimisega Loksa linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) teostavad reovee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad väljaveo teenuseid;
  2) osutavad väljaveo teenust;
  3) haldavad purgimiskohta.

  (3) Eeskirjas reovee kohtkäitluse kohta sätestatut kohaldatakse ka käimlajäätmete käitlusele.

  (4) Eeskirja ei kohaldata kinnistutele, millelt heitvee ärajuhtimiseks peab kinnistu omanik taotlema veeseaduse alusel välja antavat vee erikasutusluba ning reoveesette käitlusele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduses ja ehitusseadustikus sätestatud tähenduses. Vastava mõiste puudumisel kasutatakse mõistet sõna üldlevinud tähenduses. Lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas järgmisi mõisteid:
  1) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  2) heitvesi – suublasse juhitav kasutusel olnud vesi;
  3) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine kogumismahutisse äraveo eesmärgil;
  4) reovee kohtkäitlusrajatis – äravooluta lekkekindel kogumismahuti reovee ja käimlajäätmete kogumiseks, sealhulgas kuivkäimla lampkast;
  5) purgimisteenus – reovee kogumismahutist väljapumpamine, äravedamine ning purgimissõlme väljalaskmine;
  6) reovee äravedu – kogumismahutisse kogutud reovee transportimine purgimissõlme;
  7) purgimine – reovee purgimissõlme väljalaskmine.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse lubatavus

  (1) Reovee kohtkäitlust on lubatud kasutada reovee käitlemiseks alal, kus puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga.

  (2) Reovee kohtkäitlus on lubatud ainult üksikelamute olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks selle tekkekoha kinnistu piires.

  (3) Ühiskanalisatsiooniga kaetud alal on erandkorras lubatud kasutada reovee kogumiseks olemasolevat nõuetele vastavat lekkekindlat reovee kogumismahutit (edaspidi: kogumismahuti) reovee kohtkäitlusloa (edaspidi: kohtkäitlusluba) alusel, kui ühiskanalisatsioon on ehitatud välja pärast ala hoonestamist.

  (4) Teisaldatavate välikäimlate paigaldamine avalike ürituste ajaks Loksa linnale kuuluvatele rajatistele (sealhulgas pargid) tuleb kooskõlastada Loksa Linnavalitsusega (edaspidi: linnavalitsus).

§ 4.   Reovee kohtkäitlusrajatisele esitatavad nõuded

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatis (edaspidi: kohtkäitlusrajatis) peab olema lekkekindel ja hermeetiliselt suletav.

  (2) Kohtkäitlusrajatise asukoha määramisel tuleb järgida trasside ja liinide ning lahtiste veekogude ja põhjavee kaitsele püstitatud kaitsetsoonide nõudeid.

  (3) Kohtkäitlusrajatise suurim lubatud ruumala on 10 m3.

  (4) Kohtkäitlusrajatis peab paiknema salvkaevust vähemalt 10 meetri kaugusel.

  (5) Kohtkäitlusrajatis peab paiknema kinnistu piirist vähemalt kolme meetri kaugusel. Piirang ei kehti kinnistu teemaaga piirnevas küljes.

  (6) Kohtkäitlusrajatisele peab olema tagatud tühjendusveokiga aastaringne juurdepääs.

  (7) Tööstuslikult toodetud kohtkäitlusrajatise kasutamine (välja arvatud immutussüsteemidega kogumismahuti) on lubatud, selle paigaldus ja kasutamine peavad vastama toote dokumentatsioonis esitatud nõuetele.

  (8) Kohtkäitlusrajatis tuleb paigaldada täielikult maasse, tagades selle liikumatuse.

  (9) Kohtkäitlusrajatis peab olema ventileeritav.

  (10) Kohtkäitlusrajatis ja lokaalne torustik tuleb isoleerida vee- ja külmumiskindlaks.

  (11) Vältida tuleb sademe- ja lumesulamisvee sattumist kohtkäitlusrajatisse.

  (12) Kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga läbi kohtkäitlusrajatise ei ole lubatud.

§ 5.   Kohtkäitlusrajatise rajamine

  (1) Kohtkäitlusrajatise rajamine ja kasutusele võtmine toimuvad vastavuses ehitusseadustikus sätestatuga. Sõltuvalt sellest, kas kohtkäitlusrajatis rajatakse koos hoonega või iseseisvalt, tuleb linnavalitsusele esitada ehitusloa taotlus või ehitusteatis.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule tuleb kohtkäitlusrajatise rajamiseks linnavalitsusele esitada reovee kohtkäitlusloa taotlus (lisa 1). Taotlusele lisatakse:
  1) kinnistu asendiplaan koos olemasolevate ja rajatavate ehitistega;
  2) kohtkäitlusrajatise tehniline dokumentatsioon.

  (3) Olemasolevate kohtkäitlusrajatiste puhul tuleb hiljemalt ühe aasta jooksul peale käesoleva määruse jõustumist taotleda linnavalitsuselt kohtkäitlusluba. Taotlusele lisatakse lisaks eeltoodule reovee äraveo dokumendid viimase kahe aasta kohta.

§ 6.   Kohtkäitlusluba

  (1) Nõuetekohase taotluse esitanule väljastatakse reovee kohtkäitlusluba (lisa 2) või keeldutakse selle väljastamisest ühe kuu jooksul linnavalitsuse korraldusega.

  (2) Kohtkäitlusloa väljastamisest keeldutakse, kui ei ole täidetud eeskirja või teiste õigusaktide nõuded või kui reovee kohtkäitlemine ohustab keskkonda või inimeste tervist.

  (3) Kohtkäitlusloas määratakse käideldava reovee kogus, kohtkäitlusviis, nõuded reoveele ja kohtkäitlusrajatisele, loa tähtaeg ning vajadusel muud andmed.

  (4) Kohtkäitlusluba väljastatakse viieks aastaks. Kohtkäitlusloa tähtaja möödudes on isikul õigustaotleda selle pikendamist. Kohtkäitlusloa pikendamiseks tuleb lisaks vormikohasele taotlusele (lisa 1) esitada reovee äraveo dokumendid viimase kahe aasta kohta.

  (5) Kohtkäitlusluba ei pikendata, kui isik ei ole järginud reovee kohtkäitluse nõudeid ja tingimusi.

  (6) Kohtkäitlusluba muudetakse või tunnistatakse kehtetuks kui:
  1) see tuleneb seadusest;
  2) reovee kohtkäitluse käigus on selgunud selle ohtlikkus keskkonnale või inimeste tervisele;
  3) isik ei ole järginud eeskirjas või kohtkäitlusloas sätestatud reovee kohtkäitluse nõudeid.

§ 7.   Kohtkäitlusrajatise kasutusele võtmine

  (1) Valminud kohtkäitlusrajatise kasutamiseks tuleb linnavalitsusele esitada kasutusteatis. Valminud rajatis kuulub ülevaatamisele linnavalitsuse esindaja poolt, kellel on õigus nõuda rajatise katsetamist enda juuresolekul. Kohtkäitlusrajatise vastavus nõuetele vormistatakse aktiga.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus saada linnavalitsuselt informatsiooni ettevõtja tegevuspiirkonna kohtkäitlusrajatiste ehitisregistris arvelevõtmise ja kohtkäitluslubade väljastamise kohta.

§ 8.   Kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Kohtkäitlusrajatis tuleb likvideerida pärast selle kasutuse lõpetamist või amortiseerumist. Kohtkäitlusrajatise kasutamine kinnistu muuks otstarbeks on keelatud.

  (2) Kohtkäitlusrajatise likvideerimine toimub vastavalt ehitusseadustikus sätestatule. Kohtkäitlusrajatise lammutamiseks tuleb linnavalitsusele esitada ehitusteatise lammutamise kohta:
  1) ühe aasta jooksul pärast kinnistu liitumist ühiskanalisatsiooniga;
  2) amortiseerumise korral kolme kuu jooksul pärast uue kohtkäitlusrajatise valmimist.

  (3) Kohtkäitlusrajatis tuleb enne likvideerimist tühjaks vedada reovee veoteenust osutava ettevõtja poolt, tühjendusjärgselt puhtaks pesta ja desinfitseerida.

  (4) Kohtkäitlusrajatis tuleb üldjuhul likvideerimiseks lammutada või demonteerida. Erandjuhul, kui kohtkäitlusrajatis on hoone lahutamatu ehituslik osa, tuleb see tühjendada, pesta ja desinfitseerida.

  (5) Kohtkäitlusrajatise süvendid tuleb likvideerimisjärgselt täita savi-, liiva-, kruusa- või taaskasutatava pinnasega (välja arvatud muld).

  (6) Kohtkäitlusrajatise likvideerimise käigustekkivate jäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
  1) lammutusjäätmete matmine pinnasesse või kohtkäitlusrajatise süvendi täitmine jäätmetega (välja arvatud taaskasutatav pinnas) on keelatud;
  2) lammutusjäätmed tuleb üle anda ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisega tegelevale jäätmekäitlejale või jäätmejaama;
  3) kogumismahuti sisaldis (sealhulgas tahke osis) ning pesemise ja desinfitseerimise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda reovee veoteenust osutavale ettevõtjale äraveoks ja purgimiseks.

§ 9.   Kohtkäitlusrajatise kasutamine, reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovee kohtkäitlemine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse ohutus- ning käesoleva eeskirja nõudeid järgides.

  (2) Reovee, käimlajäätmete ja heitvee immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning kogumismahuti tühjendamine loodusesse (metsadesse, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud. Reoveest (sealhulgas käimlajäätmed) valmistatud komposti laialilaotamine või maassekaevamine Loksa linna haldusterritooriumil on keelatud.

  (3) Reovesi ja käimlajäätmed kogutakse selleks ettenähtud lekkekindlasse kogumismahutisse nii, et see ei levitaks lõhna ega lekitaks mahuti sisu pinnasesse või maapinnale. Kogumismahuti ületäitmine on keelatud, tühjendusel ja veol tekkinud reostus tuleb likvideerida koheselt.

  (4) Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles reoainete koguse vähendamiseks peab reovee kogumismahuti ümbrust, millelt sademevett ära juhitakse, regulaarselt kuivalt puhastama.

  (5) Reovett on lubatud purgida ainult Loksa linna reoveepuhasti territooriumil (Kalurite tn 4a) asuvasse purgimissõlme. Ajutiselt paigaldatavate välikäimlate puhul peab paigalduslepingus või paigaldamisloa taotluses olema näidatud nende tühjendusperiood, reovee veoteenust osutava ettevõtja ning purgimiskoha aadress.

  (6) Reovee veoteenust osutav ettevõtja peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu (edaspidi: purgimisleping) selle vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub. Purgimislepingus määratakse ära eeskirjajärgne purgimiskoht, purgitava reovee lubatud kogused, selle reostusaste ja muud füüsikalis-keemilised näitajad ning purgitava reovee koguse arvestuse pidamise ja purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord.

  (7) Reovee veoteenust osutav ettevõtja peab reovee veol järgima Loksa linna jäätmehoolduseeskirja nõudeid.

  (8) Teenuse tellija tasub reovee äraveo eest purgimisteenuse osutajale vastavalt nendevahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab linnavalitsus, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab kohtkäitlusrajatise omanik.

  (3) Kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äravedu tõendavaid dokumente vähemalt kahe aasta jooksul ning vajaduse korral esitama need järelevalve teostajale.

  (4) Järelevalve teostajal on õigus nõuda kohtkäitlusrajatise omanikult rajatise tehnilise dokumentatsiooni esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist.

  (5) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on linnavalitsusel õigus korraldada rikkuja kulul rajatiste nõuetele vastavusse viimine või rajatise likvideerimistähtaja ületamisel korraldada rajatise likvideerimine.

  (6) Kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teatama linnavalitsusele igast rajatise avariist, sealhulgas kogumismahuti lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (7) Kogumismahuti tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee veoteenust osutav ettevõtja.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Taotlus reoveekohtkäitlusloa saamiseks/pikendamiseks

Lisa Reovee kohtkäitlusluba

/otsingu_soovitused.json