Teksti suurus:

Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu kinnitamine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2017, 31

Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 39

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktd 10 ja 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõiked 6 ja 7 ning arvestades Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla vahelisi läbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid, samuti arvestades asjaolu, et ühinemislepingu projekt oli avalikustatud ühinevate omavalitsuste veebilehtedel ning ühinemislepingut tutvustati kõikides omavalitsustes toimunud rahvakoosolekutel ajavahemikul 14.11.2016.-18.11.2016. a,
Viru-Nigula Vallavolikogu otsustab:

1. Kinnitada Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemisleping koos järgmiste lisadega:
Lisa 1. Seletuskiri Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingule;
Lisa 2. Ühinevate omavalitsusüksuste kaart mõõtkavas 1:50 000;
Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021;
Lisa 4. Aseri valla auditeeritud 2015. aasta majandusaasta aruanne;
Lisa 5. Kunda linna auditeeritud 2015. aasta majandusaasta aruanne;
Lisa 6. Viru-Nigula valla auditeeritud 2015. aasta majandusaasta aruanne.

2. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse Viru-Nigula valla veebilehel.

3. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

5. Otsuse peale on õigus esitada vaie Viru-Nigula Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva otsuse teada saamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.

Ervins Veitsurs
Volikogu esimees

Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemisleping 

Lisa 1 Seletuskiri Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingule

Lisa 2 Ühinevate omavalitsusüksuste kaart mõõtkavas 1:50 00

Lisa 3 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021

Lisa 4 Aseri valla auditeeritud 2015. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 5 Kunda linna auditeeritud 2015. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 6 Viru-Nigula valla auditeeritud 2015. aasta majandusaasta aruanne

/otsingu_soovitused.json