Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2019, 1

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja § 6 lõike 8 ning ruumiandmete seaduse § 54 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kohanimede määramise kord sätestab kohanimede määramise ja korraldamise ning koha-aadresside määramise Tori valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Tori vallas määrab kohanimed Tori Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma korraldusega.

  (2) Juhul, kui kohanime määramine toimub Vabariigi Valitsuse või asjaomase ministri poolt ja puudutab Tori valla haldusterritooriumi, annab vallavalitsus kohanimemäärajale arvamuse kohanime määramise kohta.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanime määramist korraldab vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel. Detailplaneeringu menetlemise käigus planeerija poolt nimetatud kohanime käsitletakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.

  (2) Kohanime määramise taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust.

  (3) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.

  (4) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimele esitatavate nõuetega või kui puudub selgesti eristatav objekt, millele kohanime taotletakse.

§ 4.   Kohanime avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise korralduse eelnõu avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist Tori valla koduleheküljel ja valla ajalehes. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

  (2) Kohanime määramise otsus saadetakse 10 päeva jooksul pärast selle jõustumist kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, taotlejale ja huvitatud isikule.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Are Vallavolikogu 07.04.2006 määrus nr 11 „Kohanimede määramise kord“;
  2) Tori Vallavolikogu 20.12.2006. a määrus nr 36 „Kohanimede määramise korra kehtestamine“;
  3) Sindi Linnavolikogu 20.12.2002. a määrus nr 2 „Kohanime määramise korra kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json