ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2019, 4

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 20.12.2018 nr 62

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 ning Vabariigi Valitsuse 26.01.1999 määruse nr 38 „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“ punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks sotsiaalselt põhjendatud eluruumi normile vastava eluruumi tegelikud kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses.

§ 2.   Kulude arvestamise alused

  (1) Sotsiaalselt põhjendatud normideks loetakse:
  1) 18 m2 üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
  2) normpinnana võetakse arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
  3) eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

  (2) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel arvestades kehtestatud eluruumi alaliste kulude piirmäärasid.

2. peatükk KULUDE PIIRMÄÄRAD 

§ 3.   Eluruumi üür ja korterelamu kulud

  (1) Eluruumi üüri piirmäär on 1,20 eurot normpinna 1 m2 kohta kuus.

  (2) Korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 1,00 eurot normpinna 1 m2 kohta kuus.

  (3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2,00 eurot 1 m2 kohta kuus.

§ 4.   Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise kulud

  (1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus iga pereliikme kohta kuni 12,00 eurot kuus.

  (2) Soojaveevarustuse maksumus iga pereliikme kohta kuni 8,00 eurot kuus.

§ 5.   Elektrienergia tarbimise kulu

  Elektrienergia tarbimisega seotud kulu:
  1) kuni 30,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus;
  2) kuni 10,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 6.   Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse kulu

  (1) Kaugkütte korral tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 4 eurot/m2 kohta kuus.

  (2) Kaugkütteta (ahju-, briketi- jm. küttega) eluruumi korral kuni 12 eurot/m2 kohta.
Küttekulu kompenseeritakse isiku poolt valitud kütteliigi ostmiseks tehtud kulu kandmise kuul esitatud arve või ostu-müügilepingu alusel kuni 828 eurot aastas, võttes arvesse eluaseme normpinda:
  1) ühe elaniku normpinna ulatuses kuni 396 eurot aastas;
  2) kahe elaniku, sh pensionäri, normpinna ulatuses kuni 612 eurot aastas;
  3) kolme ja enama elaniku puhul normpinna ulatuses kuni 828 eurot aastas.

  (3) Elektrikütte korral, kui ainus eluruumi kütmiseks kasutatav kütteviis on statsionaarne elektriküte, kuni 3,60 eurot/m2 kohta kuus.

§ 7.   Majapidamisgaasi kulu

  Majapidamisgaasi maksumus 92 eurot pere kohta kuludokumendi esitamisel kuni uue kuludokumendi esitamiseni, kuni kolm ballooni aastas.

§ 8.   Maamaksukulu

  Maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,15 eurot 1 m2 kohta kuus.

§ 9.   Hoonekindlustuse kulu

  Hoonekindlustuse kulu kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus.

§ 10.   Olmejäätmete veotasu

  Olmejäätmete veo tasu:
  1) kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus;
  2) kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2019.

§ 12.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määrus nr 6 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.“

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json