Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Ahja Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2019, 8

Ahja Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2018 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimi

  Asutuse nimi on Ahja Hooldekodu (edaspidi hooldekodu).

§ 2.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Hooldekodu on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) haldusalas.

  (2) Hooldekodu on eakatele ja puuetega isikutele ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus.

  (3) Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis õigusaktidest, Põlva valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Hooldekodu asub ja tegutseb aadressil Nooruse 2, Ahja alevik, Põlva vald, Põlva maakond.

  (2) Hooldekodu teeninduspiirkond on Põlva valla haldusterritoorium.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Hooldekodu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

  (2) Hooldekodu korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  Hooldekodu tegevuse eesmärgid on:
  1) isiku vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste osutamine eesmärgiga suurendada või säilitada isiku iseseisvat toimetulekuvõimet;
  2) tõsta elanikkonna teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel ning ennetada toimetulekuraskusi.

§ 6.   Hooldekodu ülesanded

  Hooldekodu osutab järgmisi sotsiaalteenuseid:
  1) üldhooldusteenus;
  2) riiklikud erihoolekandeteenused;
  3) toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused.

3. peatükk Juhtimine ja personal 

§ 7.   Juhataja

  (1) Hooldekodu tööd juhib ja korraldab juhataja. Juhataja vastutab hooldekodu üldseisundi, vara säilimise ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. Juhataja kindlustab hooldekodu tulemusliku ja häireteta töö.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu, täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (3) Juhataja täidab Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib hooldekodu igapäevast tegevust;
  2) esindab hooldekodu ja tegutseb hooldekodu nimel, teeb hooldekodu eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab hooldekodus viibivate isikutega või nende seaduslike esindajatega hooldusepingud;
  4) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse õigeaegse esitamise eest;
  5) käsutab kooskõlas vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidega hooldekodu valitsemisel olevat Põlva vallale kuuluvat vara;
  6) korraldab hooldekodu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) kinnitab hooldekodu töökorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  8) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  9) sõlmib, muudab ja lõpetab hooldekodu töötajatega töölepingud ning täidab muid tööandja õigusi ning kohustusi;
  10) koostab ja esitab vallavalitsusele hooldekodu eelarve projekti vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  11) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu tasuliste teenuste hinnakirja.

  (4) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 8.   Personal

  (1) Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitab juhataja käskkirjaga kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (2) Hooldekodus töötamine toimub töölepingu alusel ja kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

4. peatükk Vara, finantseerimine, järelevalve ja aruandlus 

§ 9.   Vara ja finantseerimine

  (1) Hooldekodu vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Hooldekodu valduses olev vara on Põlva valla omand.

  (3) Hooldekodu kasutab ja valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (4) Hooldekodul on oma eelarve Põlva valla eelarve osana.

  (5) Hooldekodu kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

  (6) Hooldekodu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 10.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Hooldekodu ja hooldekodu juhataja tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet (sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) vallavalitsus.

  (2) Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 11.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Hooldekodu tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

6. peatükk Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 12.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Hooldekodu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu töötab välja sotsiaalosakond või hooldekodu juhataja. Eelnõu kooskõlastatakse vallavolikogu sotsiaalkomisjoniga.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Ahja Vallavolikogu 22. märtsi 2017. a määrus nr 4 "Munitsipaalasutus Ahja Hooldekodu põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json