Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Lääneranna valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2019, 9

Lääneranna valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 40

Määrus kehtestatakse Lääneranna Vallavolikogu 15. veebruari 2018 määruse nr 16 „Lääneranna valla põhimäärus“ § 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korraga sätestatakse Lääneranna valla autasude liigid ja kirjeldus, nende taotlemise, andmise, kätteandmise ja kandmise alused.

§ 2.   Autasude liigid

  (1) Lääneranna valla autasud on:
  1) valla aukodaniku nimetus;
  2) valla teenetemärk;
  3) valla tänukiri.

  (2) Aukodaniku nimetusega kaasneb auraha, mille esiküljel on Lääneranna valla vapikujutis. Tagaküljele graveeritakse aukodaniku nimi ja nimetuse omistamise kuupäev.

  (3) Koos aukodaniku nimetuse ja teenetemärgiga antakse tunnistus. Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem.

  (4) Auraha ning teenetemärgi kujunduse kinnitab vallavolikogu.

  (5) Tänukirja ja tunnistuse kujunduse kinnitab vallavalitsus.

§ 3.   Autasude andmine

  (1) Aukodaniku nimetus omistatakse ühele isikule üks kord valla erilise austusavaldusena Lääneranna vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (2) Teenetemärk antakse ühele isikule üks kord väljapaistvate teenete või pikaajalise töö ning loomingu eest, mis on andnud püsiva panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele. Teenetemärke antakse välja Lääneranna vallas mitte sagedamini kui kolmel korral aastas.

  (3) Aukodaniku nimetuse omistamise ja teenetemärgi andmise otsustab vallavolikogu.

  (4) Tänukiri antakse isikule, valla hallatavale asutusele, organisatsioonile või ühendustele, kes on oma tegevusega toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust, edukalt esinenud konkurssidel või mõnel muul viisil olnud valla nimel aktiivne tegija. Tänukiri antakse isikutele nende tööalaste või isiklike tähtpäevade puhul.

  (5) Tänukirja andmise otsustab vallavalitsus.

  (6) Ühele isikule võib tänukirja anda mitmel korral.

§ 4.   Autasude taotlemine

  (1) Taotlus aukodaniku nimetuse omistamiseks või teenetemärgi andmiseks esitatakse vallavalitsusele vähemalt kaks kuud enne austamise päeva. Erandkorras võib esildise esitamise tähtaeg olla lühem.

  (2) Taotluse aukodaniku nimetuse omistamiseks või teenetemärgi andmiseks võib esitada:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavolikogu komisjon;
  3) vallavalitsus;
  4) vallavalitsuse hallatav asutus;
  5) vallaelanik;
  6) valla ühendused ja organisatsioonid.

  (3) Taotluses näidatakse ära:
  1) isiku olulised eluloolised andmed;
  2) põhjendus, miks isik võiks saada autasu.

  (4) Vallavalitsus registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused ning edastab need koos oma seisukohaga vallavolikogu esimehele.

  (5) Vallavolikogu esimees vaatab taotlused läbi ning esitab otsuse eelnõu autasu andmise kohta vallavolikogu istungi päevakorda.

  (6) Taotluse tänukirja andmiseks võib esitada:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavanem;
  3) vallavalitsuse liige;
  4) vallavalitsuse hallatav asutus;
  5) valla ühendused ja organisatsioonid;
  6) vallaelanik.

§ 5.   Autasude kätteandmine, avalikustamine

  (1) Aukodaniku tunnistuse koos aurahaga ning teenetemärgi koos tunnistusega annavad pidulikult üle autasustatavale vallavolikogu esimees ja vallavanem Iseseisvuspäeva tähistamisel, ülevallalisel üritusel või isikuga seotud tähtpäeval.

  (2) Tänukirja annab autasustatavatele pidulikult kätte vallavanem või teda asendav isik.

  (3) Autasu vastuvõtmist kinnitab autasu saaja allkirjaga Lääneranna valla autasuraamatus.

  (4) Lääneranna Vallavalitsuse ametnikule autasu andmine kantakse tema teenistuslehele.

  (5) Vallavolikogu otsused autasustamise kohta avalikustatakse kohalikus ajalehes.

§ 6.   Auraha ja teenetemärgi kandmine

  (1) Lääneranna valla auraha ja teenetemärki võib kanda isik, kellele see on antud.

  (2) Auraha koos ketiga kantakse kaelas.

  (3) Teenetemärki kantakse rinnal vasakul küljel.

§ 7.   Auraha, teenetemärgi äravõtmine

  (1) Valla auraha või teenetemärgi isikult ära võtmise algatab vallavolikogu.

  (2) Vallavolikogu võib otsustada isikult valla auraha või teenetemärgi ära võtta juhul kui isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Hanila, Koonga, Lihula ning Varbla Vallavolikogude poolt välja antud tunnustuste saajate nimed kantakse Lääneranna autasuraamatusse.

  (2) Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 02.09.2010 määrus nr 21 „Lihula valla tunnustuse avaldamise kord“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json