HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Alutaguse vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2019, 11

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Alutaguse vallas

Vastu võetud 20.12.2018 nr 86

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord (edaspidi kord) reguleerib rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas elavatele üldhariduskooli päevases õppevormis põhi- ja keskharidust omandavatele õpilastele (edaspidi õpilane) transpordi korraldamist ja sõidukulude hüvitamist sõiduks haridusasutusse (edaspidi kool) ja tagasi.

  (2) Väljaspool Alutaguse valda õppivatele valla registris olevatele õpilastele sõitu kooli ja tagasi üldreeglina ei korraldata.

  (3) Käesolevat korda ei rakendata hariduslike erivajadustega õpilastele, kes koolivälise nõustamismeeskonna soovituse kohaselt õpivad väljaspool Alutaguse valda asuvas hariduslike erivajadustega õpilaste haridusasutuses.

§ 2.   Õpilaste transpordi korraldamine

  Õpilaste transport kooli ja tagasi korraldatakse:
  1) vallasiseste õpilasliinidega;
  2) ühistranspordiga maakonnasisestel liinidel;
  3) ühistranspordiga maakonnavälistel liinidel, kui ei ole võimalik kasutada õpilasliini või maakonnasisest liini;
  4) õpilase kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud kulu (edaspidi sõidukulu) hüvitamisega õpilase vanemale või tema seaduslikule esindajale (edaspidi vanem).

§ 3.   Õpilastranspordi korraldus vallasisestel õpilasliinidel

  (1) Üldreeglina ei korraldata õpilasliini kui samal liinil liigub ühistransport ja/või õpilaste vähesuse tõttu on otstarbekas kasutada isikliku sõiduauto hüvitamist vastavalt käesoleva korra sätetele.

  (2) Alutaguse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) sõlmib vallasiseseid õpilasliine teenindavate vedajatega veolepingud lähtudes õigusaktidest ja vastavalt riigihanke tingimustele.

  (3) Õpilasliinide sõiduplaanid vaadatakse üle üks kord aastas enne õppeaasta algust. Vajadusel sõiduplaane muudetakse õppeaasta jooksul. Sõiduplaanid avalikustatakse Alutaguse valla koolide ja Alutaguse valla veebilehel ning valla ajalehes.

  (4) Õpilasliinidega võivad lisaks õpilastele tasuta sõita:
  1) koolieelikud koos täiskasvanud saatjaga lasteaeda, tingimusel, et lasteaed jääb õpilasliini marsruudile;
  2) teised valla elanikud arsti vastuvõtule, apteeki, valla asutustesse ja muudesse neile vajalikesse kohtadesse tingimusel, et nende marsruut ühtib õpilasliini marsruudiga ja bussis on vabu istekohti.

§ 4.   Õpilastranspordi korraldus ühistranspordiga

  (1) Õpilasele, kellel ei ole võimalik kasutada kooli ja sealt tagasi sõiduks õpilasliini või maakonnaliini, tagatakse tasuta sõit ühistranspordiliinidel.

  (2) Õpilasele, kes kasutab kooli ja sealt koju sõitudeks ühistransporti, väljastatakse kiipkaart või kiipkaardina aktiveeritud õpilaspilet (edaspidi kiipkaart) või kompenseeritakse sõidupiletite maksumus ühistranspordi sõidupiletite alusel. Kiipkaarte väljastab vallavalitsuse sotsiaalteenistus.

  (3) Kiipkaart annab õiguse sõita õppeperioodi igal koolipäeval ühistranspordiga tasuta ühe sõidu kodust kooli ja tagasi koju.

  (4) Õpilasele võib väljastada kiipkaardi, kui seda kasutatakse rohkem kui 10 korda kuus.

  (5) Vanem on kohustatud õppeaasta keskel õpilase kooli nimekirjast kustutamisel või kooli vahetamisel kiipkaardi tagastama.

  (6) Kiipkaardi kaotamisel või hävimisel on vanem kohustatud hüvitama vallavalitsusele kiipkaardi kulu bussifirma poolt näidatud summas ja vanemal on võimalus taotleda uus kiipkaart (korduskaart). Korduskaardi väljastamise kulu katab vanem.

§ 5.   Sõidukulude hüvitamine sõidupiletite alusel

  (1) Ühistransporti kasutavatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud sõidupiletite alusel õppetöö perioodil. Hüvitamisele kuulub igal koolipäeval üks sõit kooli ja tagasi.

  (2) Väljaspool Ida-Viru maakonda Eesti Vabariigi piires üldkeskharidust omandavatele õpilastele hüvitatakse ühistranspordi sõidukulu sõidupiletite alusel õppetöö perioodil. Hüvitamisele kuulub üks kord nädalas edasi-tagasi sõit kodukohta.

  (3) Muukeelsetes koolides õppivale õpilasele hüvitatakse kooli- ja kojusõit alalisele elukohale lähimasse muukeelsesse kooli lõikes 1 sätestatu kohaselt.

  (4) Hüvitise saamiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane avaldus ja sõidupiletid, millel on selgesti loetav marsruut, kuupäev ja sõidupileti hind, eelneva kalendrikuu kohta järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks. Üle kahe kuu vanuseid sõidupileteid ei hüvitata.

  (5) Avalduse esitab õpilase vanem või täisealine õpilane.

§ 6.   Sõidukulude hüvitamine isikliku sõiduauto kasutamisel

  (1) Kui õpilasel puudub võimalus sõita lähimasse kooli ja koolist koju ühistranspordiga ning Alutaguse vald ei ole korraldanud transporti kooli ja koolist koju muul viisil, võidakse hüvitada taotlejale isikliku sõidukiga kooli ja koolist koju sõiduks tehtud sõidukulu vallavalitsuse poolt kinnitatud sõidukilomeetri hinna alusel.

  (2) Isikliku sõiduauto kasutamise kulu sõiduks kooli või õpilasliini või ühistranspordi väljumispeatuseni ja tagasi võidakse hüvitada õpilase vanemale, kui õpilase koolitee kooli või sinna suunduva bussi peatusesse on pikem kui 3 kilomeetrit (õpilasliini või ühistranspordi peatuseni on enam kui 3 km) ning kellel ei ole võimalik kasutada õpilasliini või ühistransporti.

  (3) Õpilasele, kes Alutaguse vallas olevatest koolidest on valinud kooli, mis ei ole tema elukohale lähim, võidakse hüvitada sõidukulu ulatuses, mis kataks õpilase sõidu kooli ja koolist koju tema elukohale lähima koolini, kus on võimalik vastavas kooliastmes õppida.

  (4) Isikliku sõiduautoga kooli ja koolist koju sõitmisel tehtud kulu võidakse hüvitada vanemale avalduse ja isikliku sõiduauto kasutamise aruande alusel, milles näidatakse hüvitamise aluseks olevad asjaolud, sealhulgas põhjendatus, marsruut, koolitee pikkus. Isikliku sõiduauto kasutamise aruanne koos kooli tõendiga esitatakse eelneva kalendrikuu kohta järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.

  (5) Üle kahe kuu vanuseid sõidukulusid ei hüvitata.

  (6) Hüvitist makstakse hüvitist saama õigustatud isikule õppeperioodi iga koolipäeva eest arvestades õpilase koolis käidud päevade arvu (v. a vaheajad ja haiguspäevad).

  (7) Vanem on kohustatud vallavalitsust viivitamatult informeerima käesolevas paragrahvis toodud isikliku sõiduauto kasutamise kulu hüvitamise aluseks olevate asjaolude muutumisest.

§ 7.   Hüvitise määramine ja maksmine

  (1) Hüvitise maksmise või maksmata jätmise otsustab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon juhtumipõhiselt ja menetlustoiminguid viib läbi vastav ametnik.

  (2) Menetlustoiminguid läbiviival ametnikul on õigus kontrollida hüvitise saamise põhjendatust ja hüvitise saamise õigsust.

  (3) Hüvitamisele ei kuulu täiskasvanute gümnaasiumis õppijate sõidukulud.

  (4) Hüvitamisele ei kuulu riigikoolides õppivate õpilaste sõidukulud, kui need hüvitatakse ühistranspordiseaduse § 35 lõikest 2 ja § 36 lõikest 2 tulenevalt valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.

  (5) Eelmisel kuul õpilase kooli ja koolist koju sõiduks tehtud kulu hüvitis makstakse välja avalduses näidatud pangakontole hiljemalt järgmise kuu viimaseks kuupäevaks.

§ 8.   Sõidukulu hüvitamata jätmine

  Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon võib jätta sõidukulud hüvitamata või hüvitada osaliselt, kui selgub, et:
  1) õpilane ei ole kasutanud transporti kooli ja koju sõiduks või taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) riigi või mõne teise omavalitsuse õigusaktiga on tagatud vastavasse kooli ja koolist koju sõiduks tehtud kulu hüvitamine;
  3) vanemale, kes õpilast transpordib, hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamise kulu tööle ja koju sõiduks vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava asutuse poolt;
  4) menetlustähtaeg on mööda lastud ja avaldaja ei ole taotlenud menetlustähtaja ennistamist.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas“ § 5 punkt 10 ja § 28 tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json