Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Lääneranna Noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2019, 25

Lääneranna Noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Lääneranna valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) valimise ja tegutsemise alused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Lääneranna Vallavolikogu juures tegutsev Lääneranna valla noorte huve esindav esinduskogu.

  (2) Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on noortele ühiskondliku elu korraldamises aktiivsema osalemise võimaldamine.

  (3) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

  (4) Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (5) Noortevolikogu ettepanekud on Lääneranna Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) ja Lääneranna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Lääneranna valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Noortevolikogu eesmärgid ja ülesanded

  (1) Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:
  1) Lääneranna valla noorte õiguste ja huvide esindamine ning nõuande- ja otsustusprotsessides osalemine;
  2) kaasarääkimine valla noorsootöö küsimustes ja noorte aktiivne kaasamine ühiskondliku elu korraldamisse;
  3) noorte julgustamine kodanikualgatuslikule tegevusele;
  4) koostöö korraldamine teiste noortevolikogude ja -ühendustega ning ettevõtjatega maakondlikul, riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil.

  (2) Eesmärkide täitmiseks noortevolikogu:
  1) loob kontakti valla noortega ja kaasab neid oma tegevusse;
  2) arutab valla võimupädevusse kuuluvaid või talle läbivaatamiseks suunatud noori puudutavaid küsimusi ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
  3) pakub liikmetele koolitusvõimalusi.
  4) osaleb vallavolikogu ja vallavolikogu komisjonide koosolekutel välja arvatud juhtudel kui volikogu on istungi küsimuse arutelu kuulutanud kinniseks.

§ 4.   Noortevolikogu valimise kord

  (1) Noortevolikogu liikmete valimiseks kutsub vallavalitsuse poolt kinnitatud valimiskomisjon kokku üldkogu. Üldkogul võivad osaleda kõik Lääneranna vallas elavad või õppivad noored vanuses 13-26 aastat.

  (2) Noortevolikogu liikmed valitakse salajasel hääletusel kaheks aastaks.

  (3) Noortevolikogus on 13 hääleõiguslikku põhiliiget.

  (4) Noortevolikogusse kandideerimis- ja valimisõigus on Lääneranna vallas elavatel või õppivatel noortel vanuses 13-26 aastat.

  (5) Valimiskomisjon on 3 kuni 6 liikmeline. Komisjon valib esimehe, kelle ülesandeks on komisjoni tegevuse korraldamine. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerijad.

  (6) Valimiskomisjon:
  1) registreerib esitatud kandideerimisavaldused;
  2) annab kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid;
  3) valmistab ette valimissedelid;
  4) korraldab noortevolikogu valimised;
  5) teeb kindlaks hääletamis- ja valimistulemused;
  6) lahendab laekunud kaebused ja protestid;
  7) avab kandidatuuri registreerimise 35 päeva enne üldkogu.
  8) avaldab kandideerimisavaldused, 2 nädalat enne üldkogu

  (7) Noortevolikogu liikme kandidaat esitab kirjalikult kandideerimisavalduse ja motivatsioonikirja valimiskomisjonile, kes need registreerib.

  (8) Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekirjaga ja nende motivatsioonikirjadega saab tutvuda Lääneranna valla veebilehel vähemalt 2 nädalat enne valimisi ja valimispäeval valimiste toimumise kohas.

  (9) Üldkogu koosoleku läbiviimise kohta koostab valimiskomisjon protokolli, millele kirjutavad alla valimiskomisjoni kohal olevad liikmed.

  (10) Noortevolikogu valimised toimuvad iga kahe aasta järel oktoobris. Valimiste toimumise aja ja koha määrab valimiskomisjon. Esimese Lääneranna Noortevolikogu koosseisu erakorralised valimised toimuvad 2019. aasta veebruaris, mistõttu on esimene koosseis volituste kestvus on järgnevatest lühem.

  (11) Teave valimiste toimumisaja kohta, valimiskomisjoni asukoht (-kohad) ja kontaktandmed avaldatakse vähemalt 30 päeva enne valimisi Lääneranna valla infolehes, Lääneranna valla veebilehel ja noortevolikogu sotsiaalmeedia kontol või veebilehel.

  (12) Noortevolikogu volitused kehtivad kuni uue noortevolikogu valimistulemuste selgumiseni.

§ 5.   Hääletamiskord

  (1) Volikogu valimised toimuvad sedelhääletusena või elektrooniliselt.

  (2) Sedelhääletuse korral väljastab valimiskomisjon noortele hääletussedelid.

  (3) Valija kirjutab hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

  (4) Kui valija rikub hääletamissedeli, on tal õigus saada valimiskomisjonilt uus sedel. Valija peab rikutud või kasutamata hääletamissedeli valimiskomisjonile tagastama.

  (5) Pärast hääletamissedeli täitmist murrab valija sedeli kokku ja laseb sedeli hääletuskasti.

  (6) Hääletus on salajane.

  (7) Valimissedel loetakse kehtetuks kui sedelile on kirjutatud rohkem kui ühe kandidaadi number või number on mitteloetav.

§ 6.   Hääletamis- ja valimistulemuste kindlaks tegemine

  (1) Valimiskomisjon avab hääletamiskastid pärast hääletamise lõppemist. Avamise juures peab olema üle poole valimiskomisjoni koosseisust.

  (2) Enne hääletamiskastide avamist peab valimiskomisjon üle lugema ja kustutama kõik valijatele välja andmata jäänud, samuti valijate tagastatud rikutud hääletamissedelid. Hääletamissedelid kustutatakse sedeli nurga äralõikamisega.

  (3) Valimiskomisjon teeb hääletamiskastides olnud sedelite alusel kindlaks hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute sedelite arvu ning kandidaatidele antud häälte arvu ning kannab need oma protokolli.

  (4) Kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel:
  1) millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;
  2) millele kirjutatud numbriga kandidaati ei kandideeri noortevolikogu valimistel;
  3) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud või;
  4) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav.

  (5) Kui hääletamissedelile ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav, loetakse hääletamissedel kehtivaks.

  (6) Pärast hääletamistulemuste kindlakstegemist pakitakse kehtivad sedelid kandidaatide kaupa, eraldi pakkidesse pannakse kehtetud sedelid, valijatele välja andmata jäänud sedelid ja valijate tagastatud rikutud sedelid. Pakile märgitakse, millised sedelid ja kui palju neid pakis on.

  (7) Valituks osutuvad 13 enim hääli saanud kandidaati, kui kandidaate on rohkem kui 13 või kõik hääli saanud kandidaadid kui kandidaate on vähem kui 13.

  (8) Valimistulemused avaldatakse hiljemalt kolmandal päeval pärast valimisi Lääneranna valla veebilehel.

§ 7.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kahe kuu jooksul. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovivad kaks kolmandikku noortevolikogu liikmetest.

  (2) Esimese noortevolikogu koosoleku kutsub kokku valimiskomisjon.

  (3) Esimesel noortevolikogu koosolekul viib valimiskomisjon läbi esimehe ja aseesimehe valimise ning esimehe valimise järel annab koosoleku juhtimise üle esimehele.

  (4) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole üldkogul valitud koosseisust.

  (5) Noortevolikogu istungi kutsub kokku ja päevakorra kavandi koostab noortevolikogu esimees või aseesimees.

  (6) Küsimuse võtmiseks noortevolikogu koosoleku päevakorda esitatakse kirjalik ettepanek noortevolikogu esimehele.

  (7) Noortevolikogu koosoleku päevakorra kavandi koostab esitatud ettepanekute põhjal noortevolikogu esimees või tema asendaja.

  (8) Noortevolikogu koosoleku kutse koos päevakorra kavandiga saadetakse noortevolikogu liikmetele elektrooniliselt hiljemalt 4 päeva enne noortevolikogu koosoleku toimumist ja avaldatakse Lääneranna valla veebilehel.

  (9) Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega.

  (10) Noortevolikogu koosolekud on üldjuhul avalikud. Noortevolikogu otsuse alusel võib koosoleku kuulutada kinniseks.

  (11) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse, protokollid säilitatakse ning antakse üle vallavolikogule.

  (12) Noortevolikogu kehtestab oma täpsema töökorralduse noortevolikogu töökorraga.

§ 8.   Noortevolikogu vahendid ja eelarve

  (1) Noortevolikogul on oma alaeelarve Lääneranna valla eelarve koosseisus. Eelarve kujuneb Lääneranna vallalt eraldatud vahenditest ja muudest vahenditest.

  (2) Noortevolikogu võib oma tegevuste elluviimiseks taotleda finantsilist või materiaalset sponsorlust erinevatelt füüsilistelt ning juriidilistelt isikutelt.

  (3) Noortevolikogu eelarve käsutamine toimub noortevolikogu juhatuse otsuse alusel, mis on kooskõlastatud eelnevalt vallavalitsusega.

  (4) Noortevolikogule kuuluva ainelise vara kahjustamisel või hävitamisel peab süüdlane tekitatud kahju hüvitama.

§ 9.   Noortevolikogu juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus. Noortevolikogu tegevust juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Noortevolikogu liikmed valivad endi hulgast esimesel istungil pärast valimisi salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega esimehe, aseesimehe ja protokollija ning nendest moodustub 3 liikmeline juhatus.

  (3) Juhatuse töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa kaks kolmandikku liikmetest. Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega. Juhatuse koosoleku läbiviimise kohta koostatakse protokoll.

  (4) Noortevolikogu juhatus:
  1) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja -valitsusele;
  2) korraldab noortevolikogu asjaajamist;
  3) täidab teisi põhimääruse ja noortevolikogu kehtestatud töökorraldusega pandud ülesandeid;
  4) esitab kord aastas ülevaate oma tegevuse kohta vallavolikogule;
  5) juhatuse poolt määratud liige osaleb vallavolikogu ja vallavolikogu komisjonide koosolekutel välja arvatud juhtudel kui volikogu on istungi küsimuse arutelu kuulutanud kinniseks.

  (5) Noortevolikogu esimees:
  1) juhib koosolekuid;
  2) koordineerib noortevolikogu tööd;
  3) kannab ette noortevolikogu otsused ja eelnõud Lääneranna Vallavolikogus, kui noortevolikogu ei ole otsustanud teisiti.

  (6) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe ametist ennetähtaegselt vabastada, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (7) Esimehe või aseesimehe ennetähtaegsel vabastamisel korraldab noortevolikogu uue esimehe või aseesimehe valimised, kelle volitused kestavad kuni noortevolikogu järgmise koosseisu valimisteni.

§ 10.   Noortevolikogu õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on eesmärkide saavutamiseks õigus:
  1) osaleda vallaelu korraldamise küsimuste aruteludel;
  2) esitada vallavolikogule ja vallavalitsusele omapoolseid arvamusi ja soovitusi;
  3) kaitsta noorte huve neid puudutavates küsimustes;
  4) kaasata oma tegevusse spetsialiste, korraldada küsitlusi ja tellida ekspertiise kooskõlastades vajaduse vallavolikogu või vallavalitsusega;
  5) saada informatsiooni valla õigusaktide eelnõude kohta;
  6) algatada noorteüritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe, algatada heategevuslikke üritusi;
  7) taotleda vallalt tegevuskulude hüvitamist vallavalitsuse kinnitatud tegevuskava põhjal;
  8) osaleda vallavolikogu ja vallavolikogu komisjonide koosolekutel välja arvatud juhtudel kui volikogu on istungi küsimuse arutelu kuulutanud kinniseks;
  9) kasutada vallavalitsuse ruume koosolekute pidamiseks, eelneval kokkuleppel vallavalitsuse esindajaga.

  (2) Noortevolikogu on kohustatud:
  1) arvestama valla noorte huvide, soovide, vajaduste ja ettepanekutega;
  2) esitama vallavalitsusele järgmise aasta tegevuskava ja eelarve projekt jooksva aasta 15. novembriks;
  3) kooskõlastama jooksva aasta tegevuskava ja eelarve muudatused vallavalitsusega.

  (3) Noortevolikogu vastutab valla eelarvest saadud rahaliste vahendite kasutamise üle.

§ 11.   Noortevolikogu liikmeskond

  (1) Noortevolikogu liikmeks võib olla iga 13 kuni 26-aastane füüsiline isik, kes elab või õpib Lääneranna vallas ja kes on valmis aktiivselt kaasa lööma noortevolikogu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhimääruse nõudeid.

  (2) Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks.

  (3) Noortevolikogul võivad olla vabaliikmed, kellel puudub noortevolikogu istungil hääleõigus, kuid kes võivad aktiivselt kaasa lüüa noortevolikogu tegevuses.

  (4) Vabaliikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ja kinnitab noortevolikogu juhatus.

  (5) Kõigil noortevolikogu hääleõiguslikel põhiliikmetel on võrdsed õigused ja kohustused.

  (6) Noortevolikogu liikmeskonna moodustavad üldkogu poolt valitud noortevolikogu liikmed.

  (7) Vabaliikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ja kinnitab noortevolikogu juhatus.

  (8) Vabaliikmed registreerib noortevolikogu juhatus.

§ 12.   Noortevolikogu liikmete õigused ja kohustused

  (1) Liikmetel on õigus:
  1) saada igakülgset teavet noortevolikogu juhatuse tegevuse kohta;
  2) osaleda kõigil noortevolikogu üritustel ja läbiviidavates projektides;
  3) osaleda hääleõiguslikuna noortevolikogu istungite töös, v.a. vabaliikmed;
  4) moodustada erinevaid töögruppe;
  5) konsulteerida vallavalituse teenistujatega, saada koolitust;
  6) umbusaldada noortevolikogu ametisse valitud inimesi, kui nad ei täida oma kohustusi korrektselt;
  7) astuda noortevolikogust välja avalduse alusel.

  (2) Liikmed on kohustatud:
  1) aitama kaasa noortevolikogu eesmärkide saavutamisele;
  2) täitma põhimäärust, noortevolikogu ja juhatuse otsuseid;
  3) osalema noortevolikogu istungitel (va etteteatamisel ja mõjuvatel põhjustel);
  4) kasutama heaperemehelikult ning säästvalt noortevolikogu või noortevolikogule kasutamiseks antud vara;
  5) täitma talle delegeeritud ülesandeid;
  6) vajadusel esindama noortevolikogu ja oma esindamisest juhatusele aru andma;
  7) arendama noortevolikogu tegevust;
  8) noortevolikogust välja astumiseks esitama noortevolikogu juhatusele kirjaliku avalduse koos põhjendusega;
  9) pärast projekti lõppu esitama oma tegemistest kirjaliku aruande juhatusele.

§ 13.   Noortevolikogu liikmete väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata koosseisu häälteenamuse otsusega, kui:
  1) liige rikub põhimääruse nõudeid;
  2) liige kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet.

  (2) Liige arvatakse välja noortevolikogust juhatuse otsusega, kui
  1) liige ei ole ilma mõjuva põhjuseta osalenud kolmel (3) järjestikusel istungil;
  2) liige ületab lubatud vanusepiiri;
  3) liige ei ela või ei õpi enam Lääneranna vallas.

  (3) Noortevolikogus vabanenud liikme kohale määrab juhatus uue liikme noortevolikogu valimistel enim hääli saanud toetajaliikmete seast.

  (4) Liikme väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma väljaarvatav liige ise hääleõigust.

  (5) Noortevolikogu esimees informeerib väljaarvatavat liiget vähemalt neliteist (14) päeva ette enne kavandatava noortevolikogust väljaarvamise otsuse tegemist.

§ 14.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab ja muudab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 15.   Noortevolikogu tegevuse lõpetamine

  (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud korras

  (2) Noortevolikogu ennetähtaegse tegevuse lõpetamise põhjendatud ettepaneku võib teha noortevolikogu juhatus või kaks kolmandikku noortevolikogu liikmeskonnast.

  (3) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise otsuse teeb noortevolikogu koosseisu häälteenamusega.

  (4) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise ettepaneku koos vastava põhjendusega võib teha ka vallavolikogu.

  (5) Noortevolikogu tegevus loetakse lõppenuks käesoleva põhimääruse kehtetuks tunnistamisega.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json