HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Toidukulu katmise kord Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes

Toidukulu katmise kord Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes - sisukord
Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2019, 35

Toidukulu katmise kord Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 27.12.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääne-Harju valla (edaspidi vald) koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteaed) laste toidukulu katmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toidukulu arvestus

  (1) Lapse toidukulu päevamaksumuse, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust, kinnitab lasteaia direktor hoolekogu otsuse alusel.

  (2) Lapse toidukulu päevamaksumuse moodustab laste toitlustamisele kulutatud toiduainete maksumus.

  (3) Lapse toidukulu arvestatakse lasteaias kohal käidud päevade eest.

  (4) Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toidukulu ümberarvestus alates lapse puudumisest teatamisele järgnevast päevast. Pikema etteteatamistähtaja korral tehakse ümberarvestus puudumise esimesest päevast.

§ 3.   Toidukulu katmine

  (1) Valla eelarves nähakse ette sihtotstarbelised vahendid lasteaia laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks ja lapse toidukulu tasumisest vabastamiseks.

  (2) Lääne-Harju Vallavalitsus kehtestab piirmäära, mille ulatuses kaetakse lasteaia lapse toidukulu päevamaksumus valla eelarvest ja lapsevanem vabastatakse lapse toidukulu tasumisest.

  (3) Vallavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteaia lapsel, kui tema ja vähemalt ühe vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Lääne-Harju vald. Lapse rahvastikuregistrijärgset aadressi kontrollib lasteaia direktor Eesti hariduse infosüsteemis üks kord kuus.

  (4) Kui lasteaia direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem Lääne-Harju Vallavalitsuse kehtestatud piirmäärast, siis katab toidukulu päevamaksumuse vahe lapsevanem igakuise arve alusel arvestuskuule järgneval kuul.

  (5) Toidukuluks ette nähtud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab lasteaia direktor.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json