KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Saue valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2019, 42

Saue valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Vastu võetud 27.12.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Saue valla (edaspidi vald) korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.

  (2) Määruses sätestatakse nõuded elutähtsa teenuse taseme ja teenuse osutamise valmisoleku kohta ning nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks. Samuti sätestatakse elutähtsa teenuse taastamise korraldus ja taastamise prioriteedid, tingimused, mille korral on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, ning hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus.

2. peatükk KOHALIKU TEE SÕIDETAVUSE TAGAMISE KUI ELUTÄHTSA TEENUSE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 2.   Kohaliku tee sõidetavuse tagamise kirjeldus

  Kohaliku tee sõidetavuse tagamine kui elutähtis teenus (edaspidi kohaliku tee sõidetavuse teenus) on kohaliku tee korrashoiu teenus, mis tagab kohalike teedevõrgu toimimise ja tingimused ohutuks liiklemiseks ning mida osutab ehitusseadustiku § 97 lõikes 8 nimetatud ettevõtja (edaspidi tee-ettevõtja) .

§ 3.   Kohaliku tee sõidetavuse teenuse tagamise nõutud tase

  Tee-ettevõtja peab valla territooriumil tagama kohaliku tee sõidetavuse tasemel, mis tagab kohalike teedevõrgu toimimise ja tingimused ohutuks liiklemiseks.

§ 4.   Nõuded kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

  (1) Tee-ettevõtja koostab kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamise planeerimiseks, riski hindamiseks ja toimepidevuse taastamiseks kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani.

  (2) Kohaliku tee sõidetavuse teenuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab tee-ettevõtja oma toimepidevuse riskianalüüsis ja plaanis arvestama vähemalt järgmiste võimalike ohtudega:
  1) tee lagunemine või muu taoline olukord, kus tee ei ole enam liiklejatele ohutu;
  2) erakordselt rasked ilmaolud;
  3) vedelkütusega varustamise katkestus;
  4) telefoni-, mobiiltelefoni- või andmesideteenuse katkestus.

  (3) Tee-ettevõtja peab kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
  1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäevaringselt, et kindlustada teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmine;
  2) ilmastikuoludest lähtuvalt vajalikus koguses teehooldetehnika, tööjõu ja abivahendite kasutuse võimaluse;
  3) töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamise, telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse osutamine.

§ 5.   Kohaliku tee sõidetavuse teenuse katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus, taastamise kord ja prioriteedid

  (1) Kohaliku tee sõidetavuse teenus loetakse katkenuks juhul, kui tee-ettevõtja ei ole võimeline täies mahus osutama teenust käesoleva määruse kehtestatud tasemel.

  (2) Kohaliku tee sõidetavuse teenuse pikim katkestuse lubatud aeg on:
  1) 3. seisunditaseme teed 12 tundi;
  2) 2. seisunditaseme teed 20 tundi;
  3) 1. seisunditaseme teed 36 tundi.

  (3) Saue valla teede seisunditasemed kehtestab Saue Vallavalitsus oma korraldusega.

  (4) Kohaliku tee sõidetavuse teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks on olukord, kus on täidetud kõik järgmised tingimused:
  1) olukord ohustab inimeste tervist või võib põhjustada suurt varalist kahju;
  2) käesoleva määruse § 5 lõikes 2 nimetatud teede sõidetavuse teenuse katkestuse lubatud aeg on ületatud;
  3) elutähtsa teenuse osutajal puuduvad võimalused teede ja tänavate sõidetavuse taastamiseks.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hädaolukorras tagab tee-ettevõtja teenuse osutamist lähtudes hädaolukorra lahendamise plaanist.

  (6) Tee-ettevõtja rakendab teenuse katkestuse korral viivitamata meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

  (7) Tee-ettevõtja võtab teenuse osutamise taastamiseks vajaduse korral kasutusele lisatehnika, rakendab vajaduse korral lisatööjõudu ja alltöövõtjaid ning muid asjakohaseid meetmeid.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul kutsub valla kriisikomisjoni liige vajadusel kokku kriisikomisjoni.

§ 6.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Tee-ettevõtja teavitab hädaolukorrast või selle ohust, samuti elutähtsa teenuse katkestusest, kui katkestuse likvideerimine kestab vähemalt 2 tundi ning katkestuse piirkonnas elab vähemalt 50 inimest, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haiglate, majutusasutuste tegevus või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht liiklejate tervisele, elule või nende varale viivitamata Saue Vallavalitsust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse toimumise koht, aeg ja kestus;
  2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ja hetkeolukorra lühikirjeldus;
  3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed;
  4) prognoositav kahju teenuse tarbijatele;
  5) prognoositav mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele.

  (3) Tee-ettevõtja teavitab teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust valla lepingulist kontaktisikut telefoni ja e-posti teel ning vald korraldab saadud info põhjal kodanike teavituse valla veebilehel ja massimeedia vahendusel.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json