Teksti suurus:

Kuusalu Vallavalitsuse 02.06.2011 määruse nr 15 „Kolga Lasteaia põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2020, 4

Kuusalu Vallavalitsuse 02.06.2011 määruse nr 15 „Kolga Lasteaia põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 18.12.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse ning Kuusalu Vallavolikogu 22. detsembri 2010 määruse nr 30 „Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord” alusel.

§ 1.   Kuusalu Vallavalitsuse 02.06.2011 määruse nr 15 „Kolga Lasteaia põhimääruse kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

  (1) Sõnastada § 5 „Juhtimine“ lõike 3 punkt 2 järgnevalt:
„Hoolekogusse kuulub iga rühma lastevanemate esindaja, õpetajate esindaja ja valla esindaja.“

  (2) Sõnastada § 6 „Personal“ lõike 8 punkt 1 järgnevalt:
„on õpetajad, õppealajuhataja ja direktor;“

  (3) Sõnastada § 6 „Personal“ lõike 9 punkt 1 järgnevalt:
„on õpetaja abid, õpetaja assistent, köögipersonal, majaperenaine“

  (4) Tunnistada § 7 „Lasteaia vara, finantseerimine ja järelevalve“ lõige 6 kehtetuks.

  (5) Sõnastada § 7 „Lasteaia vara, finantseerimine ja järelevalve“ lõige 8 järgnevalt:
„Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab haldusjärelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.“

  (6) Sõnastada § 7 „Lasteaia vara, finantseerimine ja järelevalve“ lõige 9 järgnevalt:
„Lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.“

  (7) Sõnastada § 8 „Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine“ lõige 2 järgnevalt: „Lasteaia tegevuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teavitab vallavalitsus kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteaeda ja lapsevanemaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kirtsi
vallavanem

Meeli Vaarik
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json