HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kuusalu Lasteaia Jussike põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2020, 15

Kuusalu Lasteaia Jussike põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 28.04.2011 nr 12
RT IV, 04.10.2012, 27
jõustumine 02.05.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.12.2012RT IV, 21.12.2012, 212.12.2012
16.05.2013RT IV, 24.05.2013, 501.09.2013
21.08.2015RT IV, 29.08.2015, 1301.09.2015
11.02.2016RT IV, 17.02.2016, 420.02.2016
18.12.2019RT IV, 03.01.2020, 306.01.2020

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvi 7, koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 9 lõike 3 ja Kuusalu Vallavolikogu 22. detsembri 2010 määruse nr 30 „Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord" alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kuusalu Lasteaed Jussike (edaspidi lasteaed) on Kuusalu valla koolieelne lasteasutus, mille tegevuse eesmärgiks on toetades perekonda võimaldada 1,5 kuni 7 aastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaeda kui juriidilise isiku õigusteta munitsipaalasutust haldab Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast (edaspidi riiklik õppekava), lasteaia põhimäärusest (edaspidi põhimäärus) jt. õigusaktidest.

  (4) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (5) Lasteaial on oma arengukava, mis on kooskõlas valla arengukavaga.

  (6) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kuusalu vald.

  (7) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (8) Lasteaial on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (9) Lasteaed asub aadressil Nõmme tänav 11, Kuusalu alevik, 74601, Harjumaa.
[RT IV, 29.08.2015, 13 - jõust. 01.09.2015]

§ 2.   Struktuur

  (1) Lasteaias on kuni 9 rühma:
[RT IV, 29.08.2015, 13 - jõust. 01.09.2015]
  1) sõimerühm(ad) 1,5 kuni 3 aastastele lastele;
  2) lasteaiarühm(ad) 3 – 6 aastastele lastele ja 6 – 7 aastastele lastele;
[RT IV, 29.08.2015, 13 - jõust. 01.09.2015]
  3) vajadusel liitrühm(ad) 1,5 – 7 aastastele lastele;
[RT IV, 29.08.2015, 13 - jõust. 01.09.2015]
  4) vajadusel sobitusrühm(ad).

  (2) Laste arv rühmades on:
  1) sõimerühmas kuni 14 last, tingimuste olemasolul ja hoolekogu nõusolekul kuni 16 last;
  2) lasteaiarühmades kuni 20 last, tingimuste olemasolul ja hoolekogu nõusolekul kuni 24 last;
  3) liitrühmades kuni 18 last, tingimuste olemasolul ja hoolekogu nõusolekul kuni 20 last;
  4) sobitusrühmades on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteaia rühmades arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

§ 3.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Õppe- ja kasvatustegevuse periood kestab lasteaias 01. septembrist 31. augustini.

  (2) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul arvestades lapsevanemate vajadustega. Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajaduse korral suletakse lasteasutus laste vähesuse või remondi tõttu.
[RT IV, 29.08.2015, 13 - jõust. 01.09.2015]

  (3) Lasteaia lahtiolekuaeg on tööpäeviti 7.00 – 19.00. Suvise valverühma päevase lahtiolekuaja otsustab direktor lähtuvalt lapsevanemate vajadustest, mis selgitatakse välja igal aastal valverühma vajavatele lapsevanematele korraldatud küsitlusega.
[RT IV, 17.02.2016, 4 - jõust. 20.02.2016]

  (4) Laste lasteaeda vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (5) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaia direktor (edaspidi direktor) koostöös lasteaia hoolekogu (edaspidi hoolekogu) ja lasteaia pedagoogilise nõukoguga (edaspidi pedagoogiline nõukogu) arengukava, milles määratakse lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad ning vähemalt kolme aasta tegevuskava. Arengukava kinnitab vallavalitsus.

  (6) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor.

  (7) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava (edaspidi õppekava), mis vastab riiklikule õppekavale. Õppekava kinnitab direktor.

  (8) Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, läbiviimine ja aruandlus toimub õppekavas kehtestatud korra alusel.

  (9) Lasteaia päevakava kinnitab direktor.

  (10) Lasteaia õppeaasta tegevuse kavandamiseks koostab direktor arengukavast ja õppekavast lähtuva tegevuskava, mille kinnitab enne õppeaasta algust.
[RT IV, 21.12.2012, 2 - jõust. 12.12.2012]

  (11) Rühmade õppeaasta tegevuse kavandamiseks koostavad õpetajad igal õppeaastal arengukavast, õppekavast ja lasteaia tegevuskavast lähtuvad rühmade tegevuskavad. Rühmade tegevuskavad kinnitab direktor.

  (12) Õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (13) Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse lasteaia kodukorras. Kodukorra koostab direktor ja kinnitab hoolekogu.
[RT IV, 29.08.2015, 13 - jõust. 01.09.2015]

§ 4.   Laste ja lastevanemate õigused ja kohustused

  (1) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia arengu-, õppe-, tegevus- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) saada nõustamist lapse arengut puudutavates küsimustes.

  (3) Vanemad on kohustatud:
  1) tegema lasteaiaga koostööd lapsele soodsate arenemistingimuste loomiseks;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) informeerima direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest;
  4) informeerima kirjalikult lapse pikaajalise puudumise või lasteaiast lahkumise korral.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Direktor
  1) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.
  2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.
  3) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.
  4) Direktoril on õigus oma ülesannete täitmiseks teha tehinguid lasteaia varaga ja sõlmida õigusaktidega kehtestatud korras lepinguid.
  5) Direktoril on käskkirjade väljaandmise õigus.
  6) Direktor esitab kaks korda aastas (jaanuaris ja juunis) vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teavitab kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalve asutuse tehtud ettekirjutustest.
  7) Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.
  8) Direktorit asendab vallavanema poolt direktori ettepanekul määratud isik.

  (2) Pedagoogiline nõukogu
  1) Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid, õppealajuhataja ja direktor.
  2) Pedagoogiline nõukogu planeerib, analüüsib ja hindab lasteaia õppe- ja kasvatustegevust.
  3) Pedagoogilisel nõukogul on õigus teha õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekuid direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele.

  (3) Hoolekogu
  1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.
  2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest ja Kuusalu Lasteaia Jussike hoolekogu põhimäärusest (edaspidi hoolekogu põhimäärus).
  3) Hoolekogu põhimääruse kinnitab vallavalitsus.
  4) Hoolekogusse kuulub iga rühma lastevanemate esindaja, õpetajate esindaja ja valla esindaja.
[RT IV, 03.01.2020, 3 - jõust. 06.01.2020]
  5) Hoolekogu liikmete valimise kord on kehtestatud hoolekogu põhimäärusega.
  6) Hoolekogu valitakse ja kinnitatakse üheks õppeaastaks.
  7) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus hiljemalt iga õppeaasta 30. septembriks, määrates hoolekogusse ühe omapoolse esindaja, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust seadusandlusele ja valla huvidele.
  8) Hoolekogu liikmed valivad endi hulgast esimehe ja aseesimehe.
  9) Hoolekogu töövorm on koosolek.
  10) Hoolekogu käib koos vähemalt üks kord kvartalis.

§ 6.   Personal

  (1) Lasteaia personaliks on pedagoogid ja lasteaia majandamist ning õpetajaid abistavad töötajad.
[RT IV, 03.01.2020, 3 - jõust. 06.01.2020]

  (2) Lasteaia personali koosseisu määrab direktor ja kinnitab vallavalitsus, lähtudes haridus- ja teadusministri koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu kehtestavast määrusest.

  (3) Personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud direktor.

  (4) Personali tööülesanded, –kohustused, vastutus ja õigused määratakse kindlaks direktori poolt koostatud ja kinnitatud ametijuhendites, mis on kooskõlas tööseadusandlusega.

  (5) Personali töötasud määrab direktor, lähtudes Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, volikogu määrusega valla pedagoogidele kehtestatud töötasude alammääradest, lasteaia töötasu juhendist ja võttes aluseks lasteaia personalikulu eelarvet.

  (6) Personal vastutab laste elu, tervise ja turvalisuse eest laste lasteaias viibimise ajal.

  (7) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (8) Pedagoogid:
  1) on õpetajad, õppealajuhataja ja direktor;
[RT IV, 03.01.2020, 3 - jõust. 06.01.2020]
  2) võetakse tööle konkursi korras, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul;
  3) vastavad haridustasemelt kehtivatele kvalifikatsiooninõuetele ja täiendavad ennast pidevalt erialaselt;
  4) kuuluvad pedagoogilisse nõukogusse;
  5) järgivad oma töös kehtivat õppe- ja kasvatuskorraldust ning õppe-, tegevus- ja päevakava;
  6) loovad soodsa kasvukeskkonna tervikliku isiksuse kujunemiseks ning soodustavad ja toetavad laste igakülgset arengut arvestades iga lapse individuaalset eripära;
  7) hoiavad ja tugevdavad lapse tervist;
  8) nõustavad lapsevanemaid õppe- ja kasvatustöö küsimustes.

  (9) [Kehtetu - RT IV, 03.01.2020, 3 - jõust. 06.01.2020]

  (10) Teised töötajad:
  1) on majandusjuhataja, õpetaja abid, köögipersonal ja majandustöölised;
[RT IV, 03.01.2020, 3 - jõust. 06.01.2020]
  2) tagavad lasteaia majandusliku teenindamise, ruumide, territooriumi ja inventari puhtuse ja heakorra;
  3) tagavad laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;
  4) abistavad pedagooge laste järelevalves ning tegevustes nendega;
  5) jälgivad lasteaia territooriumi, ruumide ja sisseseade seisukorda, töökaitse ja tuleohutuse vahendite korrasolekut, rakendavad abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

§ 7.   Lasteaia vara, finantseerimine ja järelevalve

  (1) Lasteaia vara ja vahendid on Kuusalu valla omand.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub kohaliku omavalitsuse kehtestatud korras.

  (3) Lasteaial on oma alaeelarve valla eelarves.

  (4) Lasteaeda rahastatakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) vanemate poolt kaetavast osast;
  4) heategevusest, sponsorlusest.

  (5) Lasteaia raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (6) [Kehtetu - RT IV, 03.01.2020, 3 - jõust. 06.01.2020]

  (7) Lasteaia dokumentatsiooni peetakse vastavalt lasteaia asjaajamise korrale.

  (8) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab haldusjärelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT IV, 03.01.2020, 3 - jõust. 06.01.2020]

  (9) Lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab teeistuslikku järelvalvet vallavalitsus.
[RT IV, 03.01.2020, 3 - jõust. 06.01.2020]

§ 8.   Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  (1) Lasteaia tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab volikogu õigusaktides ette nähtud korras ning seda korraldab vallavalitsus.

  (2) Lasteaia tegevuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teavitab vallavalitsus kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteaeda ja lapsevanemaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
[RT IV, 03.01.2020, 3 - jõust. 06.01.2020]

  (3) Tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise vältimatul vajadusel tagab vallavalitsus lastele kohad mõnes teises lasteaias.

§ 9.   Põhimääruse kehtestamise ja muutmise kord

  Lasteaia põhimääruse kinnitab vastavalt volikogu poolt sätestatud korrale vallavalitsus.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 02. mail 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json