Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Saarde valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2020, 16

Saarde valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 20.11.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Saarde valla eelarves reservfondi moodustamise, sellest raha eraldamise ning aruandluse alused ja kord.

§ 2.   Reservfondi moodustamine

  (1) Saarde valla eelarve reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse ettenägematute kulutuste tegemiseks.

  (2) Reservfondi täpse suuruse igaks eelarveaastaks määrab Saarde Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vallaeelarve koosseisus.

§ 3.   Reservfondi raha eraldamise alused

  (1) Reservfondi kasutab vallavalitsus ootamatute ja reeglina ühekordsete ettenägematute kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik täpselt ette näha ja eelarvesse planeerida.

  (2) Reservfondist võib raha eraldada ainult sihtotstarbeliselt. Niisugusteks kuludeks on näiteks:
  1) tulekahju, loodusõnnetuse või muude vääramatu jõu poolt tekitatud kahjude ja avariiolukordade ning inimese elu, tervist või vara ohtu seadvate olukordade likvideerimise kulud;
  2) kulud, mille katmiseks ei ole vallaeelarvesse raha planeeritud, kuid mis on hädavajalikud valla tegevuse korraldamiseks;
  3) kulude katmine, mis on vallaeelarvesse planeeritud, kuid tegelik kulu on planeeritust suurem ja kulu ületamine on põhjendatud, eeskätt vallale seadustega pandud kohustuste täitmiseks, valla-asutuste tegevuse ning Saarde Vallavolikogu kehtestatud kordade alusel isikute subjektiivsete õiguste tagamiseks;
  4) muude ettenägemata ning põhjendatud kulude katmiseks.

§ 4.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Reservfondist võivad raha taotleda kõik valla asutused, tegevusvaldkondade eest vastutajad, mittetulundustegevuseks toetust saavad juriidilised ja füüsilised isikud.

  (3) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus. Taotlus peab sisaldama andmeid raha kasutamise eesmärgi ja perioodi ning ettenägemata kulu kohta.

  (4) Taotluses tuleb näidata taotletav summa, selgitused taotletava summa arvelt tehtava väljamineku sisu ja mõjude kohta, põhjendus selle kohta, miks kavandatav väljaminek on ettenägematu.

  (5) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata või rahuldada see osaliselt või täielikult.

  (6) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 5.   Aruandlus

  (1) Vallavalitsusel on õigus nõuda reservfondist finantseeritud kulu kuludokumentidega tõestamist.

  (2) Reservfondist eraldiste ja väljamaksete kohta peab arvestust vallavalitsuse raamatupidamisteenistus.

  (3) Reservfondi kasutamise kohta esitab vallavalitsus aruande vallavolikogule koos vallaeelarve täitmise aruandega või vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

  (4) Reservfondi kasutamist kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 31. oktoobri 2012. a määrus nr 12 „Reservfondi kasutamise kord“ (RT IV, 09.11.2012, 4).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json