Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hankekord Helme vallas

Hankekord Helme vallas - sisukord
Väljaandja:Helme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2015, 37

Hankekord Helme vallas

Vastu võetud 29.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 punkti 7 ja § 22 lg 2 ning riigihangete seaduse § 131 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Hankekord (edaspidi kord) reguleerib Helme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus), vallavalitsuse ametite ja vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi asutus) poolt korraldatavate hangete planeerimist, algatamist, läbiviimist ja hankelepingute sõlmimist.

 (2) Käesolevat korda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

 (3) Sihtprogrammidest rahastatavate projektide raames toimuvad riigihanked viiakse läbi vastavalt riigihangete seadusele ning arvestades rahastaja poolt kehtestatud tingimusi.

 (4) Korras sätestatud tingimused kehtivad:
 1) riigihanke piirmäära ületavatele hangetele;
 2) lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäära ületavatele riigihangetele (edaspidi: lihthange);
 3) riigihangetele alla lihthanke piirmäärade;
 4) riigihangete seaduses sätestatud lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimisele.

§ 2.  Eesmärk

  Korra eesmärk on tagada vallavalitsuse ja asutuste rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine ning isikute võrdne kohtlemine.

§ 3.  Hangete korraldamise üldpõhimõtted

 (1) Vallavalitsus ja asutused on kohustatud järgima järgmisi põhimõtteid:
 1) kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuse üksikjuhtumite ( edaspidi pakkumuste) võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
 2) tagama hanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse käesolevas korras ettenähtud mahus;
 3) kohtlema kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis või mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid hanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;
 4) tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise hankel;
 5) vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
 6) võimaluse korral peavad hankija ja asutused eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi;

 (2) Mitmeks aastaks sõlmitavad hankelepingud eeldavad hangete korraldamist ja hiljem kajastatakse edukas pakkumus valla vastavate eelarvete kuludes.

2. peatükk Riigihangete kavandamine  

§ 4.  Hankeplaan

 (1) Riigihanke alase töö kavandamiseks kinnitab vallavalitsus oma korraldusega hiljemalt 01.märtsiks eelarveaastaks planeeritud hangete hankeplaani (edaspidi: hankeplaan), mis avaldatakse valla veebilehel eesmärgiga tagada vallaeelarve rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvus ja pakkujate paljusus olemasoleva konkurentsi korral.

 (2) Vallavalitsuse struktuuriüksuste ja asutuste juhid esitavad vallavanemale hiljemalt iga aasta 20. veebruaril info (hanke nimetus, tähtajad, eeldatav maksumus) järgneval eelarveaastal vallavalitsuses ja asutustes kavandatavate hangete korraldamise kohta. Saadud informatsiooni põhjal edastab vallavanem andmed kavandatavate hangete kohta hiljemalt 25. veebruaril vallasekretärile, kes koostab kogu valla poolt eelarveaastal korraldatavate hangete hankeplaani ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

 (3) Hankeplaanis peavad kajastuma kõik ostud ja tellitavad teenused, mille hankelepingu eeldatav maksumus on asjade ja teenuste korral 10 000 eurot ilma käibemaksuta või suurem ja ehitustööde puhul 30 000 eurot ilma käibemaksuta või suurem.

 (4) Hankeplaanis peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
 1) riigihanke nimetus;
 2) riigihanke lepingu eeldatav maksumus;
 3) riigihanke menetluse liik;
 4) riigihanke väljakuulutamise ja hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg;
 5) riigihanke eest vastutav isik;
 6) rahastamise allikas.

3. peatükk Riigihanke komisjon  

§ 5.  Riigihanke komisjoni moodustamine

 (1) Riigihanke hankekomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks. Komisjon moodustatakse vähemalt kolmeliikmelisena hangetele alates maksumusega 5000.- eurot. Alla selle piirmäära täidab komisjoni ülesandeid vallavalitsuse struktuuriüksuse juht või asutuse juht.

 (2) Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat, on komisjonil õigus kaasata oma töösse eksperte või spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed.

 (3) Komisjoni koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega või asutuse juhi käskkirjaga.

 (4) Konkreetse hankega seoses ei või komisjoni tööst osa võtta isik, kellel on huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Komisjoni liige peab viivitamatult teatama sellise asjaolu ilmnemisest ja taandama end edaspidisest tegevusest komisjoni liikmena.

§ 6.  Komisjoni töö vorm

 (1) Komisjoni töö vorm on koosolek.

 (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees.

 (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees.

 (4) Komisjoni otsused võetakse vastu koosolekul osalevate komisjoni liikmete poolthäälte enamusega. Kui poolthääli ja vastuhääli on võrdselt, otsustab hääletamise tulemuse komisjoni esimehe hääl.

§ 7.  Otsustamine komisjonis

 (1) Komisjoni koosolekute poolt teostatavad hankemenetluse toimingud ning vastu võetud otsused protokollitakse vastavuses RHS-le ja käesolevale korrale. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

 (2) Komisjonil on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt vm. kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis ning keegi ei nõua koosoleku kokkukutsumist.

 (3) Otsustamisel koosolekut kokku kutsumata koostatakse elektrooniliselt vm. taasesitust võimaldavas vormis antud seisukohtade alusel komisjoni hääletusprotokoll.

 (4) Komisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

4. peatükk Riigihanke piirmäära ületava riigihanke korraldamine (asjade ostmine ning teenuste tellimine 40 000 eurot ilma käibemaksuta ja üle selle, ehitustööde tellimine 250 000 eurot ilma käibemaksuta ja üle selle)  

§ 8.  Riigihanke hankemenetluse ettevalmistamine

 (1) Ettepaneku riigihanke väljakuulutamiseks ja hankemenetluse liigi kohta teeb vallavalitsusele vallavalitsuse struktuuriüksuse juht või asutuse juht, kellele asjade ostmine, ehitustööde või teenuste tellimine vms on tööülesandeks vastavalt ametijuhendile või muule ameti- või tööülesandeid sätestavale dokumendile.

 (2) Hanget saab korraldada aasta eelarves ettenähtud kulude ja kinnitatud hankeplaani piires. Vaid hooajaliste hangete korraldamisel võivad kulud ulatuda järgnevasse eelarveaastasse. Kui hankemenetluse tulemusena parim pakkumus ületab valla eelarves selleks ettenähtud vahendeid, lükkab vallavalitsus või asutus kas pakkumuse(d) tagasi või esitab pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimise otsustamiseks vallavolikogule.

§ 9.  Riigihanke korraldamise otsustamine

 (1) Riigihanke piirmäära ületava riigihanke korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

 (2) Vallavalitsuse korralduses määratakse kindlaks:
 1) riigihanke nimetus;
 2) kasutatav hankemenetluse liik;
 3) hankedokumendid;
 4) pakkumuse hindamise kriteeriumid;
 5) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse
hankedokumendid;
 6) pakkumuse tagatise nõutavus, liik, summa ja esitamise kord;
 7) hankekomisjoni koosseis;
 8) riigihanke eest vastutav isik.

 (3) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid tegema hankemenetlusega seotud toiminguid. Sel juhul määratakse riigihanke korraldamise otsustamisel kindlaks ka volituse ulatus.

§ 10.  Riigihanke eest vastutav isik

  Riigihanke eest vastutav isik on komisjoni liige, kes:
 1) korraldab riigihanke teate ja hankedokumentide (sh hankelepingu projekti) koostamise;
 2) teostab toiminguid riigihanke väljakuulutamiseks ja riigihangete registrile esitamiseks;
 3) väljastab hankedokumendid ja annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta
hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele. Hankedokumente peab võimaldama välja võtta ka elektrooniliselt;
 4) tagab kõigi vajalike dokumentide, õigeaegse esitamise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise ning riigihanke korraldamise vastavalt seadusele;
 5) määrab komisjoni koosolekute toimumise aja, kutsub liikmed komisjoni koosolekule ja valmistab ette vajalikud materjalid;
 6) koostab riigihanke aruande ja aruande lisa ning edastab need riigihangete registrile;
 7) koostab hankemenetluses vajalikud haldusaktide eelnõud;
 8) täidab muid riigihangete seadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

§ 11.  Hanketeate ja dokumentide koostamine

 (1) Riigihanke eest vastutav isik korraldab hanketeate (riigihangete registris avaldatav teade) ja hankedokumentide (juhised pakkumuse koostamiseks, nõuded pakkujale ja pakkumusele) koostamise vastavalt RHS-s ja korras sätestatud tingimustele ja tagab, et need sisaldaksid pakkujale kogu vajalikku teavet hankemenetluses osalemiseks.

 (2) Hankedokumendid kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega tulenevalt korra § 9 lõikest 1.

 (3) Riigihanke eest vastutav isik tagab hankedokumentide muudatuste saatmise üheaegselt kõikidele teadaolevatele pakkujatele või taotlejatele.

§ 12.  Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste avamine

 (1) Komisjon avab taotlused või pakkumused hankedokumentides või pakkumuse esitamise ettepanekus näidatud ajal ja kohas komisjoni koosolekul.

 (2) Taotluste, pakkumuste avamisel teeb komisjon RHS § 46 lg 2 nimetatud toimingud.

 (3) Komisjon korraldab taotlejate dokumentide või pakkujate (isikud, kes on esitanud hankemenetluses pakkumuse) pakkumuste avamise protokolli koopia saatmise kolme tööpäeva jooksul taotluste, pakkumuste avamise päevast arvates, juhul kui protokolli koopiat ei anta kohe üle taotluste, pakkumuste avamisel osalenud taotleja, pakkuja esindajale. Kui protokolli koopia antakse üle taotluste, pakkumuste avamisel osalenud taotleja, pakkuja esindajale, võetakse protokolli koopia kättesaamise kohta taotleja, pakkuja esindaja allkiri.

§ 13.  Komisjoni ülesanded hankemenetluses

 (1) Pärast pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste avamist kontrollib komisjon pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni, pakkumiselt kõrvaldamise asjaolude puudumist ja pakkumuste vastavust hanke teates ja/või hanke dokumentides esitatud tingimustele ning hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi ja vajadusel valib välja hankes osalevad taotlejad ning peab pakkujatega ja taotlejatega läbirääkimisi.

 (2) Põhjendamatult madala pakkumuse maksumuse korral otsustab komisjon pakkujalt asjakohase kirjaliku selgituse nõudmise, kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid ning põhjendatud juhtudel teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkumus tagasi lükata.

§ 14.  Vallavalitsuse ülesanded hankemenetluses

  Vallavalitsus otsustab komisjoni ettepanekul:
 1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;
 2) pakkuja või taotleja kvalifitseerituks tunnistamise või kvalifitseerimata jätmise;
 3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
 4) pakkumuse tagasilükkamise;
 5) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
 6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise;
 7) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise.

§ 15.  Hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus pakkumuse edukaks tunnistamise korralduses.

 (2) Hankeleping sõlmitakse mitte varem kui 14 päeva pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate edastamisest, välja arvatud juhul kui pakkumuse esitas ainult üks pakkuja.

 (3) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult. Hankelepingu allkirjastab vallavanem või teda asendav isik.

§ 16.  Vaidlustusmenetlus

 (1) Vaidlustusega seotud asjaajamisel ning vaidlustuste läbivaatamisel Rahandusministeeriumi juures asuvas vaidlustuskomisjonis ( edaspidi vaidlustuskomisjon) esindab Helme valda riigihanke eest vastutav isik.

 (2) Riigihanke eest vastutav isik informeerib vallavalitsust vaidlustusmenetluse käigustehtud otsustustest (hankemenetluse peatamine jms) ja korraldab nende täitmise.

 (3) Vaidlustuskomisjoni otsuse peale halduskohtusse kaebuse esitamise riigihangete seaduses sätestatud juhul otsustab vallavalitsus riigihanke eest vastutava isiku ja vallasekretäri ettepanekul.

5. peatükk Lihthanked  

§ 17.  Asjade ostmine ja teenuste tellimine lihthanke korras (asjade ostmine ja teenuste tellimine 10 000 kuni 40 000 eurot, ehitustööde tellimine 30 000 kuni 250 000 eurot ilma käibemaksuta)

 (1) Lihthangete puhul ei ole peatükis 4 sätestatud hankemenetluse korraldamine kohustuslik.

 (2) Lihthanke algatamise otsustab vallavalitsuse struktuuriüksuse juht või asutuse juht.

 (3) Lihthanke menetluse korraldamiseks moodustab vallavanem või asutuse juht vähemalt kolmeliikmelise lihthankekomisjoni ja määrab selle esimehe, kes vastutab komisjoni sisulise töö eest ning määrab lihthanke eest vastutava isiku, kes vastutab lihthanke menetluse nõuetekohase läbiviimise, tähtaegadest ja protseduurireeglitest kinnipidamise eest. Komisjoni koosseisu peab kuuluma ka vastava valdkonna ametnik.

 (4) Lihthanke komisjoni ülesanne on lähtuda lihthanke korraldamisel RHS-s sätestatud nõuetest. Komisjon koostöös lihthanke eest vastutava isikuga korraldab lihthanke teate avaldamise riigihangete registris, vajadusel hankedokumentide ettevalmistamise, konkurentsi olemasolul vähemalt kolme hinnapakkumise võtmise, lihthanke komisjoni protokolli esitamine vallavalitsusele pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemiseks ja hankelepingu sõlmimiseks ning riigihanke aruande ja aruande lisa esitamine.

 (5) Hankelepingu sõlmib vallavanem või asutuse juht vastavalt asutuse eelarves ettenähtud vahenditele.

 (6) Lihthanke korraldamisel tuleb järgida käesoleva korra paragrahvis 4 toodud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

 (7) Lihthanke menetluse korral üldreeglina eelistatakse eduka pakkumuse valiku kriteeriumina madalaimat hinda. Erandina võib sellele lisaks kasutada muid objektiivset hindamist võimaldavaid kriteeriume (garantiiaeg, kohapealne garantiiteenindus, kvaliteet, lisavõimalused sama hinna eest jms).

6. peatükk Asjade ostmine ja teenuste tellimine maksumusega alla 10000 euro ja lihtsustatud korras tellitavad teenused  

§ 18.  Hanked alla lihthanke piirmäära

  Lihthanke piirmääradest väiksema maksumusega hangete korral tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. Võimaluse korral tuleb võtta vähemalt kolm pakkumist.

§ 19.  Menetlusreeglid asjade ostmisel ja teenuste tellimisel maksumusega 5000 kuni 10 000 eurot ja ehitustööde tellimisel maksumusega 5000 kuni 30 000 eurot ilma käibemaksuta

 (1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel maksumusega 5000 kuni 10 000 eurot ja ehitustööde tellimisel maksumusega 5000 kuni 30 000 eurot ilma käibemaksuta, moodustab vallavanem või asutuse juht vähemalt kolmeliikmelise hankekomisjoni ning määrab hanke eest vastutava isiku. Komisjoni koosseisu peab kuuluma vastava valdkonna ametnik.

 (2) Komisjon koostöös lihthanke eest vastutava isikuga korraldab vajadusel hankedokumentide ettevalmistamise, konkurentsi olemasolul vähemalt kolme hinnapakkumise võtmise, hankekomisjoni protokolli esitamise vallavalitsusele pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemiseks ja hankelepingu sõlmimiseks.

 (3) Pakkumuse edukaks tunnistamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega või asutuse juhi käskkirjaga.

 (4) Hankelepingu sõlmib vallavanem või asutuse juht vastavalt asutuse eelarves ettenähtud vahenditele.

§ 20.  Menetlusreeglid maksumusega 1000 kuni 5000 eurot hanke korral

 (1) Hangete puhul, mille maksumus on 1000 kuni 5000 eurot ilma käibemaksuta, korraldab vallavalitsuse struktuuriüksuse juht või asutuse juht konkurentsi olemasolul vähemalt 3 hinnapakkumise võtmise.

 (2) Vallavalitsuse struktuuriüksuse juhi korraldatud hanke pakkumuse tunnistab edukaks vallavanem oma käskkirjaga, asutuses asutuse juht oma käskkirjaga.

 (3) Hankelepingu sõlmib vallavanem või asutuse juht vastavalt asutuse eelarves ettenähtud vahenditele.

§ 21.  Menetlusreeglid maksumusega alla 1000 eurot hanke korral

  Hanke kuni 1000 eurot ilma käibemaksuta otsustab ja viib läbi vallavalitsuse struktuuriüksuse juht või asutuse juht võimalusel tagades pakkujate paljususe, samas arvestades antud toodete või teenuste müügipakkujate poolt pakutavate erisuste ja teenuste ja toodete kvaliteedi vastavusega hankija erinõuetele.

§ 22.  Lihtsustatud korras tellitavad teenused (RHS § 19)

 (1) Teenuste lepingu sõlmimisel, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50% moodustavad ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) määruse VII lisas nimetatud teenused, ei ole kohustust korraldada hankemenetlust riigihangete seaduses sätestatud korras. Selliste teenuste tellimisel tuleb lähtuda korra §-st 18.

 (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel peab järgima RHS §19 sätestatut ja §-s 4 sätestatud riigihanke korraldamise põhimõtteid. Lihtsustatud korras tellitava teenuse leping maksumusega üle 10 000 euro tuleb sõlmida kirjalikult.

 (3) Kui lihtsustatud korras tellitava teenuse lepingu maksumus ületab 40 000 eurot, esitab riigihanke eest vastutav isik 20 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist registrile riigihanke aruande RHS §-s 37 sätestatud korras.

7. peatükk Lõppsätted 

§ 23.  Dokumentide säilitamine

  Kõik hanke dokumendid registreeritakse ja säilitatakse vastavalt asjaajamiskorrale.

§ 24.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 01.veebruarist 2015.a.

Ave Visor
Volikogu esimees