Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2015, 49

Saue valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 29.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2015. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Kassatagavara

  Kinnitada Saue Vallavalitsuse 2015. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 160 000 eurot.

§ 3.  Aasta alguse vaba jääk

  2015. eelarveaasta alguse vabade vahendite jääk on 727 584 eurot.

§ 4.  Volituste andmine vallavalitsusele

 (1) Saue Vallavalitsusel lisada eelarve tuludesse ja kuludesse eelarveaasta jooksul laekuvad sihtotstarbelised eraldised, informeerides sellest volikogu.

 (2) Saue Vallavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt eelarveklassifikaatorile.

 (3) Saue Vallavalitsusel sõlmida mittetulundusühingute, sihtasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja äriühingutega sihtfinantseerimise lepingud Saue valla 2015. aasta eelarvega neile eraldatud vahendite kasutamiseks.

§ 5.  Määruse rakendamine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2015.

Rein Riga
Vallavolikogu esimees

Lisa Saue valla 2015. aasta eelarve