Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Tõstamaa Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tõstamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2016, 21

Tõstamaa Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 28.01.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Tõstamaa Vallavolikogu 12.detsembri.2008. a määruse nr 72 „Otsustusõiguse delegeerimine“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.  Asutuse nimetus ja liik

 (1) Tõstamaa Avatud Noortekeskus (edaspidi ANK) on Tõstamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse Tõstamaa Keskkooli (edaspidi keskkool) struktuuriüksus.

 (2) ANK on valla noorsootöö keskus, kus korraldatakse tööd kõigis noorsootöö valdkondades.

 (3) ANK kasutab oma tegevuses avatud noorsootöö meetodit ja see on suunatud kõigile 7-26 aastastele noortele.

§ 2.  Asukoht ja aadress

  ANK asukoht on Varbla mnt 3, Tõstamaa alevik, Pärnumaa 88101.

§ 3.  Tegevuse alused

  ANK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Tõstamaa valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Sümboolika

  ANK-il võib olla oma sümboolika.

§ 5.  Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  ANK põhimääruse kinnitab ning selles teeb muudatusi ja täiendusi vallavalitsus.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED  

§ 6.  Tegevusvaldkond ja eesmärk

 (1) ANK tegevusvaldkond on noorsootöö koordineerimine, korraldamine ja arendamine Tõstamaa vallas. ANK eesmärk on luua noortele tingimusi ja võimalusi vaba aja sisustamiseks ning arendavateks tegevusteks läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, sotsiaal-, rahvusvahelise- ja huvitegevuse.

 (2) Seatud eesmärgi saavutamiseks täidab ANK järgmisi ülesandeid:
 1) ANK haldamine ja avatud noorsootöö korraldamine, pakkudes noortele täiendavaid võimalusi arendavaks tegevuseks ja oma vaba aja sisustamiseks läbi aktiivse kaasamise ja osaluse;
 2) noorte vaimse ja kehalise arengu soodustamine ning toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemise toetamine läbi noorte kultuuri-, tervise- ja kodanikukasvatuslike tegevuste;
 3) tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks noorte osaluse, kaasamise ja vahetu kogemuse kaudu;
 4) Tõstamaa valla noorteinfo vahendamine ja karjääriteenuste osutamine;
 5) noorte omaalgatuslike projektide toetamine ning ülevallaliste noorteprojektide ja noorteürituste korraldamine;
 6) erinoorsootöö korraldamine sh võimaluste loomine erivajadustega noortele;
 7) noorte mitteformaalse ja informaalse õppimise ning sotsiaalse arengu soodustamine;
 8) Tõstamaa valla noorsootöö ja noorsootöö kvaliteedi arendamine;
 9) koostöö teiste Tõstamaa valla asutustega tegevuste koordineerimiseks.

 (3) ANK võib vastavalt vajadusele täita põhitegevusega seotud ülesandeid, sh:
 1) anda mitteformaalõpet täiskasvanutele;
 2) korraldada info- ja õppematerjalide kirjastamist;
 3) üürida ja/või rentida ANK kasutuses oleva vara kooskõlas Tõstamaa vallavara eeskirjaga.

 (4) ANK tegevuste korraldamise aluseks on tegevus- ja päevakavad.

§ 7.  Tegevused põhiülesannete täitmiseks

 (1) Põhiülesannete täitmiseks ANK:
 1) korraldab noortele töö-, projekt- ja puhkelaagreid;
 2) korraldab noortele koolivaheaja programme;
 3) korraldab huvitegevust ja mitteformaalset õpet;
 4) korraldab nii rahvusvahelisi kui siseriiklikke noorteprojekte ja noortevahetusi;
 5) korraldab ülevallalisi ning piirkondlikke üritusi ning tegevusi noortele;
 6) korraldab ennetusalaseid tegevusi ja mobiilset noorsootööd;
 7) loob tingimused erinevate huvigruppide tegevusteks;
 8) korraldab noorte jaoks olulise info kogumist, säilitamist, edastamist ja nõustamist mitmesuguste infokanalite ning tegevuste kaudu;
 9) tegeleb noorsootöö arendustegevusega ja osaleb valla noorsoopoliitika kujundamisel;
 10) töötab välja ja viib ellu valla noorsootöö arenguks olulisi sihtprogramme ja –projekte;
 11) korraldab ja vahendab noorsootööalaseid täiendkoolitusi;
 12) osutab põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, korraldab tasulisi üritusi ja müüb endavalmistatud esemeid;
 13) arendab piirkondlikult ja ülevallaliselt noorte võimalusi ühiskonnaelus kaasa rääkida;
 14) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
 15) esindab Tõstamaa valla noorsootööd Eestis ja välismaal.

 (2) Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest.

 (3) Tegevuste läbiviimisel kasutatakse erinevaid meetodeid (avatud noorsootöö meetod, seminarid, õpitoad, üritused jt).

3. peatükk JUHTIMINE  

§ 8.  Noorsootöötaja

 (1) ANK tööd juhib noorsootöötaja, kes allub keskkooli direktorile.

 (2) Töölepingu noorsootöötajaga sõlmib, seda muudab ja selle lõpetab keskkooli direktor.

 (3) Noorsootöötaja ülesanne on tagada ANK-le pandud ülesannete ja kohustuste õiguspärane ning otstarbekas täitmine.

 (4) Noorsootöötaja äraolekul asendab teda direktori poolt käskkirjaga määratud töötaja.

§ 9.  Noorsootöötaja ülesanded ja vastutus

  Noorsootöötaja:
 1) koostab ja esitab ANK eelarve projekti keskkooli direktorile;
 2) vastutab ANK arengu ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 3) korraldab ANK valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt Tõstamaa vallavara eeskirjale ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
 4) tegutseb ANK nimel ja esindab ANK-i oma pädevuse piires.
 5) vastutab vallavalitsuse raamatupidamisele vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
 6) teeb keskkooli direktorile ettepaneku ANK struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamiseks;
 7) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
 8) annab oma pädevuse piires ANK töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 9) tagab seaduste ja muude Eesti Vabariigi ja Tõstamaa valla õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 10) korraldab ANK-sse saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
 11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks;
 12) korraldab noorte ja töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse;
 13) tagab töötervishoiu, tööohutuse ja tuletohutusse nõuete täitmise;
 14) korraldab noorte ja noorsootöötajate kaitse hädaolukorras;
 15) otsustab mõjutusmeetmete rakendamise,
 16) tegeleb enesetäiendamisega ja võtab osa koolitustest;
 17) tagab ANK-s toimiva meeskonna;
 18) korraldab ANK kvaliteedi hindamise ja juhtimise;
 19) teeb keskkooli direktorile ettepaneku ANK lahtiolekuaegade kehtestamiseks;
 20) on aruandekohustuslik keskkooli direktori ja vallavalitsuse ees;
 21) täidab muid tema töökohustustega seonduvaid ülesandeid.

4. peatükk MAJANDAMISE ALUSED, JÄRELEVALVE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

§ 10.  Vara

 (1) ANK vara kuulub Tõstamaa valla omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu kehtestatud korras.

 (2) ANK hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja muud vahendid valla eelarves talle ettenähtud vahendite piires.

§ 11.  Eelarve

 (1) ANK eelarve kinnitab volikogu Tõstamaa keskkooli eelarve koosseisus.

 (2) ANK eelarve tulud moodustuvad eraldistest vallaeelarvest, sihtotstarbelistest laekumistest, annetustest ning tasuliste teenuste osutamisest saadud tuludest ja muudest tuludest.

 (3) ANK võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutest ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Noorsootöötaja peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust.

 (4) Noorsootöötaja korraldab ANK tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 12.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) ANK asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

 (2) ANK asjaajamist reguleerib vallavalitsuse kehtestatud Tõstamaa valla asutuste ühtne asjaajamiskord.

 (3) ANK esitab oma tegevuse kohta tegevuse-, statistilisi- ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 (4) ANK raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 13.  Järelevalve

 (1) Teenistuslikku järelevalvet ANK tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

 (2) ANK finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib volikogu revisjonikomisjon.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 14.  Tegevuse lõpetamine

 (1) ANK tegevuse lõpetab keskkooli direktori ettepanekul vallavalitsus.

 (2) Tegevuse lõpetanud ANK õigused ja kohustused lähevad üle vallavalitsusele või vallavalitsuse poolt määratud asutusele.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 15.  Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustatakse Tõstamaa valla veebilehel ja ANK veebilehel.

§ 16.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajs avaldamist.

Toomas Rõhu
Vallavanem

Eve Sahtel
Vallasekretär