HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Oru Kooli põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2017, 44

Oru Kooli põhimäärus

Vastu võetud 31.01.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 66 ning Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.03.2014 määruse nr 24 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ning koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 2 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kooli nimi

  Kooli nimetus on Oru Kool (edaspidi põhikool).

§ 2.  Kooli asukoht ja aadress

  Kooli asukoht ja aadress on Hansuküla tee 2, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald, 91001 Lääne maakond.

§ 3.  Kooli liik ja haldusala

 (1) Kooli tegutsemise vorm on põhikool.

 (2) Põhikool loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

 (3) Põhikool on munitsipaalkool ja Lääne-Nigula valla asutus.

 (4) Põhikool lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Lääne-Nigula Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Asjaajamiskeel ja õppekeel

 (1) Põhikooli asjaajamiskeel on eesti keel.

 (2) Põhikooli õppekeel on eesti keel.

§ 5.  Eelarve ja pitsat

 (1) Põhikoolil on Lääne-Nigula valla eelarve osana iseseisev eelarve.

 (2) Põhikoolil on kooli nime ja riigivapikujutisega pitsat ning oma sümboolika.

§ 6.  Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded

 (1) Oru Kooli põhieesmärgiks on võimaldada õpilastele kooli õppekavale vastavat ja mitmekülgset haridust, õppimist motiveerivas õpikeskkonnas läbi traditsioonilise õpetamismetoodika kõrgelt kvalifitseeritud pedagoogide abiga kooli õppekava alusel.

 (2) Kooli ülesandeks on:
 1) aidata kaasa tervikliku maailmapildiga, positiivse ellusuhtumisega ja vastutustundega toimiva isiksuse kujunemisele;
 2) tagada lapsevanemate rahulolu laste turvalises õpikeskkonnas, kvaliteetse ja mitmekülgse, laste arengueeldustest lähtuva, õpetuse andmise kaudu;
 3) tagada õpilastele haridus, mis oleks kvaliteedilt vastav vabariigi üldhariduskoolides antava haridusega;
 4) arendada Lääne-Nigula valla laste vaba aja sisustamist läbi huvitegevuse.

2. peatükk HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED 

§ 7.  Kooli hoolekogu

 (1) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

 (2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (3) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 8.  Kooli direktor

 (1) Põhikooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor
 1) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
 2) korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
 3) sõlmib, muudab ja ütleb üles personaliga sõlmitud töölepinguid;
 4) koostab ja kinnitab käskkirjaga kooli tegevust korraldavad dokumendid;
 5) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu seaduslike otsuste täitmise;
 6) tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
 7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 8) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente vallavalitsusele.
 9) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
 10) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
 11) täidab muid talle ametist tulenevalt pandud kohustusi ja ülesandeid.

 (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab välja ja mille läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

 (4) Avaliku konkursi korras valitud direktori kinnitab ametisse vallavalitsus.

 (5) Direktoriga sõlmib ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

 (6) Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või töölt vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal või muu isik, kellele on töölepingu või asutuse juhi käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.  Õppe ja kasvatuse korraldus

 (1) Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

 (2) Põhikoolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

 (3) Põhikoolis omandatava hariduse tase on põhiharidus.

 (4) Põhikoolis toimub statsionaarne ehk päevane õpe.

 (5) Põhikooli õppekorralduse aluseks on riiklikud õppekavad, millest lähtudes koostab kool oma õppekava.

 (6) Põhikooli õppekava määrab kindlaks kooli õppe-eesmärgid, õppe ajalise korralduse, kohustuslike õppeainete täpsustatud ja täiendatud ainekavad, valikainete loendi, kavad ja valikutingimused, vabaainete õppe tingimused ja korra.

 (7) Põhikooli õppekava kinnitab kooli direktor kooskõlastatult õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekoguga.

 (8) Õppekirjanduse valib põhikool vastavalt haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud nõuetele.

 (9) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.

 (10) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, kursus, õppeveerand ja poolaasta. Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva.

 (11) Õppeperioodi ning koolivaheaegade alguse ja lõpu määramisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrustest.

 (12) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab põhikooli direktor.

 (13) Õpilaste vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrale.

 (14) Õpilaste hindamine toimub vastavalt kooli kodukorrale.

 (15) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse põhikooli õppekavas.

 (16) Nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul rakendab põhikool õpilasele lihtsustatud, toimetuleku või hooldusõpet, õpilase üleviimist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 51 lõike 1 punktides 5–12 sätestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klassi, õppe korraldamist põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi, terviseseisundist tulenevat koduõpet või ühele õpilasele keskendatud õpet, põhikooli riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste asendamist või vähendamist või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist.

 (17) Klassi ja kooli lõpetamine, eksamite korraldamine ning lõputunnistuse väljaandmine toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korrale ja riiklikule õppekavale.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED 

§ 10.  Õppekavavälise tegevuse korraldamine

 (1) Direktor võib vallavolikogu nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele.

 (2) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

 (3) Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, ringides ja stuudiotes korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor.

 (4) Põhikool korraldab huvialast tegevust ringitundidena erigraafiku alusel.

 (5) Kooli klassivälist tegevust (huvitööd) juhib huvijuht.

 (6) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi- ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

 (7) Põhikool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata tegeleda võistluste, festivalide, kursuste, kontsertide ja näituste korraldamisega, samuti vara ja ruumide rentimisega.

 (8) Koolis võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi.

5. peatükk ÕPILASED JA NENDE VANEMAD 

§ 11.  Õpilaste õigused

 (1) Õpilasel on õigustäita õpiülesandeid ja osaleda temale põhikooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

 (2) Õpilasel on õigus:
 1) võtta osa aine- ja huviringide tööst, kooli üritustest;
 2) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse, vallavolikogu või mõne muu instantsi poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
 3) vaba tahte alusel kuuluda õpilasorganisatsioonidesse ja noorteühingutesse;
 4) saada informatsiooni koolikorralduslike küsimuste kohta;
 5) osaleda koolielu küsimuste lahendamisel õpilaste omavalitsusorganite kaudu;
 6) pöörduda oma õiguste kaitseks vabariigi laste õiguskaitse organite poole.

§ 12.  Õpilaste kohustused

 (1) Õpilasel on kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale põhikooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Kooli õppekavaga määratud õppeainete õppimine on kohustuslik ettenähtud mahus kõigile antud klassi õpilastele.

 (2) Õpilasel on kohustus:
 1) õppida vastavalt oma võimetele, end arendada ja oma teadmisi ning oskusi pidevalt täiendada;
 2) suhtuda lugupidavalt kaasinimestesse;
 3) hoida koolivara, ümbritsevat loodust;
 4) osaleda vastavalt eale kooli heaks tehtavas töös;
 5) täita kooli kodukorda ning ohutustehnika eeskirju.

 (3) Võimalusel on õpilane kohustatud esindama kooli aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel, kultuuri- või muudel üritustel.

 (4) Õpilase poolt põhikoolile tekitatud aineline kahju kuulub hüvitamisele õpilase, tema vanema(te) või neid asendavate isikute poolt õigusaktides sätestatud alustel ja korras.

§ 13.  Vanemate õigused

 (1) Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

 (2) Vanema taotlusel peab vald tagama võimalused põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

§ 14.  Vanemate kohustused

  Vanemal on kohustus võimaldada ja soodustada koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
 1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama koheselt nende muutustest;
 3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
 4) tegema koostööd kooliga põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
 5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne omavalitsus;
 6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
 8) teavitama kooli hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest;
 9) osalema lapsega kooli poolt korraldataval arenguvestlusel;
 10) tagama lapse üle järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt ajaks, mil kohaldatakse lapsele ajutist õppes osalemise keeldu.

§ 15.  Tunnustamine ja tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine

  Õpilase tunnustamine ja mõjutusmeetmete rakendamine sätestatakse kooli kodukorras või muudes õigusaktides.

6. peatükk ÕPILASESINDUS 

§ 16.  Õpilasesindus

 (1) Põhikooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

 (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

 (3) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses. Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond. Õpilasesinduse põhimääruse kiidab heaks põhikooli hoolekogu ning kinnitab kooli direktor.

 (4) Õpilasesindus valitakse esimest korda õpilaskonna üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha teatab põhikooli direktor vähemalt kaks nädalat ette, teavitades sellest kooli infotahvlil või muul õpilastele kõige enam kättesaadaval viisil. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool õpilaskonnast.

 (5) Õpilasesindus esindab kõikide kooliõpilaste huve.

7. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 17.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad (edaspidi töötajad).

 (2) Töötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (3) Töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud põhikooli direktor vastavuses seadustega ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 (4) Pedagoogiliste töötajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi hoolekogu poolt kinnitatud korras.

§ 18.  Töötajate tööülesanded, õigused ja kohustused

 (1) Töötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töökorralduse reeglitega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadusandlusega ja muude pedagoogide teenistust reguleerivate õigusaktidega.

 (2) Töötajatel on õigus saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta, võtta osa atesteerimisest, taotleda võimalust kvalifikatsiooni täiendamiseks, osaleda korraldatavatel üritustel ning avaldada arvamust kooli tööd ja arengut puudutavates küsimustes.

 (3) Töötajatel on keelatud avalikustada tööalaseks kasutamiseks mõeldud informatsiooni ja isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 19.  Kooli vara

 (1) Põhikooli vara moodustavad talle omaniku poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Põhikooli vara arvestus, valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidele.

§ 20.  Rahalised vahendid

  Põhikooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

§ 21.  Asjaajamine

 (1) Kooli asjaajamist korraldatakse põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktide alusel.

 (2) Koolis ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.  Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Põhikooli korraldab ümber ja põhikooli tegevuse lõpetab vallavolikogu.

 (2) Põhikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

 (3) Põhikool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

 (4) Vallavolikogu tagab tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

10. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE 

§ 23.  Kooli põhimääruse muutmine

  Kooli põhimäärus kehtestatakse, muudetakse või tunnistatakse kehtetuks hoolekogu või vallavalitsuse ettepanekul vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Kristi Sadulsepp
vallasekretär