Teksti suurus:

Kose Lasteaed PäevaLill põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 6

Kose Lasteaed PäevaLill põhimäärus

Vastu võetud 26.01.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  Käesolevas põhimääruses sätestatakse:
  1) lasteasutuse nimetus;
  2) lasteasutuse asukoht;
  3) lasteasutuse struktuur
  4) hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja direktori pädevus;
  5) hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus;
  6) lasteasutuse liik;
  7) õppe- ja kasvatuskorralduse alused;
  8) laste ja vanemate õigused ja kohustused;
  9) õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused;
  10) põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord.

§ 2.   Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Kose Lasteaed PäevaLill (edaspidi lasteaed).

§ 3.   Pitsat ja sümboolika

  Lasteaed omab oma nime ja valla vapi kujundusega pitsatit ning oma nimega lippu ja logo.

§ 4.   Lasteaia aadress ja tegutsemiskohad

  (1) Lasteaed asub Harju Maakonnas. Lasteaia ametlik postiaadress on Harju Maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tn 30, postiindeks 75101.

  (2) Lasteaed tegutseb neljas õppehoones. Lasteaia õppehoonete tegutsemiskohtade aadressid on:
  1) Kose vald Kose alevik Pikk tn 30;
  2) Kose vald Kose alevik Hariduse tn 2;
  3) Kose vald Habaja alevik Sipasoo tee 1;
  4) Kose vald Ravila alevik Ravila lasteaed.

§ 5.   Lasteaia struktuur

  (1) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, samuti muudest riigi- ja vallavalituse ning vallavolikogu õigusaktidest, sealhulgas käesolevast põhimäärusest

  (2) Lasteaia direktor moodustab koolieelse lasteasutuse seaduse alusel vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.

  (3) Vallavalitsus võib direktori ettepanekul moodustada lasteaias sobitusrühmi ja erirühmi ning luua vajadusel osaajalisi kohti.

§ 6.   Lasteaia lahtiolekuaeg

  (1) Lasteaia päevase lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (2) Lasteaed tegutseb aastaringselt. Lasteaia ajutise sulgemise kollektiivpuhkuseks, ruumide remondiks või muudel põhjustel otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

2. peatükk LASTEAIA HOOLEKOGU, PEDAGOOGILISE NÕUKOGU JA DIREKTORI PÄDEVUS 

§ 7.   Lasteaia hoolekogu pädevus

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindajad Kose, Habaja ja Ravila majadest, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja.

  (3) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku infot.

  (4) Hoolekogu töö vormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord kolme kuu jooksul. Hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole hoolekogu liikmetest. Hoolekogu koosolek protokollitakse, protokoll registreeritakse lasteaia dokumendiregistris.

  (5) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) kooskõlastab sisehindamise aruande;
  7) osaleb koostöös pedagoogilise nõukoguga arengukava koostamises;
  8) kinnitab lasteaia kodukorra;
  9) avaldab arvamust lasteaia õppekavale;
  10) teeb ettepaneku lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;
  11) teeb ettepaneku lasteaia lahtiolekuaja kohta;
  12) kinnitab direktori ettepanekul õpetajate, õppejuhi ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha konkursi läbiviimise korra;
  13) teeb ettepaneku vallavalitsusele laste arvu suurendamiseks rühmas;
  14) otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
  15) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.
  16) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
  17) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul asetäitja.

§ 8.   Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus

  (1) Lasteaia direktor algatab hoolekogu liikmete valimise õppeaasta esimesel kuul ning esitab hiljemalt 30. septembriks vallavalitsusele taotluse hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseks. Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt.

  (2) Vanemate esindaja valitakse rühma lastevanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada ning kandidaadiks võib olla iga vanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat, kes annab nõusoleku hoolekogu töös osalemiseks. Vanemate esindajaks ei või olla isik, kes on töölepingulises suhtes lasteaiaga või kes on samas lasteaias valitud mõne teise rühma vanemate esindajaks. Vanemate esindaja valimine protokollitakse, protokoll registreeritakse lasteaia dokumendiregistris.

  (3) Lasteaia õpetajate esindajad valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul. Õpetajate esindajateks võib olla lasteaia iga õpetaja, välja arvatud õpetaja, kes kuulub lasteaia juhtkonda. Õpetajate esindajad valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu koosolekust osa võttev õpetaja. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid Kose, Habaja ja Ravila majast. Õpetajate esindajate valimine protokollitakse, protokoll registreeritakse vastavalt lasteaia asjaajamiskorrale.

  (4) Vallavalitsus nimetab lasteaia hoolekogusse esindaja vallavalitsuse istungil hoolekogu koosseisu kinnitamisel.

  (5) Hoolekogu esimees ja tema asetäitja valitakse uue hoolekogu esimesel koosolekul, mille kutsub kokku lasteaia direktor.

  (6) Hoolekogu liikme volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (7) Hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel teavitab lasteaia direktor sellest koheselt vallavalitsust ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks ning uue hoolekogu liikme andmed. Pärast taotluse saamist kinnitab vallavalitsus hoolekogu koosseisu muudatuse.

  (8) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel lasteaia rühma nimekirjast;
  2) rühma vanemate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õpetajate töösuhte lõppemisel;
  4) esindaja kirjaliku avalduse alusel.

§ 9.   Pedagoogilise nõukogu pädevus

  (1) Lasteaia pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu koosseisu kuuluvad lasteaia kõik pedagoogid (õpetajad, direktor, õppejuht ja teised õppe- kasvatusalal töötavad isikud).

  (3) Pedagoogilise nõukogu esimees on direktor, aseesimees on õppejuht. Oma töö korraldamiseks valib pedagoogiline nõukogu oma liikmete hulgast protokollija.

  (4) Pedagoogiline nõukogu:
  1) koostöös direktori ja hoolekoguga tagab lasteasutuse tulemusliku töö;
  2) osaleb lasteasutuse arengukava koostamisel;
  3) teeb ettepanekuid lasteaia põhimääruse täiendamiseks ja/või muudatusteks;
  4) teeb ettepaneku direktorile lasteasutuse õppekava kinnitamiseks;
  5) analüüsib ja annab hinnangu õppe- ja kasvatustegevusele;
  6) otsustab, milliseid meetodeid kasutada lapse arengu hindamisel;
  7) otsustab lasteaia õppeaasta teema ja üldeesmärgid, võttes arvesse eelmise õppeaasta sisehindamise tulemusi;
  8) koostab lasteaia tegevuskava koos tegevuste (sh pedagoogilise nõukogu tegevus), vastutajate ja tähtaegadega, lähtudes lasteasutuse arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise õppeaasta sisehindamise tulemustest;
  9) avaldab arvamust lasteaia kodukorra ja selle muudatuste kohta;
  10) otsustab rühma töö planeerimise (perioodilisus, kord) vormid;
  11) töötab välja ja kinnitab rühmade dokumentatsiooni vormid;
  12) vaatab läbi ja esitab direktorile kinnitamiseks lasteaia tegevus- ja päevakavad;
  13) teeb direktorile, vallavalitsusele ja hoolekogule ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
  14) analüüsib ja teeb vastavad otsused riikliku järelevalve poolt pedagoogilisele nõukogule tehtud täitmiseks kohustuslikke ettekirjutusi nende antud ja seaduse või seaduse alusel antud muu õigusaktiga vastuolus olevate õppe- ja kasvatustegevust reguleerivate üksikaktide kooskõlla viimiseks seaduse või seaduse alusel antud muu õigusaktiga;
  15) valib õpetajate esindaja(d) atesteerimiskomisjoni;
  16) valib õpetajate esindaja(d) hoolekogusse;
  17) kuulab ära hoolekogule ja pidajale esitatava sisehindamise aruande.
  18) kontrollib otsuste täitmist.

  (5) Pedagoogilise nõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ning määratakse lasteaia tegevuskavas.

§ 10.   Direktori pädevus

  (1) Lasteaeda juhib direktor, kellega töölepingu sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab välja ja läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteasutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (4) Direktoril on koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigusteha tehinguid lasteaaia varaga õigusaktides kehtestatud korras.

  (5) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (6) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest.

  (7) Direktor korraldab õpetajate, õppejuhi ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi korraldamise korra, mille kinnitab hoolekogu.

  (8) Direktor moodustab koolieelse lasteasutuse seaduse alusel vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.

  (9) Direktor teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteaias vastavalt vajadusele sobitus- või erirühmade moodustamiseks.

  (10) Direktor koostab lasteaia kodukorra ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule.

  (11) Direktor kinnitab lasteaia õppekava pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (12) Direktor kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava.

  (13) Direktor kehtestab lasteaia sisehindamise läbiviimise korra.

  (14) Direktor kinnitab lasteaia sisehindamise aruande, kooskõlastades selle eelnevalt lasteaia hoolekoguga ja lasteaia pidajaga.

  (15) Direktor kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse, mille otsustab hoolekogu.

  (16) Direktor määrab vastavalt õigusaktidele lasteaia personali koosseisu.

  (17) Töölepingud pedagoogidega, tervishoiutöötajaga ja lasteaia majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 11.   Lasteaia liik, õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

  (1) Lasteaed on õppeasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele päevahoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaed on munitsipaallasteaed. Lasteaia pidajaks on Kose vald. Lasteaed on Kose valla hallatav asutus.

  (3) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (4) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia õpetajad, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (5) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

  (6) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja kinnitab hoolekogu.

  (7) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse lasteaia õppekava ning paikkonna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (8) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad. Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

  (9) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks kutsub direktor vähemalt üks kord õppeaastas kokku lapsevanemate üldkoosoleku. Lisaks üldkoosolekule toimub vähemalt üks kord õppeaastas rühma lapsevanemate koosolek.

  (10) Vähemalt üks kord õppeaastas viib õpetaja lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis:
  1) annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest;
  2) selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

  (11) Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud tingimustel.

  (12) Andmed lasteaia, õpetajate ja laste kohta ning andmete muudatused kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 12.   Õppekeel

  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

§ 13.   Lasteaia õppeaasta

  Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31.augustini.

4. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.   Laste õigused

  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.   Vanemate õigused

  Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära talle sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks, kasvamiseks ja tervise kaitseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) osaleda lasteaia töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
  4) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) arenguvestlusele, mis korraldatakse vähemalt üks kord õppeaastas;
  6) osaleda vähemalt üks kord õppeaastas lapsevanemate üldkoosolekul ja rühma lapsevanemate koosolekul;
  7) kasvatamist, õpetamist jms puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, direktori, vallavalitsuse või riikliku järelevalvet teostava organi poole.

§ 16.   Vanemate kohustused

  Vanem on kohustatud
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
  3) täitma lasteaia kodukorda;
  4) tasuma lapse toidukulu lasteaias ja osaliselt muud kulud (majandamiskulud, personali töötasu ja õppevahendite kulud), mille otsustab vallavolikogu;
  5) lapse lasteaiast lahkumise korral esitama lasteaia direktorile avalduse.

5. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 17.   Koosseis

  Lasteaia töötajate (edaspidi personal) koosseisu määrab direktor lähtudest haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud personali miinimumkoosseisust.

§ 18.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, töölepingu, ametijuhendi, põhimääruse ja teiste õigusaktidega.

  (2) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (3) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on
ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

§ 19.   Õpetajate õigused ja kohustused

  (1) Õpetajal on õigus:
  1) osaleda lasteaia arendustegevuses;
  2) saada tööandjalt õppekirjandust ja muid tööks vajalikke õppevahendeid.

  (2) Õpetajal on kohustus:
  1) luua tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega;
  2) hoolitseda laste turvalisuse eest lasteaias;
  3) nõustada lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) tegeleda enesetäiendusega;
  5) teha tulemuslikku õppe- ja kasvatustööd, lähtudes õppe-, tegevus- ja päevakavadest;
  6) kasutada säästlikult lasteaia vara.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmise kord

  (1) Põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub vallavolikogu sätestatud korras.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks lasteaia hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule.

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 28. jaanuari 2016 määrus nr 91 „Kose Lasteaia põhimäärus“.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json