Teksti suurus:

Kose Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 7

Kose Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.01.2018 nr 12

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2 ning noorsootöö seaduse § 3 p 2 ja § 8 p 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kose Avatud Noortekeskus (edaspidi Kose ANK) on Kose Vallavalitsuse hallatav asutus. Kose ANK teeninduspiirkonnaks on Kose vald.

  (2) Kose ANK postiaadress on Hariduse tn 2, Kose alevik, 75101 Harjumaa.

  (3) Kose ANK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kose Vallavolikogu ning Kose Vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Kose ANK kasutab Kose valla ühtset sümboolikat.

  (5) Kose ANK-il on Kose valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

  (6) Kose ANK struktuuris on järgmised noortekeskused:
  1) Kose Noorekeskus, Hariduse tn 2, Kose alevik, Kose vald, 75101, Harjumaa;
  2) Ravila Noortekeskus, Ravila alevik, Kose vald, 75101 Harjumaa;
  3) Oru Noortekeskus, Oru küla, Kose vald, 75103 Harjumaa;
  4) Kose-Uuemõisa Noortekeskus, Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, 75102 Harjumaa;
  5) Ardu Noortekeskus, Ardu alevik, Kose vald, 75001 Harjumaa;
  6) Habaja Noortekeskus, Habaja alevik, Kose vald, 75002 Harjumaa.

§ 2.   Kose ANK eesmärk

  (1) Kose ANK eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Kose vallas. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest, noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel kaasates neid otsuste tegemisse.

  (2) Kose ANKis luuakse noortele soodsad tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades noore individuaalseid vajadusi, mis annab tuge noore eneseväärikustunde tõstmiseks.

§ 3.   Kose ANK ülesanded

  (1) Kose ANK ülesanded on:
  1) pakkuda noortele erinevaid huvigruppe hõlmavaid huvitegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi;
  2) toetada noorte omaalgatust, arengut, sotsialiseerumist ja ühiskonnastumist;
  3) korraldada noorte koolitamist, nõustamist ja teavitamist noorsootöö küsimustes;
  4) viia läbi noorsoo vajadusi puudutavaid uuringuid ja seostada tegevused tulemustega;
  5) korraldada noorte töökasvatust;
  6) teha koostööd erinevate huvikeskustega, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega;
  7) koostada ja juhtida tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  8) arendada noorsootööd valla erinevates piirkondades;
  9) korraldada ennetusalaseid tegevusi ja mobiilset noorsootööd;
  10) tegevuste läbiviimisel kasutada erinevaid meetodeid (avatud noorsootöö meetod, seminarid, õpitoad, üritused jt);
  11) Kose ANK tagab noorele noortekeskuses viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

  (2) Kose ANK-il on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt Noortekeskuste kasutusse antud Kose valla vara;
  2) üürile anda ja üürile võtta ühekordseks kasutamiseks rajatisi, ruume ja inventari;
  3) osutada tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab Kose ANK direktori ettepanekul Kose Vallavalitsus;
  4) teostada Eesti Vabariigi ja Kose valla õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid;
  5) saada Kose Vallavalitsuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
  6) teha koostööd Kose valla asutuste ja teiste organisatsioonidega;
  7) osaleda Kose Vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses;
  8) Kose ANK võib oma töös kasutada vabatahtlikke.

  (3) Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul evakueeritakse noored ning töötajad. Kose ANK-il on eriolukordades käitumiseks olemas kriisiplaan.

§ 4.   Kose ANK tegevuse korraldamine

  (1) Asutust juhib direktor, kes valitakse avaliku konkursi korras. Direktori kinnitab ametisse, vabastab ametist ning direktorile määrab töötasu Kose valla vallavanem käskkirjaga.

  (2) Asutuse direktoril peab olema noorsootööalane kõrgharidus ja noorsootöötaja kvalifikatsiooni VI tase.

  (3) Asutuse direktori töölepingu sõlmib, muudab ja lõpetab Kose valla vallavanem.

  (4) Direktori ülesanne on tagada Kose ANK-ile pandud ülesannete ja kohustuste õiguspärane ning otstarbekas täitmine.

  (5) Kose ANK koosseisu ja struktuuri kinnitab Vallavalitsus direktori ettepanekul.

  (6) Noortekeskuse direktorit asendab direktori käskkirjaga määratud Kose ANK töötaja.

  (7) Asutuse direktor:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab vastutust asutuse üldseisundi, vara säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) tegutseb Kose ANK nimel ja esindab Kose ANK-i ilma erivolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui Eesti Vabariigi või Kose valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  3) kinnitab Kose ANK asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid ning korraldab Kose ANK-i asjaajamist;
  4) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks vastavalt Kose Vallavolikogu ja Kose Vallavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidele;
  5) kinnitab asutuse töösisekorraeeskirja arvestades Kose Vallavolikogu poolt ettenähtud korda ja töötajate ametijuhendeid ning sõlmib, muudab ja lõpetab asutuse töötajatega töölepingud;
  6) esitab asutuse eelarve projekti Kose Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
  7) annab oma pädevuse piires käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi;
  8) tagab töötervishoiu, tööohutuse ja tuletohutusse nõuete täitmise;
  9) koordineerib Kose ANK arengukava ja tegevuskavade koostamist;
  10) korraldab Kose ANK kvaliteedi hindamise ja juhtimise;
  11) täidab ja lahendab muid talle pandud noortekeskuse tegevusega seotud kohustusi ja ülesandeid.

§ 5.   Noorte õigused ja kohustused

  (1) Noortel on õigus:
  1) teha ettepanekuid noortekeskuste töö paremaks sisuliseks korraldamiseks;
  2) saada noortekeskustest teavet noorteürituste, õppimis- ja enesetäiendamisvõimaluste kohta;
  3) asutada noortekeskustes klubisid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus noortekeskuste tegevuste ja taotlustega ning osaleda nendes.

  (2) Noortel on kohustus:
  1) täita Kose ANK kodukorda;
  2) suhtuda heaperemehelikult noortekeskuste varasse ja ruumidesse;
  3) hüvitada varalise kahju tekitamisel kahju. Kui noor on alaealine, siis on kohustatud kahju hüvitama noore vanemad või hooldaja.

§ 6.   Kose ANK töötajad

  (1) Töötajate valikul lähtutakse Kutseseadusest ja Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

  (2) Kose ANK töötajateks on noorsootöötajad ja noortejuhid, kelle töö sisu on määratletud ametijuhendis;
  1) Noorsootöötaja – noorsootöö- või pedagoogilise haridusega spetsialist ja /või omandatud noorsootöötaja kutse;
  2) Noortejuht – ilma erialase hariduseta töötaja, kuid esimese tööaasta jooksul peab olema läbitud noorsootöötaja osaoskuse 4 tase (laagrikasvataja 4. tase).

§ 7.   Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

  (1) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult Kose Vallavalitsuses.

  (2) Kose ANK eelarve tuludeks on:
  1) eraldised riigieelarvest ja Kose valla eelarvest;
  2) laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
  3) eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt.

  (3) Kose valla eelarvest tagatakse:
  1) Kose ANK töötajate töötasud;
  2) Noortekeskuste eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

§ 8.   Järelvalve ja aruandlus

  (1) Kose ANK esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktides ettenähtud korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelvalvet noortekeskuse ja selle direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Vallavalitsus.

§ 9.   Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  (1) Kose ANK tegevuse korraldab ümber või lõpetab Kose Vallavolikogu.

  (2) Kose ANK tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ning seda korraldab Kose Vallavalitsus.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 19.06.2014 määrus nr 33 “Kose Avatud Noortekeskuse põhimääruse“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json