Teksti suurus:

Kose Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 22

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kose Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend

Vastu võetud 26.01.2018 nr 13
RT IV, 03.02.2018, 8
jõustumine 06.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2018RT IV, 02.03.2018, 1005.03.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Kose Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Kose Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate ja vallavanema palga ja töötasu määramise ja maksmise korda.

 (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

 (3) Vallavanemale laienevad palgajuhendi §-d 10-11.

§ 2.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) teenistuja – Kose vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
 2) ametnik –isik, kes on Kose vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
 3) töötaja – isik, kes on võetud vallavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
 4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
 5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.

§ 3.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

 (2) Ametnikele palka ning töötajatele töötasu makstakse sarnastel alustel.

 (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

 (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostamise eest vastutab vanemraamatupidaja.

 (5) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse personalikulude eelarvet.

§ 4.  Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast;
 2) muutuvpalgast;
 3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise ja riiklikel pühadel töötamise eest);
 4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 5.  Põhipalk

 (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

 (2) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
 1) I palgagrupp – teenindavad töötajad;
[RT IV, 02.03.2018, 10 - jõust. 05.03.2018]
 2) II palgagrupp – töötajad, nooremametnikud;
[RT IV, 02.03.2018, 10 - jõust. 05.03.2018]
 3) III palgagrupp – vanemametnikud;
 4) IV palgagrupp – nõunikud;
 5) V palgagrupp – abivallavanem, vallasekretär, finantsjuht.

 (3) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on järgmised:
 1) I palgagrupp – 600 – 1000 eurot;
 2) II palgagrupp – 800 – 1500 eurot;
[RT IV, 02.03.2018, 10 - jõust. 05.03.2018]
 3) III palgagrupp – 1000 – 1700 eurot;
 4) IV palgagrupp – 1300 – 2000 eurot;
 5) V palgagrupp – 1600 – 2200 eurot.

 (4) Teenistuja põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

 (5) Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga kokku üldjuhul 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

§ 6.  Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

 (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

 (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

 (3) Tulemuspalk on muutuvpalga üks komponent, mida võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel.

 (4) Tulemuspalga maksmise ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetute juhtide ettepanekuid ning iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms). Tulemustasu suurus peab olema põhjendatud.

 (5) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

 (6) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

 (7) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

 (8) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 7.  Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

 (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
 1) lisatasu ületunnitöö eest;
 2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
 3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

 (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 8.  Asendustasu

  Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse alates esimesest päevast asendustasu 25% asendatava teenistuja põhipalgast.

§ 9.  Palga ja töötasu määramise kord

 (1) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

 (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja Kose Vallavalitsuse ametiasutuse vahelises töölepingus või selle lisas. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu võidakse määrata vallavanema käskkirjaga.

 (3) Muutuvpalga ja lisatasude maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud.

 (4) Teenistujale ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpool toodule tööajaarvestuse tabel.

§ 10.  Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

 (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus töötatud kuule järgneva kuu 1. kuni 5. kuupäeval. Vallavalitsus kannab palga või töötasu teenistuja määratud pangakontole.

 (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele järgneval tööpäeval.

 (3) Teenistujale väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 11.  Puhkusetasu

 (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määruse nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" alusel.

 (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 12.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2018.