HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 12

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 24.01.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 451, § 452 lg 2, § 156 lg 31 32-33 ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas“ § 11 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigi eelarve toetusfondist raske või sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Rahalisi vahendeid eraldatakse raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linn.

  (2) Rahalisi vahendeid eraldatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui raske või sügava puudega laps saab 18-aastaseks ning kelle hooldusvajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsusega.

  (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta linna eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarve toetusfondist eraldatavaid vahendeid võib Narva-Jõesuu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kasutada raske või sügava puudega lapse ja/või tema perega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ning toimetulekut soodustavate kulude katteks, mis aitavad vähendada lapse perekonna hoolduskoormust või lapse puudest tulenevaid lisavajadusi.

  (2) Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust rahastatakse riigieelarve toetusfondist Narva-Jõesuu linnale raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuseks.

  (3) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) isikliku abistaja teenus;
  2) tugiisikuteenus;
  3) sotsiaaltransporditeenus;
  4) nõustamis-ja koolitusteenus lapsevanemale, isiklikule abistajale, tugiisikule;
  5) lapse arengut toetavad teenused ja teraapiad;
  6) eluruumi kohandamise teenus;
  7) rehabilitatsiooniplaanist tulenevad teenused;
  8) eneseabigrupi teenus;
  9) muud teenused või toetused, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 4.   Rahaliste vahendite taotlemine ja määramine

  (1) Lapse seaduslik esindaja esitab lapsehoiuteenuse või toetava sotsiaalteenuse saamiseks linnavalitsusele taotluse. Taotluse juurde lisatakse alljärgnevad dokumendid:
  1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
  2) puudega lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan või muu lapse abivajaduse hindamist kajastav dokument;
  3) sotsiaalkindlustusameti otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  4) eestkoste puhul kohtumäärus;
  5) puudega lapse perekonnas hooldamise puhul perekonnas hooldamise leping;
  6) kuludokument.

  (2) Linnavalitsuse lastekaitsespetsialistil või teda asendaval ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

  (3) Abivajadus selgitatakse välja sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (edaspidi STAR) koostatud juhtumiplaani alusel.

  (4) Linnavalitsus teeb otsuse sotsiaalteenuse määramise või määramisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Korralduses määratakse teenuse maht ja/või toetuse suurus. Määramisest keeldumise põhjendatud otsus saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

  (5) Teenuse osutamiseks sõlmib linnavalitsus õigustatud isiku ja teenuseosutajaga halduslepingu.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrus rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json