ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad - sisukord
Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 19

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vastu võetud 26.01.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lg 6 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määrusega kehtestatakse toimetuleku arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

§ 2.   Piirmäärad

  (1) Eluruumi üüri piirmäär on 4,5 eurot eluruumi üldpinna 1 m² kohta kuus.

  (2) Korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu piirmäär on 3 eurot eluruumi üldpinna 1 m² kohta kuus.

  (3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse piirmäär on 1 eurot eluruumi normpinna 1 m² kohta kuus.

  (4) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse piirmäärad on:
  1) kaugkütte maksumus - tegelik kulu vastavalt eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normile;
  2) mittekaugkütte maksumus - 1,40 eurot eluruumi normpinna 1 m² kohta kuus. Juhul, kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  3) elektrikütte maksumus - tegelik kulu vastavalt eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normile.

  (5) Piirmääraks on maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind.

  (6) Hoonekindlustuse kulu hüvitatakse toimetulekutoetust taotlevale perekonnale perekonna kasutuses oleva eluruumi normpinna ulatuses kindlustuseks tehtud kulude ulatuses ühes kalendriaastas.

  (7) Veevarustuse ja reovee ära juhtimise teenuste (kanalisatsiooniteenuse) kulu piirmäär:
  1) Veevarustuse ja reovee ära juhtimine eluruumides - tegelike kulude järgi, kuid mitte rohkem kui 6 m³ ühe pereliikme kohta kalendrikuus;
  2) vee- ja kanalisatsioonita eluruumides - kuni 1,2 m³ ühe pereliikme kohta kalendrikuus;
  3) üldvesi - hüvitatakse vastavalt tegelikele kulutustele kuus;
  4) oma veevärgiga elamud - dokumentaalselt tõestatud heitvee kogumiskaevust väljaveokulu ulatuses.

  (8) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 3 m³ vee soojendamiseks ühe pereliikme kohta kalendri kuus.

  (9) Elektrienergia tarbimisega seotud kulu piirmäär:
  1) ruumide valgustamiseks ja muudeks olmeotstarbeks tarbitud elektrienergiakulu - vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 200 kwh ühe pereliikme kohta kuus, iga järgmise pereliikme kohta 50 kwh;
  2) elektriboileriga soojaveevarustuse korral (kui puudub või ei kasutata tsentraalset soojaveevarustust) täiendavalt 20 kwh iga pereliikme kohta kuus;
  3) üldelekter - hüvitatakse vastavalt tegelikele kulutustele kuus.

  (10) Majapidamisgaasi maksumus kulu piirmäär:
  1) ühe- ja kaheliikmelistele peredele – vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui viis 17 kg ballooni või kaheksa 11 kg ballooni maksumus kalendriaastas;
  2) kolme- ja enama pereliikme arvuga peredele – vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui kaheksa 17 kg või kaskteist 11 kg ballooni maksumus kalendriaastas.

  (11) Olmejäätmete veotasu hüvitatakse vastavalt tegelikele kulutustele kuus.

§ 3.   Eluruumi normpind

  (1) Alalise eluruumi kulude arvestamise aluseks on eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks on 18 m² eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m² perekonna kohta. Kui korteri üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks korteri tegelik pind.

  (2) Toimetuleku määramisel võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem.

  (3) Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m².

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Ridala vallavolikogu 25.05.2015.a määrus nr 35 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Ridala vallas“;
  2) Haapsalu linnavolikogu 29.05.2015.a määrus nr 29 „Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json