SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 24

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.01.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 38 lõike 1 ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määrus nr 15 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas“ § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linnas elavatele puuetega ja eakatele inimestele sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi: teenus) osutamist, tagamaks nimetatud inimestele paremaid tingimusi toimetulekuks ja võrdsete võimaluste toetamiseks.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Sotsiaaltransporditeenus on avalike teenuste kasutamiseks, õppeasutusse või tööle sõitmiseks osutatav ühe- või mitmekordne teenus.

 (2) Teenust on õigust taotleda rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linnas alaliselt elavatel puudega või eakatel inimestel, kes vajavad tervislikust seisundist, puudest ja raskest majanduslikust seisundist tulenevalt transporti ning kellel ei ole võimalik:
 1) kasutada ühistransporti või
 2) kasutada isiklikku sõiduautot või
 3) transporti iseseisvalt korraldada.

 (3) Puudega isik käesoleva korra mõttes on isik, kellele on määratud raske või sügav puue ning oma puudest tingituna ei saa ta kasutada tavatransporti.

 (4) Teenust osutatakse isikule, kelle eestkostjal või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole iseseisvalt võimalik transporditeenust korraldada.

 (5) Transporditeenust osutatakse tööpäevadel Eesti Vabariigi piires.

 (6) Erandjuhul, mõjuvate põhjuste olemasolul võib osutada teenust ka lõikes 2 nimetamata isikule või perekonnale.

§ 3.  Teenuse taotlemine ja määramine

 (1) Teenust vajav isik esitab sotsiaalosakonnale kirjaliku taotluse teenuse vajalikkuse põhjendusega, sõidu otstarbe ja marsruudi kohta. Puuet omav isik esitab vastava tõendi. Vajadusel esitatakse perekonna sissetulekut tõendavad dokumendid.

 (2) Teenust vajav isik esitab taotluse teenuse saamiseks vähemalt seitse tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

 (3) Isikule abi osutamisel ja teenuse vajaduse väljaselgitamisel kasutatakse kaalutlusõiguse ja juhtumikorralduse põhimõtet ning teenuse määramine otsustatakse igal konkreetsel juhul eraldi.

 (4) Otsuse selle kohta, kas isik on õigustatud transporditeenust saama ja kas linnavalitsusel on soovitud ajal võimalik teenust osutada teeb sotsiaalosakonna ametnik.

 (5) Erandjuhtudel osutatakse transporditeenust esimesel võimalusel sotsiaalosakonna juhataja otsusega või perearsti pöördumisel.

 (6) Teenust osutatakse üldjuhul sotsiaalosakonna kasutuses oleva sõiduvahendiga või vastavalt vajadusele teenust sisse osta (kohandatud transport).

 (7) Teenuse osutaja on kohustatud abivajajat abistama sõidukisse sisenemisel ja väljumisel, samuti abistama teda raviasutuses või ametiasutuses asja ajamisel kui abivajaja tervislik seisund seda nõuab.

 (8) Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sealhulgas kaebuste esitamise võimalustest ja korrast.

 (9) Sotsiaalosakonna juhatajal on erandkorras õigus reguleerida mitteametiasutusse (saunaring, poering ja raamatukoguring) toimetamise teenuse määramist.

 (10) Kui teenuse taotleja vastab teenuse saamise nõuetele vastavalt antud määruse paragrahvile 2 registreeritakse taotlus sotsiaalteenuste-ja toetuste registris STAR.

 (11) Sotsiaaltransporditeenuse osutaja peab tagama teenuse osutamisel teatavaks saadud eraeluliste ja delikaatsete isikuandmete konfidentsiaalsuse.

 (12) Sotsiaaltransporditeenus on õigustatud isikule tasuta teenus.

§ 4.  Sotsiaaltransporditeenuse määramata jätmine

 (1) Taotluse sotsiaaltransporditeenuse saamiseks võib jätta rahuldamata kui:
 1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
 2) transpordivahend teenuse osutamiseks soovitud ajal on juba eelnevalt broneeritud;
 3) sotsiaaltransporti taotleva isiku alaline elukoht on teise omavalitsuse territooriumil.

 (2) Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitab sotsiaalosakond teenust taotlenud isikut esimesel võimalusel telefoni teel või kirjalikult.

 (3) Otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie linnavalitsusele või pöörduda halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 5.  Järelevalve ja vaidluste lahendamine

 (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab linnavalitsus.

 (2) Teenuse üle peab arvestust sotsiaalosakond. Taotlused registreeritakse ja teenus määratakse sotsiaalteenuste-ja toetuste registris STAR.

 (3) Teenuste osutamisega seotud kaebuste ilmnemisel informeerib teenust saav isik koheselt sotsiaalosakonna juhatajat. Sotsiaalosakonna juhataja kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled ning teeb otsuse kaebuse lahendamise kohta.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrus rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees