SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 26

Täisealisele isikule hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 24.01.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 26 ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas“ § 19 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määruse eesmärk on kehtestada täisealisele hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hoolduse lõpetamise ja hooldajale hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord.

 (2) Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Narva-Jõesuu linn ja tema alaline elukoht peab asuma Narva-Jõesuu linnas. Erandkorras võib hoolduse seada Narva-Jõesuu linnas elavale isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega.

 (3) Hooldus seatakse hooldusvajadusega raske ja sügava puudega täisealisele isikule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja/või järelvalvet ja kui eestkoste seadmine isikule ei ole vajalik.

 (4) Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isikud, kes kasutavad hooldatavaga sama eluruumi või kui abi vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada Narva-Jõesuu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.

 (5) Hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, määratakse hooldaja erandkorras juhul:
 1) hooldatav vajab ööpäevaringset abi ja tal on sügav puue;
 2) hooldatav vajab pidevat järelevalvet oma psüühilise seisundi tõttu;
 3) hoolduskoormus takistab tööealisel ülalpidamiskohustusega isikul aktiivselt osaleda tööturul.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) hoolduse seadmine – abivajavale isikule tema taotluse alusel kõrvalabi osutamise korraldamine tuvastades tema abivajaduse sisu, määrates hooldaja ja tema ülesanded;
 2) hooldajatoetus –hooldajale igakuiselt makstav rahaline toetus hooldatava toimetuleku soodustamiseks;
 3) sügav puue - inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt;
 4) raske puue – inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvale kalle, millest tingituna isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet igal ööpäeval;
 5) kõrvalabi– abi osutamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingutega, riietumisega, suhtlemisega või asjaajamisel väljaspool kodu;
 6) hooldaja – täisealine teovõimeline isik, kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldama;
 7) hooldatav – täisealine raske või sügava puudega abivajav isik, kelle hoolduse vajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi otsusega;
 8) hooldamine – abivajadus, mille sisu määratakse linnavalitsuse korralduses;
 9) ülalpidamiskohustusega isik – isik, kellel on tulenevalt perekonnaseadusest ülalpidamiskohustus.

§ 3.  Hoolduse seadmise taotlemine

 (1) Hoolduse seadmiseks esitab abivajav isik Narva-Jõesuu Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
 1) hooldust vajava isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
 2) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
 3) hoolduse seadmise vajaduse põhjendus;
 4) soovitud hooldaja nimi ja andmed (isikukood, elukoht, kontaktandmed);
 5) andmed ülalpidamiskohustusega isikute kohta;
 6) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;

 (2) Taotleja esitab koos taotlusega Sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme määramise kohta.

 (3) Kui taotlejal on ülalpidamiskohustusega isikud, kes ei suuda taotlejale tagada vajalikku hooldust esitatakse linnavalitsusele põhjendatud taotlus, sissetulekut tõendavad dokumendid või kohtumäärus, mille alusel on isik osaliselt või täielikult ülalpidamiskohustusest vabastatud.

 (4) Hooldajaks määratav isik peab esitama kirjaliku taotluse hooldajaks määramise kohta. Taotluses märgitakse hooldaja nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, tema seos hooldatavaga, nõusolek hooldajaks hakkamise kohta ning hooldajatoetuse saamiseks arveldusarve number.

 (5) Linnavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda täiendavaid lisaandmeid või dokumente.

§ 4.  Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

 (1) Hoolduse seadmise taotluse lahendamisel külastab sotsiaalosakonna töötaja hooldust vajavat isikut tema elukohas, mille käigus selgitatakse välja hooldusvajadus ja hooldaja võimalused puudega isikule kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet pakkuda. Kodukülastusel täidetakse hooldusvajaduse hindamise instrument, mille alusel selgitatakse välja hooldusvajadus.

 (2) Hoolduse seadmise korduval taotlemisel ei ole vaja kontrolli korrata, kui hooldaja sobivust ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele on kontrollitud vähem kui kolm aastat tagasi.

 (3) Hooldajaks määratakse isik, kes on teovõimeline, kellele pole määratud rasket või sügavat puuet.

 (4) Isiku võib määrata hooldajaks kuni kahele inimesele.

§ 5.  Hooldajatoetuse määr ja suurus

 (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

 (2) Hooldajatoetuse määra kehtestab volikogu eraldiseisva otsusega.

 (3) Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

§ 6.  Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramine

 (1) Hoolduse seadmise, hooldajatoetuse määramise või keeldumise otsustab linnavalitsus sotsiaalosakonna juhataja ettepanekul.

 (2) Linnavalitsuse korralduses märgitakse:
 1) hooldatava ja hooldaja isikuandmed;
 2) hoolduse seadmise põhjused;
 3) hooldaja kohustused ja ülesanded;
 4) hooldajatoetuse suurus;
 5) hoolduse tähtaeg;
 6) keelduva otsuse korral keeldumise põhjused.

 (3) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata:
 1) kui hooldust vajaval isikul on perekonnaseadusest tulenevalt ülalpidamiskohustusega isikud, kes tagavad vajaliku hoolduse ja kasutavad sama eluruumi.
 2) kui hooldust vajav isik vajab abi ainult majapidamistöödes ja/või toidu- ja tarbekaupade kättesaamisel ning taotleja kasutab hooldust vajava isikuga sama eluruumi;
 3) kui taotleja ei esita sotsiaalosakonna poolt küsitud täiendavaid dokumente;
 4) kui taotleja on esitanud valeandmeid.

 (4) Linnavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest, mis tehakse taotlejale ja hooldajale teatavaks kirjalikult 5 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

 (5) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja pangakontole.

§ 7.  Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaeg

 (1) Hooldus seatakse tähtajaliselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi taotlejast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.

 (2) Hoolduse võib seada tähtajatult, kui hooldust vajava isiku puude raskusaste on määratud tähtajatult.

 (3) Hooldajatoetus määratakse seatud hoolduse ajaks, kuid mitte kauemaks kui jooksva eelarveaasta lõpuni.

§ 8.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemised on:
 1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
 2) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
 3) hooldusvajaduse vähenemine;
 4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
 5) hooldatava või hooldaja surm;
 6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
 7) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi.

 (2) Hoolduse lõpetamise otsuse teeb linnavalitsus korraldusega. Otsuses märgitakse hooldatava ja hooldaja isikuandmed ning hoolduse lõpetamise põhjused.

 (3) Hoolduse lõpetamise otsus tehakse hooldajale ja hooldatavale teatavaks kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

 (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimisest alates.

§ 9.  Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teavitama linnavalitsuse sotsiaalosakonda 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
 1) hoolduse lõpetamise;
 2) määratud hooldajatoetuse suuruse vähenemise;
 3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või ära langemise.

§ 10.  Toetuse tagastamine

  Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas paragrahvis 9 nimetatud andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib linnavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib linnavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 11.  Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostatakse sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud alusel ja korras.

§ 12.  Vaidluste lahendamine

  Isik, kelle õigusi on hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise menetluses rikutud, võib esitada vaide Narva-Jõesuu Linnavalitsusele või pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse.

§ 13.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrus rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees