Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Türi Halduse põhimäärus

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 33

Türi Halduse põhimäärus

Vastu võetud 25.01.2018 nr 3

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 93 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimetus

  Asutuse nimetus on Türi Haldus (edaspidi asutus).

§ 2.   Asutuse asu- ja tegutsemiskoht

  Asutuse asukoht ja tegutsemiskoht on Järva maakond, Türi vald.

§ 3.   Asutuse õiguslik seisund

  (1) Asutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid täidab ülesandeid ja kannab kohustusi Türi valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimel ning esindab ülesannete täitmisel Türi valda.

  (2) Asutus on kohaliku omavalitsuse ametiasutuse hallatav asutus ning tema kõrgemalseisev asutus on Türi valla ametiasutus – Türi Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus).

  (3) Asutuse tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse majandusosakond.

  (4) Asutus juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja teistest kommunaalmajandust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat ja eelarve

  (1) Asutusel on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Türi vald“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Türi Haldus“. Pitsati keskel võib kasutada kas Türi valla vapi kujutist või asutuse sümboolikat.

  (2) Asutusel on Türi valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 5.   Asutuse teabehaldus

  (1) Asutuse teabehaldus on tegevus, mis toetab asutuse eesmärkide saavutamist teabe haldamise, jagamise ja vahetamisega ning hoidmisega asutuses ning kõigis infosüsteemides ja andmekogudes.

  (2) Asutuse tegevusega seotud teabehalduse korraldamisel lähtub asutus eeskätt arhiiviseadusest, avaliku teabe seadusest, Euroopa Parlamendi isikuandmete kaitse üldmäärusest ja isikuandmete kaitse seadusest, digitaalallkirja seadusest, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusest, eelnimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest ning Türi vallas teabehalduse korraldamiseks antud õigusaktidest.

  (3) Juhised asutuse teabe haldamiseks, mis tagavad ülevaate asutuse ülesannete täitmisel tekkiva teabe, selle allikate ja hoiukohtade kohta ning teabe liigiti kogumiseks, hoidmiseks ning teabele juurdepääsu tagamiseks, kehtestab asutuse juht, võttes arvesse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud teenuste korraldamise ja teabehalduse alustes teabehaldusele sätestatud põhimõtetest.

  (4) Asutuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

§ 6.   Asutuse sümboolika

  (1) Asutusel võib kasutusel olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab asutuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Türi Vallavalitsuse kui täitevorganiga (edaspidi vallavalitsus).

§ 7.   Haldusmenetlus

  Asutuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk ASUTUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 8.   Asutuse tegevuse eesmärk

  (1) Asutuse ülesanne on vallata asutuse valduses olevaid Türi vallale kuuluvaid maaüksusi ning hooneid ja rajatisi, sh ühisveevärki ja -kanalisatsiooni, kaugküttesüsteemi, elektrisüsteemi, tänavavalgustusrajatisi ja -süsteeme, transpordi- ja muid infrastruktuurirajatisi ning kalmistute haldamist.

  (2) Asutus hooldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud vara ning korraldab vara arendamist ning parendamist.

  (3) Asutuse kaudu täidab Türi vald ülesannet korraldada Türi vallas elamu- ja kommunaalmajandust, kalmistumajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, õpilastransporti ja Türi valla teede korrashoidu, samuti Türi valla asutuste hoonete ekspluatatsiooni. Ülesande täitmiseks osutab asutus Türi valla elanikele ja asutustele vastavaid teenuseid.

§ 9.   Asutuse ülesanded

  (1) Asutuse ülesanded on
  1) hooldada ja hoida asutuse valdusse antud vara nõuetekohases käibes;
  2) hooldada õigusaktide alusel muud Türi valla vara;
  3) korraldada asutuse valdusse antud vara arendamist, hoonete ja rajatiste renoveerimist ning Türi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse otsuste alusel uute hoonete ja rajatiste ehitamist;
  4) teostada ehitus-, remondi-, veevarustuse-, kanalisatsiooni-, keskkütte-, ventilatsiooni- ja elektritöid;
  5) teostada haljastus- ja heakorratööde planeerimist, teostamist ning korraldada tööde järelevalvet;
  6) hallata Türi valla kalmistuid;
  7) osutada avalikust huvist lähtuvalt vallavalitsuse ja vallavolikogu otsuste alusel teisi Türi valla elanikele vajalikke teenuseid.

  (2) Asutus võib vastavate vahendite olemasolul ja majandusliku tasuvuse puhul oma tegevuse eesmärgiga seonduvaid teenuseid osutada tasu eest. Tasuliste teenuste nimekirja ning tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (3) Oma ülesannete täitmiseks võib asutus Türi valla nimel tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks lepinguid.

  (4) Asutusel on õigus anda tema valduses olevat vara vastavalt Türi valla vara valitsemise korras sätestatule kasutusele ning sõlmida Türi valla nimel vastavaid lepinguid.

3. peatükk ASUTUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 10.   Asutuse tegevuse korraldamine

  Asutuse tegevust juhib ja korraldab asutuse juhataja (edaspidi juhataja).

§ 11.   Juhataja

  (1) Juhataja vastutab asutuse üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti asutusele tema tegevuseks kasutada antud ning asutuse ülesannete täitmiseks asutuse valdusse antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Juhataja kindlustab asutuse tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd vallavalitsusega ning ametiasutuse majandusosakonnaga ja rahandusosakonnaga.

  (3) Juhataja
  1) esindab Türi valda ja asutust tööandja õigustes ning tsiviilõiguslike ning avalik-õiguslike tehingute ja toimingute tegemisel;
  2) teostab Türi valla nimel ja asutuse kaudu oma pädevuse piires tehinguid ja toiminguid õigus- ja haldusaktide, asutuse põhimääruse, töölepingu ja ametijuhendiga sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning kinnitab vajadusel käskkirjaga asutuse ameti- ja tööjuhendid;
  4) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  5) korraldab asutuse teabehalduse vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  6) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest asutuse majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele asutuse eelarve eelnõu, tagab asutuse eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  7) tagab asutuse tegevuse ja üldise arengu;
  8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) esitab asutuse tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid asutuse töö paremaks korraldamiseks;
  11) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ja vallavolikogu ees;
  12) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 12.   Juhataja asendamine

  (1) Juhatajal ei ole õigust täita juhataja ülesandeid puhkuse või töövõimetuse ajal.

  (2) Juhataja välislähetusse suunamise ajaks võib juhataja asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt asutuse mõnele teisele töötajale.

  (3) Juhataja puhkuse, töövõimetuse või välislähetuses viibimise ajal või juhataja töösuhte lõppemisel poolte kokkuleppel või juhataja algatusel asendab juhatajat kas juhataja kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks talle juhataja õigused annab, asutuse töötaja, kellel on kohustus asendada juhatajat vastavalt töölepingule või kellele juhataja töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded juhataja ülesannete täitmiseks.

  (4) Juhataja peab määrama ühe asutuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab juhatajat olukorras, mil juhataja töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil juhataja ei ole võimeline korraldama juhataja asendamist või tal ei ole võimalust määrata juhataja asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul juhatajat asendama õigustatud isik täidab juhataja ülesandeid juhataja kõigi õiguste ja kohustustega.

  (5) Juhataja peab asutuse töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui juhataja ja tema asendaja on samal ajal ära.

  (6) Kui juhataja ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 3-5 alusel juhataja asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab juhataja ülesandeid kuni 30 kalendripäeva juhtivtöötaja õigustes olev kõige vanem töötaja.

  (7) Juhataja peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse majandusosakonda juhataja asendamise korraldamise põhimõtetest.

§ 13.   Asutuse töötajad

  (1) Asutuse töötajateks on juhataja, juhid ja teised töötajad.

  (2) Asutuse töötajate koosseisu kinnitab asutuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades koosseisu eelnevalt vallavalitsusega.

  (3) Hooajaliste ja ühekordsete tööde teostamiseks sõlmib asutuse juht töölepingu määratud tähtajaks.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 14.   Asutuse vara

  (1) Asutuse kasutuses oleva vara moodustavad talle vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel Türi vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt asutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Asutuse valduses olev vara on Türi valla omand.

  (3) Asutuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korras.

§ 15.   Asutuse finantstegevuse

  (1) Asutuse eelarve tuludeks on:
  1) eraldised Türi valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  4) tulu tasuliste teenuste eest.

  (2) Asutuse finantstegevust juhib asutuse juhataja. Asutuse raamatupidamist peetakse tsentraalselt Türi valla ametiasutuse kaudu.

§ 16.   Aruandlus

  (1) Asutus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Asutus esitab iga aasta 1. märtsiks vallavalitsusele eelmise kalendriaasta kohta tegevusaruande.

§ 17.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet asutuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

5. peatükk ASUTUSE TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 18.   Asutuse tegevuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Asutuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb asutuse ühinemises või jagunemises. Asutus ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) asutus ühendatakse teise analoogse asutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
  2) asutus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
  3) asutus jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (3) Asutuse ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Asutuse tegevus lõpetatakse
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui asutust ei ole võimalik finantseerida;
  3) kui asutust ei ole valla teenuste osutamiseks enam vaja;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 43, tunnistada kehtetuks Türi Vallavolikogu 28. augusti 2014 määrus nr 28 “Türi Halduse põhimäärus“ (RT IV, 12.02.2016, 22).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json