Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üldhooldekodusse paigutamise ning Narva-Jõesuu linna eelarvest kohamaksumuse eest tasumise tingimused ja kord

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 37

Üldhooldekodusse paigutamise ning Narva-Jõesuu linna eelarvest kohamaksumuse eest tasumise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.01.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 9 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 20 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Üldhooldekodusse paigutamise ning linna eelarvest kohamaksumuse eest tasumise tingimused ja kord (edaspidi kord) sätestab eakate ja puudega isikute, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregistri) andmetel on Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linna(edaspidi linnavalitsuse) poolt hooldekodusse paigutamise ja hoolduse eest tasumise tingimused ja korra.

 (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) üldhooldekodu (edaspidi hooldekodu)- eakatele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud hoolekandeasutus;
 2) hooldekodus hooldamine- ööpäevaringselt hooldekodus elavate isikute hooldamine, järelevalve, põetus, esmatasandi arstiabi korraldamine ja teiste hooldekodu põhikirjast tulenevate põhiülesannete täitmine;
 3) hooldekodu kohamaks - hooldekodus hooldust vajava isiku ülalpidamiseks kuluv summa;
 4) seadusjärgne ülalpidaja - ülalpidamiskohustusega isik perekonnaseaduse mõistes.

§ 2.  Hooldekodusse paigutatavad isikud

 (1) Hooldekodusse võib paigutada eakaid ja puudega isikuid, kes vastavad järgmistele tingimustele:
 1) isikud, kes ei vaja haiglaravi, kuid vajavad jätkuvalt hooldust, kõrvalabi ja järelevalvet või kelle tervislik seisund on kodus olles halvenenud, mistõttu hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik;
 2) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, ea või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised taotlejale vajalikul määral hooldust tagama või kohus on nad vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest.

 (2) Linnavalitsus võib isikuid hooldekodusse mitte paigutada järgmistel juhtudel:
 1) hooldust vajav isik põeb nakkushaigusi, sh tuberkuloosi;
 2) hooldust vajav isik vajab haiglaravi aktiiv- või hooldusravihaiglas;
 3) hooldust vajav isik on enesele või teistele ohtlik oma psüühika- ja/või käitumishäirete tõttu;
 4) hooldust vajava isiku perekonnaliikmed, kellel on perekonnaseaduse järgi ülalpidamiskohustus, ei osale hoolduskulude katmisel;
 5) hooldust vajava isiku majanduslik olukord (kinnisvara või muude rahaliste vahendite olemasolu) võimaldab isikul endal hoolduse eest tasumist;
 6) hooldust vajava isiku toimetulek tagatakse linna poolt teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, abivahendite muretsemine jms.) osutades;
 7) soovikohases hooldekodus puudub vaba koht ja taotleja ei soovi paigutamist mõnda teise hooldekodusse.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 punktides 1-3 nimetatud hooldust vajavad isikud kuuluvad ravile kodus, raviasutuses või hooldamisele erihooldekodus.

§ 3.  Hooldekodusse paigutamise taotlemine

 (1) Hooldust vajav isik või tema esindaja esitab linnavalitsusele kirjaliku avalduse, milles põhjendab hooldekodusse paigutamise vajadust ja linnavalitsuse poolset kohamaksumuse tasumist.

 (2) Kui hooldust vajav isik ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võivad avalduse esitada perearst, sotsiaaltöötaja, seadusjärgne ülalpidaja või muu isik, kes on hooldust vajava isikuga lähedalt seotud.

 (3) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) isikut tõendava dokumendi koopia;.
 2) puude olemasolu korral koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme kohta;
 3) arsti tõend tervisliku seisundi ja hooldusvajaduse kohta;
 4) isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või nende puudumise kohta. Seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul tuleb esitada nende isiku- ja kontaktandmed ning tõend ülalpidajate ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta;
 5) dokumentide koopiad viimase aasta jooksul kinnisvaraga sooritatud tehingute kohta;
 6) nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 (4) Linnavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja olulisi andmeid.

§ 4.  Hooldekodusse paigutamine

 (1) Linnavalitsuse sotsiaalosakond kontrollib esitatud dokumente, veendub hooldust vajava isiku nõusolekus hooldekodusse paigutamiseks, nõuab seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul välja tõendid nende endi ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta.

 (2) Sotsiaalosakonnal on hooldusvajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu, küsitleda isikuga kooskõlastatult tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema ülalpidamiskohustusega perekonnaliikmete majanduslikku olukorda ja teha päringuid elatusvahendite hindamiseks.

 (3) Hooldekodusse paigutatakse käesoleva korra paragrahvis 2 lg 1 p 1 ja 2 toodud tingimustele vastavad hooldust vajavad isikud, kusjuures esmajärjekorras kuuluvad hooldekodusse paigutamisele isikud, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

 (4) Hooldekodu valikul arvestatakse võimaluse piires hooldust vajava isiku enda ja tema lähedaste soovidega.

 (5) Otsuse hooldust vajava isiku hooldekodusse paigutamiseks teeb sotsiaalosakonna juhataja ettepanekul linnavalitsuse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast nõutavate dokumentide esitamist, arvestades linna eelarves selleks ettenähtud vahendeid.

 (6) Seadusjärgsed ülalpidajad, kes ei ole võimelise tasuma hooldekodu kohamaksumust vähekindlustatuse või muu mõjuva põhjuse tõttu võivad esitada linnavalitsusele põhjendatud taotluse ülalpidamiskulude puudujääva osa osaliseks või täielikuks tasumiseks Koos taotlusega esitavad seadusjärgsed ülalpidajad andmed sissetulekute ning neile kuuluva kinnis- ja vallasvara kohta.

 (7) Juhul, kui isik tuleb tema seisundist tingitult suunata hoolekandeteenusele viivitamatult, võib sotsiaalosakonna juhataja kooskõlastatult linnapeaga isiku suunata hoolekandeasutusse ilma korras sätestatut järgimata. Sel juhul korraldab sotsiaalosakond korras sätestatud dokumentide esitamise 10 tööpäeva jooksul arvates isiku hoolekandeteenusele suunamise päevast.

§ 5.  Hoolduse eest tasumine

 (1) Hooldekodusse paigutamisel sõlmitakse kolmepoolne leping hooldekodu, linnavalitsuse ja taotleja vahel, kui taotlejal puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad.

 (2) Teenuseosutaja koostab koostöös teenuse saajaga või juhul, kui teenuse saaja pole kontaktne, teenuse rahastajaga 30 päeva jooksul teenuse osutamise alustamisest arvates isikule hooldusplaani.

 (3) Hooldekodu kohamaksumuse tasumise kohustuse võtavad endale hooldust vajav isik, seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad ja linnavalitsus järgmiselt:
 1) hooldekodusse elama asumisel võtab isik endale kohustuse tasuda kas osaliselt või täielikult enda kohamaksumus hooldekodus, tasudes selleks kuni 90% tema sissetulekutest, kuid mitte rohkem kui hoolduseks vaja;
 2) linnavalitsus otsustab seadusjärgsete ülalpidajatega kokkuleppel nende kanda jääva osa suuruse;
 3) kohamaksumusest puudujääva osa, mida ei tasu hooldust vajav isik ega seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad ning mida pole võimalik hüvitada muudest vahenditest, tasub linnavalitsus.

 (4) Hooldust vajav isik kannab hooldekodu kohamaksumuse kulud ise, kui isiku kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad võimaldavad teenuse eest tasuda.

§ 6.  Hooldekodus hooldamise lõpetamine ja hooldekodu vahetamine

 (1) Hooldekodus hooldamine lõpetatakse:
 1) kui hooldust vajav isik esitab avalduse sooviga hooldekodust lahkuda;
 2) kui hooldust vajav isik või tema seadus- või lepingujärgne ülalpidaja esitab valeandmeid või keelduvad tasumast nende kanda jäävat osa hooldekodu kohamaksumusest;
 3) kui hooldekodu esitab avalduse sooviga leping lõpetada, kuna hooldust vajav isik on korduvalt rikkunud hooldekodu korda ning häirinud sellega teisi hooldatavaid;
 4) hooldust vajava isiku surma korral.

 (2) Hooldekodu vahetamine toimub hooldust vajava isiku avalduse alusel. Juhul, kui soovitud uue hooldekodu kohamaks on üle 10% kõrgem senisest, teeb otsuse ümberpaigutamise lubamise või sellest keeldumise kohta linnavalitsus.

§ 7.  Vaidluste lahendamine

 (1) Hooldekodusse suunamise, linna eelarvest kohamaksu täieliku või osalise tasumise või sellest keeldumisega seotud vaidlusi lahendab linnavalitsus. Linnavalitsuse korraldusega mittenõustumisel saab esitada vaide linnavalitsusele või vaide haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

 (2) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse.

§ 8.  Rakendussätte

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrus rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees